หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองบัว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 224 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัฎใหญ่ และป่าเขาสูง จ.กาญจนบุรี
สถาพทั่วไป : ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ดอน สภาพดินเป็นดินทราย สภาพป่าเป็นภูเขาหินปูน ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชัฎใหญ่และป่าเขาสูง สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าไผ่ชนิดต่าง ๆ
หมู่บ้าน : หนองบัว (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20797
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    โดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณไม้ที่พบเห็น ได้แก่ แดง ประดู่ มะค่าแต้ อินทนิล เสลา เต็ง รัง และไม้ไผ่บางส่วน สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ ชะมด อีเห็น กระต่ายป่า กระรอก กระแต แย้ ไก่ป่า และนกชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :