หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเขาห้ายอด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเขาห้ายอด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
เนื้อที่ : 300 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะภูมิประเทศของบ้านเขาห้ายอด เป็นภูเขาโดยรอบ พื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเขา
หมู่บ้าน : บ้านเขาห้ายอด (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/3127
ผู้ตรวจสอบ : นายรักษา สุนินทบูรณ์
สภาพป่า :
    โดยส่วนใหญ่เป็นสภาพป่ดิบแล้งที่มีควาสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่จำนวนมาก เช่น ลิง และ นก เหมะสำหรับการอนุรักษ์ไว้ เพื่ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันกับพื้นที่ส่วนน้อยมีหญ้าคาและสาบเสือขึ้นปกคลุม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ : นายถนอมศิลป์ สุขสัมพันธ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่ไม่สมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :