หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านชุกกระเพรา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านชุกกระเพรา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 447 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาลูกโดดค่อนข้างยาว ภูเขาวางตัวตามแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ทิศทางด้านลาดตามแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ภูเขาค่อนข้างสูงชันมีความสูงจากระดับน้ำทะแลปานกลางระหว่าง 80-240 เมตร ลักษณะดินร่วนปนดินลูกรัง บางแห่งเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ชุกกระเพรา (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20797
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบณจพรรณสลับกับป่าไผ่ ต้นไม้ขึ้นเป็นจำนวนมาากความโตขนาด 40 - 50 ซม. พื้นที่ราบจะเป็นไม้ เต็ง รัง สภาพป่าเป็นป่ารุ่นที่สองค่อนข้างสมบูรณ์ เรือนยอดไม้มีความสูงใกล้เคียงกัน ต้นไม้ใหญ่ในพื้นท่ีมีน้อย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนให้บ้านชุกกระเพราจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :