หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาหินตั้งเฉลิมพระเกียรติ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาหินตั้งเฉลิมพระเกียรติ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 1049 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นเทือกเขาขนาดเล็กดดยรอบป่าเป็นที่ทำกินของชาวบ้าานมีความสูง 350 จากระดับน้ำทะเล
หมู่บ้าน : เขาหินตั้ง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/19473
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    โดยทั่วไปยังคงความอุดมสมบูรณ์ ลักษณะป่าเป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าเต็งรัง ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบเห็น ได้แก่ ประดู่ มะค่าแต้ ตะโก ไม้ไผ่รวก ไผ่ป่า ไม้แดง ตะแบก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้จัดทำป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :