หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำขุ่น (แปลงที่ 1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำขุ่น (แปลงที่ 1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 718 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 เป็นภูเขาสลับพื้นที่ราบ มีต้นไม้ขนาดเล็กรอบวง 30-40 ซม. ลักษณะดินเป็นดินทรายปนหินลูกรัง เวลาฤดูฝนจะเก็บน้ำไม่อยู่ แปลงที่ 2 เป็นภูเขาโดด ๆ มีไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นไม้รุ่น 2 ขึ้นกระจายทั่วพื้นที่ ดินเป็นดินทรายปนลูกรังหน้าดินตื้น
หมู่บ้าน : บ้านใหม่ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/2973
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ไม้ที่พบเห็นมีจำพวก ประดู่ แดง พวง และไผ่ชนิดต่าง ๆ สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ กระแต อีเห็น ชะมด กระรอก กระต่าย และนกชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้จัดทำโครงการป่าชุมขน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :