หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.สะพานหิน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 451 ไร่ 0 งาน 16 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : เขาหลัก (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3967
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เบญจพรรณผสมเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/19397
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    มีสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง มีไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางขึ้นอยู่ทั่วไป ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ แดง มะค่าแต้ เต็ง รัง เหียง พลวง พฤกษ์ ตะแบก มะกอกป่า เปล้า สะเดา แจง ตะโก ติ้ว เสี้ยว ไผ่ป่า บุก ผักหวาน และปรง มีพืชสมุนไพรขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ นกชนิดต่างๆ กระรอก กระแต และงู
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ราษฎรบ้านเขาหลัก ได้ใช้ประโยชน์จากป่าเป็นแหล่งอาหาร จึงร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าบริเวณที่ขอจัดทำโครงการป่าชุมชนมาเป็นเวลานานพอสมควร ซึ่งเกิดผลดีกับป่าบริเวณดังกล่าว การอนุญาตให้ชุมชนจัดทำโครงการป่าชุมชนในบริเวณที่ขออนุญาต จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ราษฎรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต ของชุมชน จึงเห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :