หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งสลักจันทร์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งสลักจันทร์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2556
ที่ตั้ง : ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
เนื้อที่ : 450 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ
หมู่บ้าน : ทุ่งสลักจันทร์ (หมู่ 16)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/16820 ลว 19 สิงหาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเสน่ห์ นวลสี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้หลากหลาบชนิด เช่น ประดู่ แดง สเดา มะยมหิน ตะเคียน กว้าว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็ฯควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/13387 ลว 30 ก.ค. 56
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบ็ญจพรรณมีไม้หลากหลายชนิด เช่น ประดู่ แดง สะเดา มะยมหิน ตะเคียน กว้าว ชิงชัน เต็ง รัง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :