หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยแก็ต  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยแก็ต
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 3300 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน ความสูงของยอดเขาจากระดับหมู่บ้าน ประมาณ ๗๐๐ เมตร มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก มีลำห้วยแก๊ตกั้นกึ่งกลางขนาบ ๒ ข้าง ด้วยลำห้วยถ้ำและลำห้วยต้นแดง
หมู่บ้าน : ห้วยแก็ต (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2061/62 14 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/19537 ลว 9 ต.ค.55
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง โดยแบ่งสภาพป่าดังนี้ ป่าบริเวณไหล่เขาและริมห้วยเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่น ๆ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่ข้าวหลาม แดง ประดู่ มะค่าโมง กระพี้จั่น ป่าบริเวณยอดเขาเป็นป่าดิบแล้ง พันธุ์ไม้เด่น ๆ ได้แก่ ยางนา มะค่าโมง พยอม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าบ้านห้วยแก๊ต หมู่ ๒ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งอาหารจากป่าตามฤดูกาล ทางชุมชนได้ ช่วยกันดูแลรักษาป่าผืนนี้มาอย่างต่อเนื่องทำให้สภาพป่ามีความสมบูรณ์ เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2545
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 20 มี.ค.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :