หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังหม้อ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังหม้อ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 2171 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
สถาพทั่วไป : ป่าชุมชนด้านทิศเหนืออ่างเก็บน้ำแม่ถอน มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่โอบล้อมลำห้วยสาขาของลำห้วยแม่ถอน มีความลาดเทไปทางทิศตะวันตกบริเวณป่าชุมชน ด้านทิศใต้ มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่ทอดยาวจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตก มีความลาดเทไปทาง ทิศตะวันตก และทิศเหนือยอดเขามีระดับความสูงจากหมู่บ้าน ประมาณ ๑๖๘ เมตร พื้นที่อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร
หมู่บ้าน : วังหม้อ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2164/62 20 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/19537 ลว 9 ต.ค.55
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง โดยแยกประเภทป่าดังนี้ ป่าบริเวณไหล่เขาและริมห้วยเป็นป่าเบญจพรรณพันธุ์ไม้ที่เด่น ๆ ที่พบคือ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่ข้าวหลามยมหอม แดง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าบ้านวังหม้อ หมู่ ๑ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งอาหารจากป่าตามฤดูกาล ทางชุมชนได้ดูแลรักษามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้คงสภาพป่าแห่งนี้ไว้ เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/3607 ลว 11 ก.พ.45
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :