หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านท่ากระทุ่ม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านท่ากระทุ่ม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 44 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ มีภูเขาโดยทั่วไป ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีลำห้วยธรรมชาติ และพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียง
หมู่บ้าน : บ้านท่ากระทุ่ม (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/2598 ลว 12 ก.พ. 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยรัตน์ จันทรศาลทูล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ไม้ไผ่รวก และไม้อื่นๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นเหมาะสมให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :