หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองสะแก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองสะแก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 155 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีดินทรายปนลูกรัง และหินภูเขา มีถนนทางเข้าด้านทิศตะวันออก สำหรับทิศใต้ติดภูเขาแบ่งเขตหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : บ้านหนองสะแก (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/849 ลว. 14 ม.ค. 2554
ผู้ตรวจสอบ : ม.ร.ว.ชวลิต เกษมสันต์
สภาพป่า :
    เป็นป่าสมบูรณ์ มีพรรณไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง มีพันธุ์ไม้ เช่น ไผ่รวก แจง มะกอกป่า และไม้เบญจพรรณทั่วๆไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมควรให้จัดตั้งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :