หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ท่าขาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ท่าขาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
เนื้อที่ : 219 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
สถาพทั่วไป : ที่ราบลุ่มริมคลอง สภาพดินเป็นดินเลน มีน้ำท่วมขังตามการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล
หมู่บ้าน : ท่าขาม (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1626.31/2580 ลว. 4 ตุลาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสม ราษฎรในพื้นที่มีความพร้อมในการอนุรักษ์พื้นที่เป็นอย่างดี เห็นควรให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชน ต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส.1605.32/24601 ลว 25 พ.ย. 52
ผู้ตรวจสอบ : นายเกรียงศักดิ์ ขุนแก้ว
สภาพป่า :
    ป่าชายเลน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วยชนิดพันธุ์พืชป่าชายเลนและชนิดพันธุ์สัตว์หลากหลายชนิด ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าและใช้ประโยชน์ร่วมกันตามหลักการของป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :