หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบุญภาค  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบุญภาค
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 694 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาสูง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน มีความลาดเทไปมาทางทิศใต้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๓๔๐ เมตร สูงจากระดับหมู่บ้านประมาณ ๒๖๓ เมตร มีลำห้วยขุนคำลำห้วยสาขาของลำน้ำแม่ยางเป็นแหล่งรองรับน้ำ อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๖ กม.
หมู่บ้าน : บุญภาค (หมู่ 05)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/9594 ลว 31 พ.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณโดยแยกตามลักษณะพื้นที่ดังนี้บริเวณสันเขาเป็นป่าเต็งรังบริเวณไหล่เขาและริมห้วยเป็นป่าเบญจพรรณมีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ไม้เต็ง รัง ประดู่ แดง สัก กระพี้จั่น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบุญภาค หมู่ที่ ๕ เห็นว่าพื้นที่ป่าดังกล่าว ยังมีความสมบูรณ์อยู่ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ อนึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด คณะผู้ตรวจสอบจึงได้ลงความเห็นว่าให้ดำเดินการ ต่ออายุโครงการป่าชุมชนและขยายพื้นที่ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25660 ลว 21 ธ.ค. 53
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :