หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 437 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ดอนสลับที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย หมู่บ้านอยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอนาทม มีระยะทางโดยประมาณ 600 เมตร พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน โดยมีระยะทางห่างจากหมู่บ้านโดยประมาณ 4 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม ระยะทาง 90 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : ดอนแฮด (หมู่ 3), ดอนแฮด (หมู่ 3), ดอนแฮด (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/24049
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพป่า สภาพทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ และป่าบุ่งป่าทาม พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น แดง, ประดู่, ไผ่กะซะ, สะฝาง ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น กิ้งก่า, นก, งู, หนู ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดโคน, เห็ดเผาะ, เห็ดขอนขาว ฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น เปล้าน้อย, นมสาว ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่ การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :