หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหมูม้น หมู่ที่ 4  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหมูม้น หมู่ที่ 4
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 140 ไร่ 0 งาน 16 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินลูกรัง หมู่บ้านอยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอนาทม มีระยะทางโดยประมาณ 100 เมตร พื้นที่ป่าชุมชน (แปลงที่ 1) อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านมีระยะทางโดยประมาณ 1,500 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชุมชน (แปลงที่ 2) อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน มีระยะทางโดยประมาณ 200 เมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด มีระยะทางโดยประมาณ 90 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : หมูม้น (หมู่ 4), หมูม้น (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/24049
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพป่า สภาพทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง ค่อนข้างเสื่อมโทรม พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง, รัง, ชาติ, ประดู่, กระบก ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น กระแต, กระรอก, นก, งู, หนู ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดโคน, เห็ดเผาะ, เห็ดขอนขาว,เห็ดผึ้ง ฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น ตาไก้, ตากวาง, นมสาว ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่า สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่ การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :