หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านยางชุม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านยางชุม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 532 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบภูเขา โดยรอบๆ มีถนนและหมู่บ้านเป็นชุมชนขนาดกลาง เส้นทางคมนาคมสะดวก เป็นดินทราย ปนลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านยางชุม (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/4203 ลว 15 มี.ค. 59
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/13803
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยรัตน์ จันทรศาลทูล
สภาพป่า :
    เป้นป่าสมบูรณ์ มีไม้ขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา มีพันธุ์ไม้ เช่น ไผ่รวก ไผ่ป่า ตะแบก มะค่าโมง แต้ กระถิน ยูคา สะเดา สะแก ขี้เหล็ก และอื่นๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ดำเนินการตั้งเป็นป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :