หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านฟากท่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านฟากท่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 1000 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชียงเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วปนลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านฟากท่า (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/12139 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณและป่าเต้งรังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ แต่กำลังจะถูกบุกรุกจากนายทุนและชาวบ้านที่ทำกินบริเวณรอบป่าและยังเป็นป่าที่ติดกับหมู่และตัวอำเภอฟากท่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของหมู่บ้าน ชาวบ้านอาศัยแหล่งน้ำจากป่าทำการเกษตรกรรม ซึ่งชาวบ้านเห็นความสำคัญของพื้นที่ป่าแห่งเดี่ยวที่สำคัญของหมู่บ้านที่เหลืออยู่จึงช่วยกับป่าบริเวณนี้ไว้ และดูแลรักษาจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ สัก เต้ง รัง เหียง ควงแดง ประดู่ มะค่า ไผ่ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร เห็ด ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านฟาก มีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/22622 ล.ว 21 พฤศจิกายน 2555
ผู้ตรวจสอบ : นายวิเรศ ขันใจ
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ แต่กำลังจะถูกบุกรุกจากนายทุนและชาวบ้านที่ทำกินบริเวณรอบป่า และยังเป็นป่าที่ติดกับหม่บ้านและตัวอำเภอฟากท่า ซึงเป็แหล่งต้นน้ำของหมู่บ้าน ชาวบ้านอาศัยแหล่งน้ำจากป่าทำการเกษตรกรรม ซึ่งชาวบ้านแห็นความสำคัญของพื้นป่าแห่งเดี่ยวที่สำคัญของหม่บ้านที่เหลืออย่จึงช่วยกันป่าบริเวณนี้ไว้ และดูแลรักษาป่าจนกลับฟื้นคืนสภาพชนิดพรรณไม้ สัก เต็ง รัง เหียง ควง แดง ประด่ มะค่า ไผ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านฟากท่า มีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษืป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :