หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองปากชัฎ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองปากชัฎ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 380 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/838
ผู้ตรวจสอบ : นายขวัญชัย ยอดเมือง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ผสมป่าเต็ง รัง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ประดู่ ปรง แดง มะค่าแต้ มะกอกเลือด ตะขบป่า งิ้ว สะเดาดง มะหาด เคล็ด แคทราย ลาย สมอ มะขามป้อม มะเกลือเลือด สมอภิเภก สมอไทย พะยอม พิกุล ซาก โมกมัน คาง ชงโค อ้อยช้าง ไข่เน่า เป็นต้น สัตว์ที่พบ เช่น ลิง ไก่ป่า แย้ ตุ่น กระรอก กระแต หมาป่า นิ่ม หมู่ป่า นกกระราง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีศักยภาพเหมาะสมในการจัด ทำโครงการป่าชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของ กรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :