หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ 7  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ 7
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
เนื้อที่ : 220 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่2 จ.นครพนม
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย หมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวอำเภอนาทมไปทางทิศตะวันออก มีระยะทางโดยประมาณ 22 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศใต้ มีระยะทางโดยประมาณ 1 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : หนองดู่ใต้ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส.1605.43/24049
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ยาง, กระบก, ตะแบก, ประดู่, ก่อ, สะฝาง ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น ไก่ป่า, กระลอก, จอมพอน, งู, กระแต, แลน, เต่า ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดโคน, เห็ดก่อ, เห็ดผึ้ง ฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น กำลังเสือโครง, ม้ากระทืบโลง, อ้อยสามสวน, ยานาง, นมสาว ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่ การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :