หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 12  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 12
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนดินลูกรัง หมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวอำเภอนาทมไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 18 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนมไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 135 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : นาสามัคคี (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส.1605.43/24049 ลว.17/12/2555
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าบุ่งป่าทาม พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ไผ่, ประดู่, มะม่วง, หวาย, พยูง ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น ไข่มดแดง, จักจั่น, งู, นก, หนู ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดดินชนิดต่างๆ พืชสมุนไพร เช่น ยางนา, เป้าน้อย ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :