หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านพันห่าว ม.13  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านพันห่าว ม.13
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 72 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย หมู่บ้านอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนาทม มีระยะทางโดยประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้านมีระยะทางโดยประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม มีระยะทางโดยประมาณ 102 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : พันห่าว (หมู่ 13), พันห่าว (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/24049 ลว 17/12/2555
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง ผสมป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง, รัง, รกฟ้า, พอก, แคน, ประดู่, แดง ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น กระแต, ไก่ป่า, จอมพอน, งู,หนู ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดโคน, เห็ดขอนขาว, เห็ดละโงก, เห็ดก่อ ฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น เปล้าน้อย, เปล้าใหญ่, ตากวาง, ตาไก้, กำลังเสือโคร่ง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่ การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :