หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเตย หมู่ที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเตย หมู่ที่ 1
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 144 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินทราย หมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวอำเภอนาทมไปทางทิศตะวันตก มีระยะทางโดยประมาณ 3 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ มีระยะทางโดยประมาณ 300 เมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม ระยะทาง 90 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : ดอนเตย (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส.1605.43/24049 ลว.17/12/2555
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าทาม ค่อนข้างเสื่อมโทรม พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ไผ่, ต้นทม, เหมือดแอ่ ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น งู, หนู ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดโคน, เห็ดเผาะ, เห็ดขอนขาว ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่ การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :