หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 124 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ดอนสลับกับพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมในฤดูฝน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่บางส่วนเป็นดินลูกรัง หมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวอำเภอนาทมไปทางทิศใต้ ระยะทาง 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนมไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 112 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : โนนอุดมดี (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.43/24049 ลว. 17/12/2555
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นป่าดั้งเดิม พื้นที่บางส่วนเป็นป่าเสื่อมโทรม บางพื้นที่ เป็นป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น หว้า, จาน, กระทุ่ม, แสง, ยางนา ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น หนู, นก, งู, ฟังพอน, ไก่ป่า, จักจั่น, แมงแคง, เต่า, มดแดง ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ด, ไผ่ป่า, ผึ้ง, เห็ดดิน ฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น ยานาง เป้าน้อย ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :