หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 385 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มผสมที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอนาทมไปทางทิศตะวันตก มีระยะทางโดยประมาณ 7 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ มีระยะทางโดยประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม มีระยะทางโดยประมาณ 95 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : ดอนแดง (หมู่ 2), ดอนแดง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/24049 ลว17/12/2555
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ ค่อนข้างเสื่อมโทรม พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น มะค่าโมง, รัง, ประดู่, หว้า, สะฝาง ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น นก, จอมพอน, งู, หนู ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดโคน, เห็ดเผาะ, เห็ดขอนขาว ฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น เปล้าน้อย, ตาไก้, ฟ้าทะลายโจร ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่ การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :