หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหมากเฟือง หมู่ที่ 8  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหมากเฟือง หมู่ที่ 8
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
เนื้อที่ : 65 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองบัวโค้ง จ.นครพนม
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย หมู่บ้านอยู่ทางทิศเหนือของตัวอำเภอนาแก มีระยะทางโดยประมาณ 27 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันออก มีระยะทางโดยประมาณ 500 เมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม ระยะทาง 93 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : หมากเฟือง (หมู่ 8), หมากเฟือง (หมู่ 8), หมากเฟือง (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2075 ลว17/2/2557
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง, รัง, ประดู่, ชาด, พลวง, รกฟ้า, ติ้ว, แดง, ยอป่า ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น นก, หนูนา, งูสิงห์ ฯลฯ พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดละโงก, เห็ดเผาะ, เห็ดโคน, ไข่มดแดง, แมงแคง, จั๊กจั่น, แมลงทับ ฯลฯ พืชสมุนไพร เช่น ตาไก้ ,ตากวาง, นมสาว ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่ การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :