หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยกรวด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยกรวด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
เนื้อที่ : 349 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นแนวเขามีกลุ่มไม้ขึ้นหนาแน่นทั้งไม้ใหญ่และไม้เล็ก ขึ้นปะปนกันตามแนวสันเขา
หมู่บ้าน : บ้านห้วยกรวด (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 3884/2562 ลว 13 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายนพรัตน์ สัมฤทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่สมบูรณ์มากมีพันธ์ไม้ขึ้นหลากหลายชนิด เป็นป่าดิบชื้นมีสัตว์ป่าหลงเหลืออยู่หลายชนิด เช่น เก้ง เสือ กระจง หมูป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควนให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/17080 ลว 17 ส.ค.53
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :