หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 97 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นป่าเบญจพรรณ ลักษณะสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ได้แก่ ไม้กางขี้มอด ไม้ไผ่ เช่น ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่ซาง สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ นก ต่อ ผึ้ง กระรอก หมูป่า ไก่ป่า งู ได้แก่งูเห่า งูสิง เป็นต้น
หมู่บ้าน : บ้านใหม่เจริญ (หมู่ 18)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3704 ลว 14 มี.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวภัสราสร พรหมโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ลักษณะสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ได้แก่ ไม้กางขี้มอด ไม้ไผ่ เช่น ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่ซาง สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ นก ต่อ ผึ้ง กระรอก หมูป่า ไก่ป่า งู ได้แก่งูเห่า งูสิง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11633 ลว 5 ก.ย.49
ผู้ตรวจสอบ : นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกูล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าขุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :