หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าุชมชนตำบลหนองบัวสะอาด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าุชมชนตำบลหนองบัวสะอาด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2556
ที่ตั้ง : ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 392 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : พื้นที่โครงการตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านทั้ง 2 แปลง เป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย และบริเวณรอบๆ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร
หมู่บ้าน : หนองกระทุ่ม (หมู่ 2), สระครก (หมู่ 3), คลองพฤกษ์ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที ทส 1605.43/4147
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พรรณไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง พลวง ประดู่ แดง มะค่าแต้ ตุมกา อ้อยช้าง สะเดา ขี้เหล็ก ตะขบป่า หนามตะคอง พลับพลา ยอ มะขามป้อม คูน มะเหลื่อม พฤกษ์ มะม่วงป่า กระโดน สะเดา พันชาด ไผ่ป่า ซะแบง กระพี้ ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ เล็บเหยี่ยว เพ็ก กระเจียว เปราะหอม กระดูกอึ่ง สาบเสือ สมุนไพรที่พบ ได้แก่ โด่ไม่รู้ล้ม หัวยาโคก ส่องฟ้า หนอนตายหยาก มะเกลือ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :