หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านซอยปราจีน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านซอยปราจีน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 930 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ สลับกับภูเขา
หมู่บ้าน : ซอยปราจีน (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : -
ผู้ตรวจสอบ : จ.อ.ประสิทธิ์ นิติวััฒนชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่และเล็กขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น มีพืชชั้นล่างจำพวกเฟิร์น หวายต่าง ๆ และพืชสมุนไพรนานาชนิด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เนื้อที่ป่าชุมชน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :