หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งทราย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งทราย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 2472 ไร่ 0 งาน 3 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบภูเขาสูง และพื้นที่ราบเนินเขา ป่าชุมชนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : ทุ่งทราย (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3704 ลว 14 มี.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวภัสราสร พรหมโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง สภาพป่าส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ขึ้นหนาแน่น ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ ยาง ชิงชัน ตะเคียน พระเจ้าห้าพระองค์ เต็ม (ประดู่ส้ม) ไผ่ไร่ ไผ่บง และสมุนไพร ได้แก่ ฮ้อสะพายควาย ม้ากระทืบโรง สัตว์ป่า ได้แก่ หมูป่า เก้ง กระต่าย งูชนิดต่าง ๆ นกชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20490 ลว. 3 ธ.ค. 50
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :