หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสันทราย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสันทราย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
เนื้อที่ : 169 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเนินเขาสลับกับที่ลุม ลักษณะดินเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านสันทราย (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/3704 ลว 14 มี.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/14754 ลว 24 ส.ค. 50
ผู้ตรวจสอบ : นายเดช ปงคำเฟย
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่มีขนาดเล็กขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นได้แก่ เต็ง รัง ก่อ ยาง มะค่าโมง ติ้ว ตะค้อเหียง พลวง ประดู่ สัก ตืนเป็ด แดง พืชสมุนไพรได้แก่ ฮ่อสภาพควาย หนวดเสือ มะเขือเครือ ขิงป่า ข่าป่า เครือกว๋าว สัตว์ป่าที่พบได้แก่ กระรอก ไก่ป่า แย้ อีเลน เห็น งู กระต่าป่า และนกชนิต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าชุมชนแห่งนี้เป็นป่าเต็งรังแปลงนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ และพื้นที่เสียงต่อการถุกบุกรุก ชาวบ้านจึงร่วมใจกันดูลรักษาป่าแห่งนี้ไว้เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านประกอบกับป่าแห่งนี้อยู่นอกป่าสงวนแห่งและเขตป่าอนุรักษ์ตามกฏหมายและมติคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรให้มีการจัดทำโครงการป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :