หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านแก่งทุ่ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านแก่งทุ่ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2556
ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 4684 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นเทือกเขาสูงมีหน้าผ้าหิน
หมู่บ้าน : บ้านแก่งทุ่ง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/5650 ลว 28 เม.ย. 2557
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรพรรณ มากดวงจันทร์
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 เป็นป่าเบญจพรรณ พันธ์ุไม้เด่น คือไม้ประดู่ หว้า พยูง แดง สัก ไผ่ สัตว์ป่าที่พบเช่น แย้ กระต่าย งู แปลงที่ 2 เป็นป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่น คือ ประดู่ พยูง แดง สัตว์ป่าที่พบ เช่น นก งู
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/17241 ลว 10 ก.ย 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายนครินทร์ สุทัตโต
สภาพป่า :
    เป็นป่่าเบญจพรรณ ผสมป่าไผ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการจัดการทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :