หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านตะโม่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านตะโม่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 69 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 เป็นบึงขนาดใหญ่ที่ได้ทำการขุดลอกเรียบร้อยแล้ว แปลงที่ 2 เป็นพื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านต้องการปลูกป่า
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2662
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/3613 ลว. 13 มี.ค. 2557
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรพรรณ มากดวงจันทร์
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการเตรียมการปลูกต้นไม้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :