หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหมื่นจิตร  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหมื่นจิตร
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
เนื้อที่ : 664 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่ป่าเป็นที่ราบสลับเนินเขา
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/3486 ลว. 12 มีนาคม 2557
ผู้ตรวจสอบ : นายรักษา สุนินทบุรณ์
สภาพป่า :
    โดยส่วนใหญ่เป็นสภาพป่าดิบแล้งที่มีความสูบรณ์ มีต้นไม้เล็กและใหญ่ กระจายรอบเขาเช่น ต้นประดู่ , ไผ่ลวก , กระบก , สัก และกระถินเทพา และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น ลิงและนก เหมาะสำหรับการอนุรักษ์ไว้ เพื่อประดยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันพื้นที่ส่วนน้อยมีหญ้าคาและสาบเสือขึ้นปกคลุม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :