หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |
ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้
เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2565
เป็นข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยแยกรายจังหวัด โดยการสำรวจและจัดทำข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
เพื่อให้การกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบ ทันต่อสถานการณ์และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ เกิดดุลยภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีมาตรการในการประสาน ติดตาม เฝ้าระวัง และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืน
สถิติกรมป่าไม้ 2565
เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้ เช่น เนื้อที่่ป่าไม้ การอนุญาต การปลูกป่า สถิติคดีด้านป่าไม้ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ นำไปใช้ประโยชน์
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
       
 
       
 
 
                   
 
 
       
       
 
                   
 
 

    บริหารจัดการกล้าไม้ที่มีคุณภาพแก่สังคม โดยมีส่วนร่วมสู่ประเทศไทย 4.0
       
       
 
                   
 
 
       
       
 
                   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :