หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย แยกรายภาค ปี พ.ศ. 2516 - 2564  
เนื้อที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2564
เนื้อที่ป่าไม้ภาคตะวันตกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2564
เนื้อที่ป่าไม้ภาคตะวันออกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2564
เนื้อที่ป่าไม้ภาคกลางของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2564
เนื้อที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2561
เนื้อที่ป่าไม้ภาคเหนือของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2564
เนื้อที่ป่าไม้ภาคใต้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2564
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :