หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 361 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านคำแคนเหนือ
    คำแคนเหนือ (หมู่ 2) ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
82-2-2
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยแล้ง
    ป่าชุมชนบ้านห้วยแล้ง (หมู่ 7) ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-3-41
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองก้านเหลือง
    หนองก้านเหลือง (หมู่ 2) ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-2-35
2562 ป่าชุมชนบ้านหินแตก
    หินแตก (หมู่ 7) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 3 จ.ขอนแก่น
34-2-25
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสูงเหนือ
    โคกสูงเหนือ (หมู่ 13) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง จ.ขอนแก่น, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-2-27
2562 ป่าชุมชนบ้านนางาม
    นางาม (หมู่ 5), นางาม (หมู่ 12) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-9
2562 ป่าชุมชนบ้านคำป่าก่อ
    คำป่าก่อ (หมู่ 3) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
143-0-64
2562 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
    ทุ่งโพธิ์ชัย (หมู่ 7) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-2-45
2562 ป่าชุมชนบ้านเทพอำนวย
    เทพอำนวย (หมู่ 9) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-1-56
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 5) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
193-1-20
2562 ป่าชุมชนบ้านแห้วคำ
    แห้วคำ (หมู่ 8) ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
67-0-21
2562 ป่าชุมชนบ้านบ่อใหญ่
    บ่อใหญ่ (หมู่ 3) ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-76
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำมูล
    หนองบัวคำมูล (หมู่ 4) ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-1-91
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่
    มูลนาค (หมู่ 7), มูลนาค (หมู่ 9), หนองใหญ่ (หมู่ 10) ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-3-82
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดลอบ
    กุดลอบ (หมู่ 8) ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-2-45
2562 ป่าชุมชนบ้านสงแดง
    สงแดง (หมู่ 4) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-0-61
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหวาย
    หนองหวาย (หมู่ 7) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
67-2-63
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนทัน
    โนนทัน (หมู่ 8) ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
224-3-95
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 1), หนองกุง (หมู่ 3) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-1-7
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาหมอ
    ศรีสง่า (หมู่ 2), หนองปลาหมอ (หมู่ 6), หนองปลาหมอ (หมู่ 7) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-0-41
2562 ป่าชุมชนบ้านหินตั้ง
    หินตั้ง (หมู่ 3) ต. อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-3-66
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ทอง
    หนองไผ่ทอง (หมู่ 11) ต. อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-76
2562 ป่าชุมชนบ้านกระนวน
    กระนวน (หมู่ 2) ต. อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
141-2-51
2562 ป่าชุมชนบ้านอ้อคำ
    อ้อคำ (หมู่ 4) ต. อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
224-0-14
2562 ป่าชุมชนบ้านซำเปิบ
    ซำเปิบ (หมู่ 6) ต. อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
47-0-2
2562 ป่าชุมชนบ้านนาค้อ
    นาค้อ (หมู่ 6) ต. อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-3-13
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
    หนองหญ้าข้าวนก (หมู่ 10) ต. อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-2-97
2562 ป่าชุมชนบ้านโจด
    โจด (หมู่ 7) ต. อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
129-3-24
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 1) ต. อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-3-29
2562 ป่าชุมชนบ้านภูมูลเบ้า
    ภูมูลเบ้า (หมู่ 4), ภูมูลเบ้า (หมู่ 16) ต. อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-0-70
2562 ป่าชุมชนบ้านคำหญ้าแดง
    คำหญ้าแดง (หมู่ 6), โนนค้อ (หมู่ 7) ต. อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-0-73
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนค้อ
    โนนค้อ (หมู่ 2) ต. อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
106-3-45
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวบึง
    หัวบึง (หมู่ 5) ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-2-91
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 7) ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-3-65
2562 ป่าชุมชนบ้านแดง
    แดง (หมู่ 12) ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-3-59
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
    หนองหญ้าข้าวนก (หมู่ 6) ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
52-2-23
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองโพธิ์
    หนองโพธิ์ (หมู่ 8) ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-0-11
2562 ป่าชุมชนบ้านกงเก่า
    กงเก่า (หมู่ 1) ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-2-47
2562 ป่าชุมชนบ้านร่องสมอ
    ร่องสมอ (หมู่ 10) ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-2-7
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนชาติ
    โนนชาติ (หมู่ 4) ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
311-1-12
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 7) ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-1-1
2562 ป่าชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์
    สุขสมบูรณ์ (หมู่ 13) ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-1-42
2562 ป่าชุมชนบ้านถิ่นอุดม
    ถิ่นอุดม (หมู่ 14) ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
165-0-56
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 3) ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
159-2-39
2562 ป่าชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์
    สุขสมบูรณ์ (หมู่ 13) ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-1-42
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ใต้
    หนองไผ่ใต้ (หมู่ 5) ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-1-69
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองสังข์
    หนองสังข์ (หมู่ 5) ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-15
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหนามแท่ง
    หนองหนามแท่ง (หมู่ 8) ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-3-60
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองเขียด
    หนองเขียด (หมู่ 1) ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-2-20
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    หนองหว้า (หมู่ 7) ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-31
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา
    โนนศิลา (หมู่ 6) ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-1-6
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 5) ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
94-2-60
2562 ป่าชุมชนบ้านจอมศรี
    หนองเขียด (หมู่ 2) ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-48
2562 ป่าชุมชนบ้านผาน้ำเที่ยง
    ผาน้ำเที่ยง (หมู่ 4) ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน จ.ขอนแก่น
879-3-76
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองผักแว่น
    หนองผักแว่น (หมู่ 11) ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-2-51
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองไหล
    หนองไหล (หมู่ 4) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-91
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนราศรี
    โนนราศรี (หมู่ 2) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
124-0-4
2562 ป่าชุมชนบ้านโสกเสี้ยว
    โสกเสี้ยว (หมู่ 2) ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
336-1-49
2562 ป่าชุมชนบ้านชัยเจริญ
    ทุ่งใหญ่ (หมู่ 5), ชัยเจริญ (หมู่ 9), ทุ่งขุมทรัพย์ (หมู่ 11) ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล จ.ขอนแก่น
66-3-58
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองซา
    โนนสวรรค์ (หมู่ 5), หนองซา (หมู่ 6), ส่างทิพย์ (หมู่ 8) ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
110-0-72
2562 ป่าชุมชนตำบลน้ำอ้อม
    เวียงอินทร์ (หมู่ 3), กุดจาน (หมู่ 4), น้ำอ้อมเหนือ (หมู่ 7) ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
98-3-41
2562 ป่าชุมชนบ้านตอกเกี้ย
    ตอกเกี้ย (หมู่ 2) ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
153-0-69
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงโอง
    หนองแวงโอง (หมู่ 2) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-3-85
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนเปือย
    ดอนเปือย (หมู่ 4) ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-3-4
2562 ป่าชุมชนบ้านป่างิ้ว
    ป่างิ้ว (หมู่ 4) ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-2-95
2562 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง
    วังม่วง (หมู่ 1) ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
33-3-23
2562 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง
    วังม่วง (หมู่ 2) ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-3-84
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    ห้วยโป่ง (หมู่ 5) ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-2-86
2562 ป่าชุมชนบ้านชาด
    ชาด (หมู่ 1) ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-3-60
2562 ป่าชุมชนบ้านเก่างิ้ว
    เก่างิ้ว (หมู่ 1) ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-3-56
2562 ป่าชุมชนบ้านบูรณะ
    บูรณะ (หมู่ 8) ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-2-26
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกไม้งาม
    โคกไม้งาม (หมู่ 7) ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-37
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองซองแมว
    หนองซองแมว (หมู่ 5) ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
140-0-22
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนชาด
    โนนชาด (หมู่ 6) ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
119-1-91
2562 ป่าชุมชนบ้านหันน้อย
    หันน้อย (หมู่ 10) ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
85-2-66
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โคกสว่าง (หมู่ 8) ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
91-2-56
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงกลาง
    หนองแวงกลาง (หมู่ 4) ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
206-3-15
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยโจด
    ห้วยโจด (หมู่ 1) ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
415-1-87
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 3) ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
153-0-35
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โคกสว่าง (หมู่ 7) ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูระงำ จ.ขอนแก่น
148-1-23
2562 ป่าชุมชนบ้านป่าแดง
    ป่าแดง (หมู่ 5) ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
253-1-74
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนโจด
    ดอนโจด (หมู่ 6) ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
240-3-29
2562 ป่าชุมชนบ้านรัตนะ
    โนนทอง (หมู่ 1), รัตนะ (หมู่ 2), หนองแซง (หมู่ 7), ป่าไม้งาม (หมู่ 8), แสงอรุณ (หมู่ 9), รัตนะ (หมู่ 10) ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,662-1-1
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    ห้วยบง (หมู่ 5) ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูระงำ จ.ขอนแก่น
18-2-49
2562 ป่าชุมชนบ้านวังหว้า
    วังหว้า (หมู่ 6) ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูระงำ จ.ขอนแก่น
102-2-39
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำซับ
    น้ำซับ (หมู่ 7) ต.ท่านางแมว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
348-1-58
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงห้วยทราย
    ละหานนา (หมู่ 2) ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
102-1-48
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกล่าม
    โคกล่าม (หมู่ 1) ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
107-3-30
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 3) ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
118-3-38
2562 ป่าชุมชนบ้านเปาะ
    เปาะ (หมู่ 12) ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
114-2-68
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง
    หนองบัวแดง (หมู่ 5), หนองตะใกล้ (หมู่ 11) ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
214-1-20
2562 ป่าชุมชนบ้านเทพรักษา
    เทพรักษา (หมู่ 13) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
79-2-41
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกไร่
    โคกไร่ (หมู่ 7) ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
172-0-78
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสำนัก
    โนนสำนัก (หมู่ 5) ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
110-2-73
2562 ป่าชุมชนตำบลหนองแปน
    โนนแสนสุข (หมู่ 10), หนองแปน (หมู่ 12), หนองบ้ว (หมู่ 4), หนองแปน (หมู่ 9) ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
375-1-26
2562 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    ขามป้อม (หมู่ 10) ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
187-1-65
2561 ป่าชุมชนบ้านสำราญ
    สำราญ (หมู่ 1) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-0-54
2561 ป่าชุมชนบ้านลาดนาเพียง
    ลาดนาเพียง (หมู่ 14) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสาวถี จ.ขอนแก่น
73-3-92
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนกู่
    โนนกู่ (หมู่ 5) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
207-0-41
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 3) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
138-2-39
2561 ป่าชุมชนบ้านงิ้ว
    งิ้ว (หมู่ 19) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
79-2-90
2561 ป่าชุมชนบ้านสาวะถี
    สาวะถี (หมู่ 8) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-59
2561 ป่าชุมชนบ้านซำจาน
    บ้านซำจาน (หมู่ 8) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสำราญ จ.ขอนแก่น
40-2-19
2561 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    หินลาด (หมู่ 11) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-16
2561 ป่าชุมชนบ้านนิคม
    นิคม (หมู่ 8) ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-2-30
2561 ป่าชุมชนบ้านหลุบหญ้าคา
    หลุบหญ้าคา (หมู่ 9) ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-0-22
2561 ป่าชุมชนบ้านบึงฉิม
    บึงฉิม (หมู่ 4) ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-3-21
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกสง่า
    โคกสง่า (หมู่ 4) ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-2-59
2561 ป่าชุมชนบ้านเลิงแสง
    เลิงแสง (หมู่ 9) ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-2-93
2561 ป่าชุมชนบ้านนาขามเปี้ย
    นาขามเปี้ย (หมู่ 8) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-1-44
2561 ป่าชุมชนบ้านเสาเล้า
    เสาเล้า (หมู่ 4) ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-2-8
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสังข์
    โนนสังข์ (หมู่ 7) ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
92-1-35
2561 ป่าชุมชนบ้านร่องดูก
    ร่องดูก (หมู่ 5) ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
166-0-31
2561 ป่าชุมชนบ้านหญ้าเครือ
    หญ้าเครือ (หมู่ 6) ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-1-65
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาง
    ห้วยยาง (หมู่ 7) ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-2-61
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนข่าใต้
    ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
338-3-6
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองยายเกลี้ยง
    หนองยายเกลี้ยง (หมู่ 5) ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
262-3-86
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยอึ่ง
    ห้วยอึ่ง (หมู่ 4) ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
142-2-88
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยค้อ
    โนนพะยอม (หมู่ 3) ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
146-0-75
2561 ป่าชุมชนบ้านวังใหม่
    วังใหม่ (หมู่ 6) ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน จ.ขอนแก่น
263-0-81
2561 ป่าชุมชนบ้านกุดน้ำใส
    กุดน้ำใส (หมู่ 4) ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเวียง จ.ขอนแก่น
101-0-5
2560 ป่าชุมชนบ้านดอนช้าง - ป่าเหลื่อม
    ดอนช้าง (หมู่ 1), ป่าเหลื่อม (หมู่ 2) ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า :
146-3-85
2560 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 7) ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
227-1-66
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนรัง
    โนนรัง (หมู่ 10) ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
94-0-74
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 5) ต.หนองแซง อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
85-1-82
2560 ป่าชุมชนบ้านนาวิลัย
    นาวิลัย (หมู่ 11) ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
369-1-28
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองแซง
    หนองแซง (หมู่ 1), หนองแซง (หมู่ 7) ต.หนองแซง อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
400-1-12
2560 ป่าชุมชนบ้านศรีภูธร
    ศรีภูธร (หมู่ 7) ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
271-0-64
2559 ป่าชุมชนบ้านนาขาม
    นาขาม (หมู่ 6) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
136-3-95
2559 ป่าชุมชนบ้านหัวบึง
    พังทุย (หมู่ 11) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-0-93
2559 ป่าชุมชนบ้านขามเรียน
    ขามเรียน (หมู่ 3) ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
441-1-73
2559 ป่าชุมชนบ้านบุ่งแสง
    บุ่งแสง (หมู่ 7) ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
67-0-98
2559 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 1) ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า :
152-0-46
2559 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 6) ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-0-64
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วงน้อย
    หนองม่วงน้อย (หมู่ 7) ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า :
116-0-92
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปิง
    หนองปิง (หมู่ 10) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
478-3-54
2558 ป่าชุมชนบ้านนาชุมแสง
    ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
638-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนายม
    นายม (หมู่ 2) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาคู
    นาคู (หมู่ 3) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-8
2558 ป่าชุมชนบ้านบึงกลาง
    บึงกลาง (หมู่ 7) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-2-79
2558 ป่าชุมชนบ้านลาน
    บ้านลาน (หมู่ 4), บ้านลาน (หมู่ 5), บ้านลาน (หมู่ 6) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
151-2-21
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองร้านหญ้า
    บ้านหนองร้านหญ้า (หมู่ 5) ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-1-5
2558 ป่าชุมชนบ้านโสกนาค
    โสกนาค (หมู่ 8) ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโนนน้ำแบ่ง จ.ขอนแก่น
310-3-21
2558 ป่าชุมชนบ้านหินฮาว
    หินฮาว (หมู่ 7) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
194-3-42
2558 ป่าชุมชนบ้านนาสวน
    นาสวน (หมู่ 10) ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-27
2558 ป่าชุมชนโคกหนองขาม
    ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
77-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหินร่อง
    หินร่อง (หมู่ 9) ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
276-3-49
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนพันชาด
    ดอนพันชาด (หมู่ 3) ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
282-3-4
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยฮวก
    ห้วยฮวก (หมู่ 2) ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
392-0-50
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองขามพัฒนา
    หนองขามพัฒนา (หมู่ 13) ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
295-2-18
2558 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 6) ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
309-3-11
2558 ป่าชุมชนบ้านตอกแป้น
    ตอกแป้น (หมู่ 9) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสำราญ จ.ขอนแก่น
105-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านมูลตุ่น
    บ้านมูลตุ่น (หมู่ 2) ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-3-17
2557 ป่าชุมชนบ้านสวนหม่อน
    บ้านสวนหม่อน (หมู่ 11) ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-0-57
2557 ป่าชุมชนบ้านห้วยแคน
    ห้วยแคน (หมู่ 4) ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
931-2-79
2557 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
    โนนเขวา (หมู่ 6) ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
940-2-55
2557 ป่าชุมชนบ้านโนนพยอม
    โนนพยอม (หมู่ 10) ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
206-1-10
2556 ป่าชุมชนบ้านโคกสี
    โคกสี (หมู่ 2) ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
135-1-7
2556 ป่าชุมชนบ้านหัวบึง
    บ้านหัวบึง (หมู่ 9) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-3-2
2556 ป่าชุมชนบ้านโพนเพ็ก
    โพนเพ็ก (หมู่ 14) ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
478-1-24
2556 ป่าชุมชนบ้านโคกสง่า
    โคกสง่า (หมู่ 9) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-3-46
2556 ป่าชุมชนบ้านคอกวัว
    บ้านคอกวัว (หมู่ 11) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
108-1-60
2555 ป่าชุมชนบ้านหินกอง
    หินกอง (หมู่ 4) ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
215-2-19
2555 ป่าชุมชนบ้านวังโพน
    บ้านวังโพน (หมู่ 3) ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-56
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองโอง
    บ้านหนองโอง (หมู่ 7) ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
223-1-56
2555 ป่าชุมชนบ้านผักหนามชัย
    บ้านผักหนามชัย (หมู่ 12) ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
188-0-68
2555 ป่าชุมชนบ้านโนนตุ่น
    โนตุ่น (หมู่ 3) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
103-1-98
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองกุงธนสาร
    บ้านหนองกุงธนสาร (หมู่ 16) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
110-0-50
2555 ป่าชุมชนบ้านวังขอนแดง
    วังขอนแดง (หมู่ 15) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
448-3-64
2555 ป่าชุมชนบ้านโคกไม้งาม
    หนองกุงธนสาร (หมู่ 7) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
116-0-73
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองสะแบง
    หนองสะแบง (หมู่ 14), หนองสะแบง (หมู่ 5) ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
28-2-32
2554 ป่าชุมชนบ้านคำบอน
    คำบอน (หมู่ 8) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเสียว จ.ขอนแก่น
649-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังตอ
    วังตอ (หมู่ 10) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-2-31
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 1) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-2-45
2552 ป่าชุมชนบ้านคำน้อย
    คำน้อย (หมู่ 4) ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
512-3-78
2552 ป่าชุมชนบ้านกุดเชือก
    กุดเชือก (หมู่ 11) ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-3-48
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองค้อ
    หนองค้อ (หมู่ 13) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-1-7
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองปอ
    หนองปอ (หมู่ 2) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
93-1-41
2551 ป่าชุมชนบ้านโสกขาแก้ว
    โสกขาแก้ว (หมู่ 3) ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-3-25
2551 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    หินลาด (หมู่ 14) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
232-3-31
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนลาน
    โนนลาน (หมู่ 4) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-96
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 8) ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกตลาดใหญ่ จ.ขอนแก่น
207-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน
    หนองนกเขียน (หมู่ 7), หนองนกเขียน (หมู่ 21) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-0-91
2551 ป่าชุมชนบ้านฝางน้อย
    บ้านฝางน้อย (หมู่ 9) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
660-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านขนวน
    ขนวน (หมู่ 3) ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
149-1-15
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 8) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-21
2551 ป่าชุมชนบ้านนาเรียง
    นาเรียง (หมู่ 5) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
63-2-59
2551 ป่าชุมชนบ้านขาม
    ขาม (หมู่ 15) ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
97-3-61
2551 ป่าชุมชนบ้านหัวดง
    หัวดง (หมู่ 10) ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-3-8
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    หนองหว้า (หมู่ 13) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
189-3-27
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวบาน
    หนองบัวบาน (หมู่ 5) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-0-56
2551 ป่าชุมชนบ้านนางาม
    นางาม (หมู่ 4) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-0-72
2551 ป่าชุมชนบ้านหัวนาคำ หมู่ 9
    หัวนาคำ (หมู่ 9) ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล จ.กาฬสินธุ์
227-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไส้ไก่
    ไส้ไก่ (หมู่ 1) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง จ.ขอนแก่น
210-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคำนางปุ่ม
    คำนางปุ่ม (หมู่ 11) ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
705-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    หนองสองห้อง (หมู่ 7) ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
144-0-5
2551 ป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 4) ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    ขามป้อม (หมู่ 6) ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-1-14
2551 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    นาโพธิ์ (หมู่ 7) ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
863-2-13
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนเขียง
    ดอนเขียง (หมู่ 4) ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-5
2551 ป่าชุมชนบ้านวังตอ
    วังตอ (หมู่ 14) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
221-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงน้อย
    ดงน้อย (หมู่ 14) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
557-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    โนนทอง (หมู่ 10) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
406-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    ทรัพย์เจริญ (หมู่ 18) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านซับสมบูรณ์
    ซับสมบูรณ์ (หมู่ 9) ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
73-1-88
2550 ป่าชุมชนบ้านท่าเสี้ยว
    ท่าเสี้ยว (หมู่ 2) ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-2-64
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 5) ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
34-1-36
2550 ป่าชุมชนบ้านนาทุ่ม
    นาทุ่ม (หมู่ 2) ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
756-3-58
2549 ป่าชุมชนบ้านบะยาว
    บะยาว (หมู่ 6) ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-3-85
2549 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
    ทรัพย์สมบูรณ์ (หมู่ 6) ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน จ.ขอนแก่น
102-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคำหัวช้าง
    คำหัวช้าง (หมู่ 3) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-3-32
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกงาม
    โคกงาม (หมู่ 4) ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
67-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบึงสว่าง
    บึงสว่าง (หมู่ 11) ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกตลาดใหญ่ จ.ขอนแก่น
153-0-2
2549 ป่าหมู่บ้านกุดเลา
    กุดเลา (หมู่ 3) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,556-2-32
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยทรายขาว
    ห้วยทรายขาว (หมู่ 7) ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
165-1-76
2549 ป่าหมู่บ้านโนนสำราญ
    โนนสำราญ (หมู่ 5) ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยฝาง
    ปากห้วยฝาง (หมู่ 3) ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-3-36
2549 ป่าชุมชนบ้านโสกส้มกบ
    โสกส้มกบ (หมู่ 2) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
982-1-41
2549 ป่าชุมชนบ้านศรีอุบล
    ศรีอุบล (หมู่ 5) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-2-75
2549 ป่าชุมชนบ้านเจริญสุข
    เจริญสุข (หมู่ 8) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
269-1-54
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกจั๊กจั่น
    โคกจั๊กจั่น (หมู่ 5) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน จ.ขอนแก่น
213-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านเสือเฒ่า
    เสือเฒ่า (หมู่ 5) ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-73
2549 ป่าหมู่บ้านป่าปอ
    ป่าปอ (หมู่ 1) ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
391-1-78
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองดู่
    หนองดู่ (หมู่ 9), โนนม่วง (หมู่ 7), ดงเค็ง (หมู่ 8) ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
898-2-54
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวละเลิง
    หัวละเลิง (หมู่ 6) ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
515-1-44
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองโพนน้อย
    หนองโพนน้อย (หมู่ 7) ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองนกเขียน จ.ขอนแก่น
132-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งแดง
    โป่งแดง (หมู่ 10) ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองนกเขียน จ.ขอนแก่น
73-1-36
2549 ป่าชุมชนบ้านนาแพง
    นาแพง (หมู่ 4) ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
540-1-24
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 5) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองอ่าง จ.ขอนแก่น
20-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวห้วย
    หัวห้วย (หมู่ 12) ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-1-8
2549 ป่าชุมชนตำบลคำม่วง
    โคกสว่าง (หมู่ 8) ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
351-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังผาดำ
    วังผาดำ (หมู่ 2) ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน จ.ขอนแก่น
150-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโสกม่วง
    โสกม่วง (หมู่ 3) ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
86-3-29
2548 ป่าชุมชนหนองนาไร่เดียว บ้านค้อ
    ค้อ (หมู่ 3) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-2-3
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้าหนองนกเขียน บ้านโคกสี
    โคกสี (หมู่ 16) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-2-50
2548 ป่าชุมชนโคกหนองแร้ง บ้านโนนเรือง
    โนนเรือง (หมู่ 18) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
177-2-0
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านเหล่าพัฒนา
    เหล่าพัฒนา (หมู่ 12) ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-88
2548 ป่าชุมชนโคกป่าชาติ บ้านหนองเต่า
    หนองเต่า (หมู่ 5) ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
138-1-13
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านขามป้อม
    ขามป้อม (หมู่ 12) ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแต้
    หนองแต้ (หมู่ 6) ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-1-8
2548 ป่าชุมชนทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ บ้านหัน
    หัน (หมู่ 14) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-1-25
2548 ป่าชุมชนโคกหนองขี้เห็น บ้านโพนเพ็ก
    โพนเพ็ก (หมู่ 8) ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-3-43
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านหนองหญ้าแพรก
    หนองหญ้าแพรก (หมู่ 5) ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-88
2547 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบึงหนองโคตร
    หัวทุ่ง (หมู่ 5) ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าชุมชนหนองน้ำขุ่นเหนือ
    หนองน้ำขุ่นเหนือ (หมู่ 8) ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกป่าช้าบ้านหินเหิบ
    บ้านหินเหิบ (หมู่ 7) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
97-3-6
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงโคกสาธารณะประโยชน์
    บ้านหนองแวง (หมู่ 7) ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
288-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าโนนชาด บ้านโนนดงมัน
    บ้านโนนดงมัน (หมู่ 6) ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
360-0-57
2547 ป่าชุมชน บ้านนาฝายเหนือ
    บ้านนาฝายเหนือ (หมู่ 2) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-3-16
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ แปลง 1-2
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 10) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
274-1-98
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม ศรีฐาน
    บ้านหนองทุ่ม (หมู่ 12), บ้านศรีฐาน (หมู่ 2) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
137-3-30
2547 ป่าชุมชนบ้านคำจั่น
    คำจั่น (หมู่ 6) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-1-17
2547 ป่าชุมชนบ้านเพี้ยฟาน
    เพี้ยฟาน (หมู่ 14) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
242-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกุดกระหนวน
    บ้านกุดกระหนวน (หมู่ 3) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-1-22
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกป่าช้า บ้านหนองขาม
    บ้านหนองขาม (หมู่ 9) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-2-66
2547 ป่าชุมชนหนองพันธุ์ปลา บ้านเล้า
    บ้านเล้า (หมู่ 8) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-1-55
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงคู
    หนองแวงคู (หมู่ 6) ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
211-0-64
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าติ้ว
    บ้านป่าติ้ว (หมู่ 2) ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
766-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองโน
    หนองโน (หมู่ 1) ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวนาคำ
    หัวนาคำ (หมู่ 2) ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
118-1-86
2547 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    ขามป้อม (หมู่ 9) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
118-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 14) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
63-3-7
2547 ป่าชุมชนสร้างแป้น
    สร้างแป้น (หมู่ 1) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองค้อ
    หนองค้อ (หมู่ 13) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแคนเหนือ
    บ้านแคนเหนือ (หมู่ 1) ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
344-3-84
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 9) ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-34
2547 ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านหัวนา
    บ้านหัวนา (หมู่ 5) ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
82-0-75
2547 โคกห้วยวังแสง บ้านป่าพร้าว
    ป่าพร้าว (หมู่ 6) ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,267-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 7) ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
111-0-0
2547 โคกโนนแท่นพระ บ้านยานาง
    บ้านยานาง (หมู่ 2) ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-0-8
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งแค
    ทุ่งแค (หมู่ 9) ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
352-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองดี
    หนองนาดี (หมู่ 3) ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบะแค
    บะแค (หมู่ 5) ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
103-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปอแดง
    ปอแดง (หมู่ 6) ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-3
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงตอตั้ง
    หนองแวงตอตั้ง (หมู่ 4) ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนแต้
    หนองแต้ (หมู่ 5) ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
566-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกสูง
    โคกสูง (หมู่ 6) ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกป่าช้าบ้านโนนท่อน
    บ้านโนนท่อน (หมู่ 3) ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-1-82
2547 ป่าชุมชนบ้านคำใหญ่
    คำใหญ่ (หมู่ 4) ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหัวฝาย จ.ขอนแก่น, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
437-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนคูณ
    โนนคูณ (หมู่ 4) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-0-65
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าศาลา
    บ้านท่าศาลา (หมู่ 10) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-3-60
2547 ป่าชุมชนโคกป่าช้าบ้านดอนข่า
    บ้านดอนข่า (หมู่ 7) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
79-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกกโก
    กกโก (หมู่ 10) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
177-0-87
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนแดงน้อย
    โนนแดงน้อย (หมู่ 5) ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-3-83
2547 ป่าชุมชนโขลงวังเวิน
    วังวิน (หมู่ 8) ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
149-2-35
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนดู่
    ดอนดู่ (หมู่ 9) ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
282-3-43
2547 โคกป่าช้า บ้านหนองแวงเรือ
    บ้านหนองแวงเรือ (หมู่ 7) ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-90
2547 ป่าชุมชนบ้านคำม่วง
    บ้านคำม่วง (หมู่ 2) ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
421-3-44
2547 ป่าชุมชโคกป่าชัา บ้านนาตับเต่า
    นาตับเต่า (หมู่ 4) ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาตับเต่า
    บ้านนาตับเต่า (หมู่ 4) ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
425-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนงาม แปลง 1-2
    โนนงาม (หมู่ 1) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-0-86
2547 ป่าชุมชนบ้านวังหว้า
    วังหว้า (หมู่ 11) ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
165-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองขี้เห็น
    หนองขี้เห็น (หมู่ 6) ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้างข้าว
    ห้างข้าว (หมู่ 7) ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกโสกหิน บ้านหนองคลองน้อย
    หนองคลองน้อย (หมู่ 8) ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
432-1-48
2546 ป่าโคกบักสัย บ้านม่วงโป้
    บ้านม่วงโป้ (หมู่ 4) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
212-2-45
2546 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านแก่นประดู่
    บ้านแก่นประดู่ (หมู่ 8) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-10
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    บ้านหนองแวง (หมู่ 1) ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
188-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเสียว
    บ้านเสียว (หมู่ 12) ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
603-1-50
2546 ป่าชุมชนบ้านวังชัย
    บ้านวังชัย (หมู่ 6) ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
529-3-77
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่
    บ้านโคกใหญ่ (หมู่ 9) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
423-0-74
2546 ป่าชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ โคกกกเหลื่อม
    เหล่าใหญ่ (หมู่ 14) ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนหมากพริก
    บ้านดอนหมากพริก (หมู่ 2) ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
374-0-54
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนเพ็ก โคกป่าช้าบ้านโนนเพ็ก
    โนนเพ็ก (หมู่ 8) ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-3-56
2546 ป่าโคกหนองแต้ บ้านหนองเม็กเหนือ
    หนองเม็กเหนือ (หมู่ 15) ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
129-1-61
2546 ป่าชุมชนบ้านแจ้ง โคกเนินพันชาติ
    แจ้ง (หมู่ 4) ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-0-63
2546 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    บ้านขามป้อม (หมู่ 1) ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
236-0-12
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนแดง "ป่าโคกป่าช้า"
    บ้านโนนแดง (หมู่ 3) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-0-67
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองไหล
    หนองไหล (หมู่ 7) ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม "ป่าโคกไม้งาม"
    ขามป้อม (หมู่ 2) ต.หนองแซง อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
225-1-28
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าหม้อ "ป่าโคกป่าช้า"
    ป่าหม้อ (หมู่ 6) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
154-1-13
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนบ่อ "ป่าโคกหินขาว"
    โนนบ่อ (หมู่ 15) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน "ป่าโคกหนองดู่"
    หนองนกเขียน (หมู่ 21) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม "ป่าโคกหนองตูม"
    ขามป้อม (หมู่ 10) ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
403-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 4) ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-31
2545 ป่าชุมชนบ้านหลักด่าน
    หลักด่าน (หมู่ 6) ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-2-83
2545 ป่าชุมชนบ้านถ้ำแข้ "ป่าโคกสนาม"
    ถ้ำแข้ (หมู่ 8) ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองนกเขียน จ.ขอนแก่น
219-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกุดดุก
    กุดดุก (หมู่ 3) ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
222-1-39
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม
    หนองทุ่ม (หมู่ 2) ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
400-3-94
2545 ป่าชุมชนบ้านโซ่ง "โคกป่าช้า"
    โซ่ง (หมู่ 1) ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
102-3-35
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองโน "ป่าโคกป่าช้า"
    หนองโน (หมู่ 7) ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-1-67
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนทัน "ป่าโคกป่าช้า"
    โนนทัน (หมู่ 2) ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-72
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด "ป่าโคกโนนกลาง"
    โนนสะอาด (หมู่ 6) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
623-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนพระ
    ดอนพระ (หมู่ 11) ต.กุดธาตุ อ.หนองนา จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-1-27
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวทอง
    บัวทอง (หมู่ 9) ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
115-0-52
2544 ป่าชุมชนบ้านหินฮาว
    บ้านหินฮาว (หมู่ 4) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกตลาดใหญ่ จ.ขอนแก่น
500-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกบะวัด บ้านแก้งค้อ
    บ้านแก้งค้อ (หมู่ 2) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 3 จ.ขอนแก่น
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว
    บ้านสร้างแก้ว (หมู่ 1) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
227-0-86
2544 ป่าชุมชนบ้านหินตั้ง
    บ้านหินตั้ง (หมู่ 7) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกตลาดใหญ่ จ.ขอนแก่น
272-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกตลาดใหญ่ บ้านหัวบึง
    บ้านหัวบึง (หมู่ 5) ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกล่าม
    บ้านโคกล่าม (หมู่ 5) ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล จ.ขอนแก่น, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าช้า บ้านส้มป่อยน้อย
    บ้านส้มป่อยน้อย (หมู่ 3) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-0-23
2544 ป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา บ้านส้มป่อยใหญ่
    บ้านส้มป่อยใหญ่ (หมู่ 2) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-2-57
2544 ป่าชุมชนป่าช้า บ้านหนองบัวน้อย
    บ้านหนองบัวน้อย (หมู่ 4) ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-1-58
2544 ป่าชุมชนโคกตลาดใต้ บ้านป่าเป้ง
    บ้านป่าเป้ง (หมู่ 8) ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,179-0-24
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    บ้านหนองยาง (หมู่ 8) ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโนนน้ำแบ่ง จ.ขอนแก่น
116-3-3
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    บ้านโนนสูง (หมู่ 14) ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเวียง จ.ขอนแก่น
406-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 10) ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเวียง จ.ขอนแก่น
322-2-76
2544 ป่าชุมชนบ้านแจ้งทับม้า
    บ้านแจ้งทับม้า (หมู่ 10) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 3 จ.ขอนแก่น
209-0-64
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 8) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 3 จ.ขอนแก่น
250-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโคกภูดิน บ้านโนนฆ้อง
    บ้านโนนฆ้อง (หมู่ 2) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกตลาดใหญ่ จ.ขอนแก่น
75-2-56
2543 ป่าชุมชนบ้านแก่นเท่า
    แก่นเท่า (หมู่ 5) ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง จ.ขอนแก่น
182-1-52
2543 ป่าชุมชนบ้านโสกใหญ่
    โสกใหญ่ (หมู่ 5) ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 3 จ.ขอนแก่น
307-0-30
2543 ป่าชุมชนบ้านป่าชาด
    ป่าชาด (หมู่ 2) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเหล่าใหญ่
    เหล่าใหญ่ (หมู่ 8) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำ จ.ขอนแก่น
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคอกคี หมู่ 10
    บ้านคอกคี (หมู่ 10) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
350-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคอกคี
    คอกคี (หมู่ 9) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
639-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสำโรง "โคกป่าช้า"
    สำโรง (หมู่ 12) ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านกุดดุก
    กุดดุก (หมู่ 3) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนายมและป่าบ้านกุดดุก จ.ขอนแก่น
167-1-56
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าพระยาณรงค์
    ท่าพระยาณรงค์ (หมู่ 4) ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-1-73
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    หนองแสง (หมู่ 6) ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
183-3-74
2543 ป่าชุมชนบ้านเมืองเพีย
    เมืองเพีย (หมู่ 1), เมืองเพีย (หมู่ 2), เมืองเพีย (หมู่ 8) ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกคูใหญ่ บ้านหินตั้ง
    หินตั้ง (หมู่ 7) ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-3-90
2543 ป่าชุมชนวังทับควาย บ้านห้วยแร่
    ห้วยแร่ (หมู่ 7) ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-2-90
2543 ป่าชุมชนโนนส้มมอ บ้านหนองนกเขียน
    หนองนกเขียน (หมู่ 5) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-2-71
2543 สร้างป่าน่าอยู่เพื่ออนุชนตำบลโนนทอง
    โนนข่า (หมู่ 2) ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
771-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกห้วยเกิ้ง บ้านโนนเขวา
    โนนเขวา (หมู่ 1) ต.ท่านางแมว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
524-2-74
2543 ป่าชุมชนโคกส้มป่อย บ้านทางขวาง
    ทางขวาง (หมู่ 1) ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-3-27
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงยาว
    หนองแวงยาว (หมู่ 1) ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
744-2-94
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง
    หนองบัวแดง (หมู่ 5) ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
499-1-13
2543 ป่าชุมชนบ้านดงเย็น
    ดงเย็น (หมู่ 12) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
173-1-28
 
รวม
67,396-3-95 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :