หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 280 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 บ้านวังฆ้อง
    วังฆ้อง (หมู่ 3) ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2560 บ้านห้วยหาด
    ห้วยหาด (หมู่ 7), แปลง2 (หมู่ ) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
756-0-0
2560 บ้านหลักลาย
    หลักลาย (หมู่ 8), แปลง 2 (หมู่ ), แปลง 3 (หมู่ ), แปลง 4 (หมู่ ) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
363-0-0
2560 บ้านสาลีก
    สาลีก (หมู่ 4) ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
163-0-0
2560 บ้านทรายทอง
    บ้านทรายทอง (หมู่ 9) ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
153-0-0
2560 บ้านโปร่ง
    โปร่ง (หมู่ 7) ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
32-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านผาเวียง(แปลงที่ 1-4)
    แปลง 2 (หมู่ ), แปลง 3 (หมู่ ), แปลง 4 (หมู่ ), บ้านผาเวียง แปลง 1 (หมู่ 5) ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
764-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองเตา
    หนองเตา (หมู่ 5) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
229-2-23
2558 ป่าชุมชนบ้านหนอง
    หนอง (หมู่ 10) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,826-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 7) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
168-0-45
2558 ป่าชุมชนบ้านนากอก
    นากอก (หมู่ 6) ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านจอมจันทร์
    จอมจันทร์ (หมู่ 1) ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-1-5
2558 ป่าชุมชนบ้านหางทุ่ง
    หางทุ่ง (หมู่ 3) ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,287-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนสบเปือ
    ดอนสบเปือ (หมู่ 7) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
548-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเด่นพัฒนา
    เด่นพัฒนา (หมู่ 12) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด จ.น่าน
2,135-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองผุก
    บ้านหนองผุก (หมู่ 10) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,723-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านวังว้า
    บ้านวังว้า (หมู่ 5) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
857-2-81
2558 ป่าชุมชนบ้านนาแฮน
    นาแฮน (หมู่ 4) ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
105-3-97
2557 บ้านนาเหลืองม่วงขวา
    บ้านนาเหลืองม่วงขวา (หมู่ 4) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-0-0
2556 บ้านผาขวาง
    บ้านผาขวาง (หมู่ 4) ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
697-0-0
2556 บ้านมงคลเจริญสุข
    บ้านมงคลเจริญสุข (หมู่ 11) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
128-0-0
2556 บ้านนางาม
    บ้านนางาม (หมู่ 5) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
166-0-0
2556 บ้านสมุน
    บ้านสมุน (หมู่ 7) ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
237-0-0
2556 บ้านแดนพนา
    บ้านแดนพนา (หมู่ 7) ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,589-0-0
2556 บ้านห้วยธนู
    บ้านห้วยธนู (หมู่ 9) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2556 บ้านปง
    บ้านปง (หมู่ 5) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
226-0-0
2556 บ้านบุญเรือง
    บ้านบุญเรือง (หมู่ 2) ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
835-1-24
2556 บ้านปงสนุกใหม่
    บ้านปงสนุกใหม่ (หมู่ 3) ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
340-1-8
2556 บ้านปงสนุก
    บ้านปงสนุก (หมู่ 1) ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
114-0-0
2556 บ้านก๊อด
    บ้านก๊อด (หมู่ 2) ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-0-0
2556 บ้านห้วยสันทราย
    บ้านห้วยสันทราย (หมู่ 4) ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,250-0-0
2556 บ้านห้วยพ่าน
    บ้านห้วยพ่าน (หมู่ 13) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
332-0-0
2556 บ้านศรีบุญเรือง
    บ้านศรีบุญเรือง (หมู่ 2) ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
536-2-51
2556 บ้านโป่งคำ
    บ้านโป่งคำ (หมู่ 5) ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
597-0-0
2556 บ้านพงษ์
    บ้านพงษ์ (หมู่ 6) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
615-0-0
2556 บ้านหัวนา
    ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
378-0-0
2556 บ้านศรีเกิด
    บ้านศรีเกิด (หมู่ 3) ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
142-0-0
2554 บ้านทุ่งขาม
    บ้านทุ่งขาม (หมู่ 8) ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2554 บ้านห้วยบง
    บ้านห้วยบง (หมู่ 6) ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
53-0-0
2554 บ้านบวกแรด
    บ้านบวกแรด (หมู่ 5) ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
336-0-0
2554 บ้านห้วยไฮ
    บ้านห้วยไฮ (หมู่ 14) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,192-0-0
2554 บ้านแต
    บ้านแต (หมู่ 2) ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
651-2-84
2554 บ้านทุ่งมลคล
    บ้านทุ่งมงคล (หมู่ 6) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2554 บ้านทุ่งใหม่
    บ้านทุ่งใหม่ (หมู่ 11) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2554 บ้านนาหวายใหม่
    บ้านนาหวายใหม่ (หมู่ 5) ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,148-0-0
2553 บ้านไร่
    บ้านไร่ (หมู่ 1) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2553 บ้านทุ่งเฮ้า
    บ้านทุ่งเฮ้า (หมู่ 6) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
741-0-0
2553 บ้านน้ำยาว
    บ้านน้ำยาว (หมู่ 3) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
93-0-0
2553 บ้านกอก
    บ้านกอก (หมู่ 5) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
431-0-0
2553 บ้านไร่พัฒนา
    บ้านไร่พัฒนา (หมู่ 9) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,886-0-0
2553 บ้านสบยาง
    บ้านสบยาง (หมู่ 5) ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า :
-
2553 บ้านชื่นใหม่
    บ้านชื่นใหม่ (หมู่ 5) ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2553 บ้านชื่นนาใหม่
    บ้านชื่นนาใหม่ (หมู่ 5) ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2553 บ้านป่าแดง
    บ้านป่าแดง (หมู่ 8) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2553 บ้านน่านมั่นคง
    บ้านน่านมั่นคง (หมู่ 7) ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2553 บ้านทุ่งกลาง
    บ้านทุ่งกลาง (หมู่ 4) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
515-0-0
2552 บ้านหาดปลาแห้ง
    บ้านหาดปลาแห้ง (หมู่ 9) ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2552 บ้านป่าแลว
    ป่าแลว (หมู่ 1) ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2552 บ้านดู่
    ดู่ (หมู่ 5) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2552 บ้านคือ
    คือ (หมู่ 7) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-0
2552 บ้านป่าต้าง
    บ้านป่าต้าง (หมู่ 6) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2552 บ้านวังยาว
    ป่าคาหลวง (หมู่ 3) ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2552 บ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 9) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,500-0-0
2552 บ้านน้ำหก
    น้ำหก (หมู่ 8) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7,000-0-0
2552 บ้านหัวเมือง
    บ้านหัวเมือง (หมู่ 1) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2552 บ้านทุ่งทอง
    บ้านทุ่งทอง (หมู่ 1) ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2552 บ้านทุ่งเจริญ
    บ้านทุ่งเจริญ (หมู่ 2) ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2552 บ้านป่าแพะ
    บ้านป่าแพะ (หมู่ 14) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2552 บ้านบ่อแก้ว
    บ่อแก้ว (หมู่ 5) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,740-0-0
2552 บ้านตากล้า
    บ้านตากล้า (หมู่ 13) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2552 บ้านดอยงาม
    บ้านดอยงาม (หมู่ 10) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2552 บ้านหลวงเจริญราษฎร์
    หลวงเจริญราษฎร (หมู่ 9) ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2552 บ้านวังหมอ
    วังหมอ (หมู่ 1) ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2551 บ้านดอนถืมตอง
    ดอนถืมตอง (หมู่ 6) ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-1-33
2551 บ้านดอนไชยพระบาท
    ดอนไชยพระบาท (หมู่ 7) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-0-0
2551 บ้านนาม่วง
    นาม่วง (หมู่ 6) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,250-0-0
2551 บ้านสะไมย์
    บ้านสะไมย์ (หมู่ 2) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
269-0-0
2551 บ้านนาซาว
    นาซาว (หมู่ 1) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-0-0
2551 บ้านสะไมย์
    สะไมย์ (หมู่ 2) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
269-0-0
2551 บ้านนาซาว
    นาซาว (หมู่ 1) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า :
170-0-0
2551 บ้านบ่อสวก
    บ่อสวก (หมู่ 1) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
389-0-0
2551 บ้านสวกพัฒนา
    สวกพัฒนา (หมู่ 10) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-0-0
2551 บ้านป่าคา
    ป่าคา (หมู่ 2) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-0-0
2551 บ้านบ่อสวก
    บ่อสวก (หมู่ 1) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
389-0-0
2551 บ้านป่าคา
    ป่าคา (หมู่ 2) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-0-0
2551 บ้านสวกพัฒนา
    สวกพัฒนา (หมู่ 10) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-0-0
2551 บ้านหนองโต่ม
    หนองโต่ม (หมู่ 8) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2551 บ้านหนองโต้ม
    หนองโต่ม (หมู่ 8) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2551 บ้านห้วยปุก
    ห้วยปุก (หมู่ 9) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2551 บ้านเหนือวัด
    เหนือวัด (หมู่ 2) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,095-0-0
2551 บ้านห้วยปุก
    ห้วยปุก (หมู่ 9) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2551 บ้านดอนถืมตอง
    ดอนถืมตอง (หมู่ 6) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-1-33
2551 บ้านเหนือวัด
    เหนือวัด (หมู่ 2) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,095-0-0
2551 บ้านนาคา
    นาคา (หมู่ 4) ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
300-0-0
2551 บ้านนาคา
    นาคา (หมู่ 4) ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2551 บ้านห้วยซ้อ
    ห้วยซ้อ (หมู่ 1) ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
500-0-0
2551 บ้านห้วยซ้อ
    ห้วยซ้อ (หมู่ 1) ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2551 บ้านฝาย
    ฝาย (หมู่ 2) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
500-0-0
2551 บ้านบอน
    บอน (หมู่ 1) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2551 บ้านฝาย
    ฝาย (หมู่ 2) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2551 บ้านก้อ
    ก้อ (หมู่ 3) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2551 บ้านบอน
    บอน (หมู่ 1) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านก้อ
    บ้านก้อ (หมู่ 3) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2551 บ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 2) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
300-0-0
2551 บ้านนาเหลืองใน
    ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
211-0-0
2551 บ้านเมืองราม
    เมืองราม (หมู่ 4) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
131-2-18
2551 บ้านดอนไชยพระบาท
    ดอนไชยพระบาท (หมู่ 7) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
65-0-0
2551 บ้านนาเหลืองนอก
    นาเหลืองนอก (หมู่ 3) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
370-0-0
2551 บ้านนาเหลืองนอก
    นาเหลืองนอก (หมู่ 3) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
379-0-0
2551 บ้านนาเหลืองใน
    นาเหลืองใน (หมู่ 1) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
211-0-0
2551 บ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 2) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
300-0-7
2551 บ้านเมืองราม
    เมืองราม (หมู่ 4) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
194-3-43
2551 บ้านนาม่วง
    นาม่วง (หมู่ 6) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,250-0-0
2550 บ้านภูเวียง
    บ้านภูเวียง (หมู่ 3) ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-0-0
2550 บ้านป่าค่า
    ป่าค่า (หมู่ 11) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2550 บ้านสละ
    บ้านสละ (หมู่ 6) ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2550 บ้านใหม่สุขสันต์
    ใหม่สุขสันต์ (หมู่ 8) ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านศรีนาป่าน
    บ้านศรีนาป่าน (หมู่ 1) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-0-0
2550 บ้านใหม่ผาขวาง
    บ้านใหม่ผาขวาง (หมู่ 10) ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2550 บ้านน้ำงาว
    บ้านน้ำงาว (หมู่ 5) ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2550 บ้านสะเนียน
    สะเนียน (หมู่ 1) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
457-0-0
2550 บ้านวังตาว
    บ้านวังตาว (หมู่ 7) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2550 บ้านกาใส
    บ้านกาใส (หมู่ 8) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแคว้ง
    แคว้ง (หมู่ 2) ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,800-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงไพรวัลย์
    ดงไพรวัลย์ (หมู่ 3) ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2550 บ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 8) ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    บ้านหนองแดง (หมู่ 5) ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2550 บ้านเป้า
    เป้า (หมู่ 1) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2550 บ้านทุ่งข่า
    ทุ่งข่า (หมู่ 4) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2550 บ้านโปร่งศรี
    โปร่งศรี (หมู่ 8) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
700-0-0
2550 บ้านฟ้า
    ฟ้า (หมู่ 1) ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
700-0-0
2550 บ้านจะเข้ภูหอม
    บ้านจะเข้ภูหอม (หมู่ 3) ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาก้า
    นาก้า (หมู่ 1) ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสะเลียม
    สะเลียม (หมู่ 3) ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลอด
    ห้วยหลอด (หมู่ 5) ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านป่าค่า
    ป่าค่า (หมู่ 6) ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านไพรอุดม
    ไพรอุดม (หมู่ 5) ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2550 บ้านท่าเลอ
    บ้านท่าเลอ (หมู่ 2) ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2550 บ้านนาบอน
    นาบอน (หมู่ 3) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2550 บ้านนายาง
    นายาง (หมู่ 7) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2550 บ้านนาหวาย
    นาหวาย (หมู่ 8) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2550 บ้านหัวทุ่ง
    หัวทุ่ง (หมู่ 9) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2550 บ้านห้วยยื่น
    บ้านห้วยยื่น (หมู่ 2) ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศรีสะเกษ
    ศรีษะเกษ (หมู่ 11) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านปง
    ปง (หมู่ 4) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-0
2549 บ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 7) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 บ้านหนองเต่า
    หนองเต่า (หมู่ 5) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
229-0-0
2549 บ้านหนอง
    หนอง (หมู่ 10) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสถาน
    สถาน (หมู่ 2) ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร
    ใหม่จัดสรร (หมู่ 11) ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหล่ายหนอง
    หล่ายหนอง (หมู่ 9) ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านไร่น้ำหิน
    ไร่น้ำหิน (หมู่ 5) ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศาลา
    ศาลา (หมู่ 1) ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านไก่เถื่อน
    ไก่เถื่อน (หมู่ 2) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคำเรือง
    คำเรือง (หมู่ 1) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง
    ทุ่งรวงทอง (หมู่ 12) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,027-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านป่าเป้า
    ป่าเป้า (หมู่ 6) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองผำ
    หนองผำ (หมู่ 13) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านดู่ใต้
    ดู่ใต้ (หมู่ 2) ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านฝาง
    ฝาง (หมู่ 5) ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านตาแก้ว
    ตาแก้ว (หมู่ 6) ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านก๊อด
    ก๊อด (หมู่ 7) ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านถืมตอง
    ดอนถืมตอง (หมู่ 6), ถืมตอง (หมู่ 1) ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
215-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนเฟือง
    ดอนเฟือง (หมู่ 2) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
481-1-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเรือง
    เรือง (หมู่ 3) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันป่าสัก
    สันป่าสัก (หมู่ 7) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านศรีนาป่าน
    ศรีนาป่าน (หมู่ 1) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาแวน
    ตาแวน (หมู่ 4) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านก๊อด
    ก๊อด (หมู่ 4) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนคีรี
    ดอนคีรี (หมู่ 6) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-1-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาหิน
    นาหิน (หมู่ 3) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนวราษฎร์
    นวราษฎร์ (หมู่ 5) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-2-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านธงน้อย
    ธงน้อย (หมู่ 3) ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-3-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาผา
    นาผา (หมู่ 3) ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำครกใหม่
    ดอนเจริญ (หมู่ 6), น้ำครกใหม่ (หมู่ 4), น้ำครกใหม่พัฒนา (หมู่ 9) ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านต้าม
    ต้าม (หมู่ 6) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนามน
    นามน (หมู่ 7) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนอุดม
    ดอนอุดม (หมู่ 9) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาปงพัฒนา
    นาปงพัฒนา (หมู่ 11) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชียงยืน
    เชียงยืน (หมู่ 4) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,575-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านม่วงเจริญราษฎร์
    ม่วงเจริญราษฎร์ (หมู่ 3) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งรัตนา
    ทุ่งรัตนา (หมู่ 7) ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,200-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านสบขุ่น
    สบขุ่น (หมู่ 7) ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบบั่ว
    สบบั่ว (หมู่ 2) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านลอมกลาง
    ลอมกลาง (หมู่ 3) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,307-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเสี้ยว
    เสี้ยว (หมู่ 6) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำไคร้
    น้ำไคร้ (หมู่ 9) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเชียงยืน
    เชียงยืน (หมู่ 4) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านพร้าว
    พร้าว (หมู่ 8) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าเมี่ยง
    ป่าเมี่ยง (หมู่ 2) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบสาย
    สบสาย (หมู่ 4) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยแขม
    ห้วยแขม (หมู่ 10) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาลชุม
    ตาลชุม (หมู่ 3) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบหนอง
    สบหนอง (หมู่ 1) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนแก่ง
    ดอนแก่ง (หมู่ 6) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนทอง
    ดอนทอง (หมู่ 11) ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 3) ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านป่าคา
    ป่าคา (หมู่ 8) ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาหนุน 1
    นาหนุน 1 (หมู่ 1) ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาทราย
    นาทราย (หมู่ 2) ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำไคร้
    น้ำไคร้ (หมู่ 5) ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,165-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยสอน
    ห้วยสอน (หมู่ 5) ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปากงุ๊
    ปากงุ๊ (หมู่ 7) ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม
    ท่าข้าม (หมู่ 4) ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหาดไร่
    หาดไร่ (หมู่ 1) ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำปุ๊สามัคคี
    น้ำปุ๊สามัคคี (หมู่ 3) ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลับหมื่นพรวน
    หลับหมื่นพรวน (หมู่ 5) ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปางสา
    ปางสา (หมู่ 3) ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองคำ
    หนองคำ (หมู่ 4) ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำเลียง
    น้ำเลียง (หมู่ 1) ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านไร่ไทรงาม
    ไร่ไทรงาม (หมู่ 2) ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งอ้าว
    ทุ่งอ้าว (หมู่ 1) ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังผา
    วังผา (หมู่ 7) ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำสอดใหม่
    น้ำสอดใหม่ (หมู่ 12) ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,406-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาง
    ห้วยยาง (หมู่ 4) ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านศรีอุดม
    ศรีอุดม (หมู่ 1) ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านงิ้ว
    งิ้ว (หมู่ 9) ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยเลื่อน
    ห้วยเลื่อน (หมู่ 6) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 1) ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านภูแยง
    ภูแยง (หมู่ 3) ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,800-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าอ้อย
    ป่าอ้อย (หมู่ 4) ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนไชย
    ดอนไชย (หมู่ 6) ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
145-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองใหม่
    หนองใหม่ (หมู่ 4) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนใหม่
    ดอนใหม่ (หมู่ 5) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านศรีนาม่าน
    ศรีนาม่าน (หมู่ 7) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
600-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าแดด
    ป่าแดด (หมู่ 1) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านยอดดอยวัฒนา
    ยอดดอยวัฒนา (หมู่ 10) ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาปู
    นาปู (หมู่ 1) ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำลัด
    น้ำลัด (หมู่ 1) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาปัง
    นาปัง (หมู่ 2) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-1-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านม่วงใหม่
    ม่วงใหม่ (หมู่ 3) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านก๊อดแก้ว
    ก๊อดแก้ว (หมู่ 4) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-2-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านม่วงใหม่พัฒนา
    ม่วงใหม่พัฒนา (หมู่ 6) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก่นอุดร
    แก่นนคร (หมู่ 9) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก่นนคร
    แก่นนคร (หมู่ 10) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาล้อม
    นาล้อม (หมู่ 7) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
238-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่ร่มเย็น
    ใหม่ร่มเย็น (หมู่ 6) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยนใต้
    น้ำเกี๋ยนใต้ (หมู่ 1) ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยนเหนือ
    น้ำเกี๋ยนเหนือ (หมู่ 2) ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่สันติสุข
    ใหม่สันติสุข (หมู่ 5) ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านต้นกอก
    ต้นกอก (หมู่ 3) ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
800-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเมืองหลวง
    เมืองหลวง (หมู่ 4) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,000-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเมืองจังเหนือ
    เมืองจังเหนือ (หมู่ 5) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเมืองจังใหม่พัฒนา
    เมืองจังใหม่พัฒนา (หมู่ 10) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านจัดสรร
    จัดสรร (หมู่ 6) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหาดเค็ด
    หาดเค็ด (หมู่ 1) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านฝายแก้ว
    ฝายแก้ว (หมู่ 3) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
109-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปัวชัย
    ปัวชัย (หมู่ 7) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำต้วน
    น้ำต้วน (หมู่ 8) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
230-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองเจริญ
    หนองเจริญ (หมู่ 16) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคั้งถี่
    คั้งถี่ (หมู่ 13) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 4) ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบุปผาราม
    บุปผาราม (หมู่ 9) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองรัง
    หนองรัง (หมู่ 4) ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
539-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสบยาว
    สบยาว (หมู่ 7) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำแก่นใต้
    น้ำแก่นใต้ (หมู่ 5) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
270-0-0
2544 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านป่างิ้ว
    บ้านป่างิ้ว (หมู่ 4) ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2544 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านป่าค่า
    บ้านป่าค่า (หมู่ 6) ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2544 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านสะเลียม
    บ้านสะเลียม (หมู่ 3) ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าควาย
    ท่าควาย (หมู่ 3) ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนน้ำยาว
    ดอนน้ำยาว (หมู่ 10) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
217-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำพาง
    น้ำพาง (หมู่ 4) ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยคำ
    ห้วยคำ (หมู่ 11) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,312-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหมัน
    นาหมัน (หมู่ 4) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตองเจริญราษฎร์
    ตองเจริญราษฏร์ (หมู่ 6) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฝาย
    ฝาย (หมู่ 7) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำแนะ
    น้ำแนะ (หมู่ 3) ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงป่าสัก
    ดงป่าสัก (หมู่ 10) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนไชย
    บ้านดอนไชย (หมู่ 3) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวน้ำ
    บ้านหัวน้ำ (หมู่ 5) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
84-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านตีนตก
    บ้านตีนตก (หมู่ 4) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านนาวี
    บ้านนาวี (หมู่ 6) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งข่า
    บ้านทุ่งข่า (หมู่ 4) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านบอน
    บ้านบอน (หมู่ 1) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำว้า
    บ้านน้ำว้า (หมู่ 5) ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำพระทัย
    บ้านน้ำพระทัย (หมู่ 4) ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำปูน
    บ้านน้ำปูน (หมู่ 1) ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านน้ำโค้ง
    บ้านน้ำโค้ง (หมู่ 4) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านนาม่วง
    บ้านนาม่วง (หมู่ 6) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อสวกพัฒนา
    บ้านบ่อสวกพัฒนา (หมู่ 10) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-2-0
 
รวม
155,855-3-52 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :