หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 8 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2557 ป่าชุมชนบ้านโคกขี้เหล็ก
    ท่าเรือ (หมู่ 7) ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านบานา
    บานา (หมู่ 2) ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-2-82
2550 ป่าชุมชนบ้านบางเขา
    บางเขา (หมู่ 5) ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าเลนบางราพา
    บางราพา (หมู่ 5) ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยวังไทร
    ห้วยวังไทร (หมู่ 5) ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแลแว๊ะ
    บ้านแลแว๊ะ (หมู่ 2) ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-1-28
2543 ป่าชุมชนบ้านลูกไม้ไผ่
    บ้านลูกไม้ไผ่ (หมู่ 1) ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-40
2543 ป่าชุมชนบ้านตรัง
    บ้านตรัง (หมู่ 2) ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-2-39
 
รวม
418-2-89 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :