หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 317 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองมะเขือ
    หนองมะเขือ (หมู่ 9) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า :
48-0-0
2562 ป่าชุมชนป่าช้าหนองแล้งดอนคัดเค้า
    กกกุง (หมู่ 1) ต. อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า :
183-3-70
2562 ป่าชุมขนบ้านแก้ง
    โคก (หมู่ 1) ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า :
2,496-0-83
2562 ป่าชุมชนโนนชัยศรี
    โนนชัยศรี (หมู่ 1), โนนชัยศรี (หมู่ 9), วังชัย (หมู่ 11), ชัยบุรี (หมู่ 13), ศรีสวัสดิ์ (หมู่ 14) ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-3-39
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านจอมศรี
    บ้านจอมศรี (หมู่ 2) ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
118-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านวังทอง
    บ้านวังทอง (หมู่ 5) ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
275-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-2-28
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกล่าม
    บ้านโคกล่าม (หมู่ 2) ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหางกุด
    บ้านหางกุด (หมู่ 5) ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองคูบอน
    บ้านหนองคูบอน (หมู่ 5) ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำใส
    บ้านน้ำใส (หมู่ 1) ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-0
2561 โครงการป่าชุมบ้านลิ้นฟ้า
    ลิ้นฟ้า (หมู่ 2) ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าดวน
    บ้านป่าดวน (หมู่ 6) ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองฮู
    บ้านหนองฮู (หมู่ 12) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
71-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตอน้อย
    บ้านหนองตอน้อย (หมู่ 11) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
77-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าลาด
    บ้านท่าลาด (หมู่ 2), บ้านดอนแดง (หมู่ 1), บ้านท่าเสียว (หมู่ 3), บ้านท่าวารี (หมู่ 10), บ้านท่าเจริญ (หมู่ 17) ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,070-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์น้อย
    บ้านโพธิ์น้อย (หมู่ 18), บ้านโพธิ์น้อย (หมู่ 7), บ้านโพธิ์น้อย (หมู่ 12) ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,013-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านยางตาก
    บ้านยางตาก (หมู่ 15) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
360-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    บ้านหนองแคน (หมู่ 12) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
348-0-32
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนทราย
    บ้านโนนทรย (หมู่ 6), บ้านสระทอง (หมู่ 7) ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
478-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 3) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
215-3-42
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    บ้านเดื่อ (หมู่ 4) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสงท่า
    บ้านหนองแสงท่า (หมู่ 9) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    บ้านหนองกุง (หมู่ 4) ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
312-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดงดิบ
    บ้านดงดิบ (หมู่ 5) ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-3-50
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกล่าม
    บ้านโคกล่าม (หมู่ 10) ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
83-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดแห่
    บ้านกุดแห่ (หมู่ 4) ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนดงพระธาตุน้ำคำ
    บ้านงิ้ว (หมู่ 5), บ้านหว่าน (หมู่ 6), บ้านงิ้ว (หมู่ 10) ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
231-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนโคกดินแดง
    บ้านป้อง (หมู่ 1), บ้านป้อง (หมู่ 2), บ้านหัวงัว (หมู่ 4), บ้านโพธิ์ศรีสว่าง (หมู่ 5), บ้านป้อง (หมู่ 7), บ้านหนองสิม (หมู่ 11) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
678-1-59
2561 โครงการป่าชุมชนโคกหนองน้ำขาว
    บ้านสร้างบุ (หมู่ 3), บ้านโพธิ์เงิน (หมู่ 6), บ้านคำผักกูด (หมู่ 10), บ้านหนองโก (หมู่ 12), บ้านคำผักกูด (หมู่ 13) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,655-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนโคกสนามบิน
    บ้านวังยาว (หมู่ 8), บ้านหนองสิม (หมู่ 7), บ้านใหม่ยิ่งเจริญ (หมู่ 12) ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนป่าช้าหนองโต่ย
    วังม่วยใต้ (หมู่ 3), วังม่วยเหนือ (หมู่ 1), ใหม่ทุ่งทอง (หมู่ 10) ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองอึ่ง
    บ้านหนองอึ่ง (หมู่ 4) ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหูลิง
    บ้านหนองหูลิง (หมู่ 2) ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่ากลาง
    บ้านเหล่ากลาง (หมู่ 4) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
190-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านบัวคำใต้
    บ้านบัวคำใต้ (หมู่ 8) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านบัวคำ
    บ้านบัวคำ (หมู่ 2) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
164-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 5) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
154-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 10) ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
97-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านตะวันศรีทอง
    บ้านท่าเสียว (หมู่ 1), บ้านท่าเสียว (หมู่ 8), บ้านตะวันศรีทอง (หมู่ 9), บ้านสวนสวรรค์ (หมู่ 12), บ้านท่าเสียว (หมู่ 14) ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
413-3-84
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนชัย
    บ้านดอนชัย (หมู่ 10) ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าม่วง
    ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหันและโคกสูง จ.ร้อยเอ็ด
768-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 8) ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
247-1-25
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    บ้านโคกสะอาด (หมู่ 7) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเป็ดก่า จ.ร้อยเอ็ด
535-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    บ้านโนนสะอาด (หมู่ 9) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
453-0-43
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง
    บ้านหนองบัวแดง (หมู่ 6) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดูกอึ่ง
    บ้านดูกอึ่ง (หมู่ 1), บ้านดูกอึ่ง (หมู่ 11) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
338-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไศล
    บ้านหนองไศล (หมู่ 7) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
101-3-28
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านธาตุพัฒนา
    บ้านธาตุพัฒนา (หมู่ 15) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
73-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดงเย็น
    บ้านดงเย็น (หมู่ 4) ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-2-98
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก
    บ้านหนองเหล็ก (หมู่ 5) ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-1-88
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านขมิ้น
    บ้านขมิ้น (หมู่ 2) ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-1-41
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านผึ้ง
    บ้านผึ้ง (หมู่ 3) ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
398-3-1
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเด่นราษฎร์
    บ้านเด่นราษฎร์ (หมู่ 6) ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-63
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านผักก้าม
    บ้านผักก้าม (หมู่ 1) ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-1-92
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านจานเหนือ
    บ้านจานเหนือ (หมู่ 2), บ้านใต้ (หมู่ 4), บ้านอุดมสุข (หมู่ 5), บ้านจาน (หมู่ 6) ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
87-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหวายน้อย
    บ้านหวายน้อย (หมู่ 3) ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองหงส์
    บ้านเมืองหงส์ (หมู่ 15) ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำคำ
    บ้านน้ำคำ (หมู่ 3) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
900-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนาคำ
    นาคำ (หมู่ 4) ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเป็ดก่า จ.ร้อยเอ็ด
400-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านคำเจริญ
    บ้านคำเจริญ (หมู่ 15) ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขี้เหล็ก จ.ร้อยเอ็ด
500-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกน้อย
    โคกน้อย (หมู่ 6) ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุโมงและป่าหนองแวง จ.ร้อยเอ็ด
885-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนยาง
    บ้านโนนยาง (หมู่ 1), บ้านโนนยาง (หมู่ 10) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
432-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหน่อง
    บ้านหนอ่ง (หมู่ 6), บ้านหนอง (หมู่ 12) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
267-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
    หนองหล่ม (หมู่ 8) ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหนองกล้า จ.ร้อยเอ็ด
895-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนาด
    หนาด (หมู่ 8) ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหนองกล้า จ.ร้อยเอ็ด
1,225-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านซองแมว
    ซองแมว (หมู่ 7) ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหนองกล้า จ.ร้อยเอ็ด
725-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 11) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหันและโคกสูง จ.ร้อยเอ็ด
285-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดงเค็งแสบง
    ดงเค็งแสบง (หมู่ 9) ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านสิงห์โคก
    สิงห์โคก (หมู่ 10) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-2-43
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านดงมัน
    ดงมัน (หมู่ 3) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-1-40
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านสิงห์โคก
    สิงห์โคก (หมู่ 1) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-3-21
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนา
    ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหันและโคกสูง จ.ร้อยเอ็ด
280-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 11) ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-1-69
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านข่าใหญ่
    ข่าใหญ่ (หมู่ 3), ข่าน้อย (หมู่ 4), ข่าใหญ่ (หมู่ 10) ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
645-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 3) ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
510-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านคำแดง
    คำแดง (หมู่ 10) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเป็ดก่า จ.ร้อยเอ็ด
1,100-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 9) ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
329-1-45
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านคำบ่อ
    คำบ่อ (หมู่ 1) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
525-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก
    หนองเหล็ก (หมู่ 3) ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
332-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านสวนหม่อน
    สวนหม่อน (หมู่ 14) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
372-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านต่องต้อน
    ต่องต้อน (หมู่ 11) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
255-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองงาม
    หนองงาม (หมู่ 9) ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
295-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองตอ
    หนองตอ (หมู่ 5) ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
385-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเดิ่น
    หนองเดิ่น (หมู่ 3) ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านดงหวาย
    ดงหวาย (หมู่ 8) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
290-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านไผ่
    ไผ่ (หมู่ 8) ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
172-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนโคกหนองคอม
    คำสมศรี (หมู่ ), สนามเป้า (หมู่ 18), สายฝน (หมู่ 12), น้ำคำ (หมู่ 3), หนองขี้ม้า (หมู่ 4), คำสมศรีเหนือ (หมู่ 8), สายไผ่คำ (หมู่ 15) ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
735-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเกลือ
    ดอนเกลือ (หมู่ 10) ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
149-0-91
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกุง
    โคกกุง (หมู่ 4) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
430-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านค้อชา
    ค้อชา (หมู่ 11) ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
227-2-9
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านทรายมูล
    ทรายมูล (หมู่ 4) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
207-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    หนองสองห้อง (หมู่ 6) ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
430-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนเจริญ
    โนนเจริญ (หมู่ 14) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
702-1-9
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    หนองโสน (หมู่ 9) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
726-3-69
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านดงแดง
    ดงแดง (หมู่ 8) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
107-1-48
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองเพียขันธ์
    หนองเพียขันธ์ (หมู่ 6) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
98-2-99
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวน้อย
    หนองบัวน้อย (หมู่ 5) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
681-2-46
2553 โครงการป่าชุมชน บ้านดงแดง
    ดงแดง (หมู่ 13) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
103-2-86
2552 โครงการป่าชุมชน บ้านดงมัน
    ดงมัน (หมู่ 13) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
127-0-39
2552 โครงการป่าชุมชน บ้านอาราง
    อาราง (หมู่ 8) ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
413-1-57
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านดงแดง
    ดงแดง (หมู่ 14) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
114-3-43
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่
    หนองบัวใหญ่ (หมู่ 4) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเป็ดก่า จ.ร้อยเอ็ด
702-0-99
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านดงแดง
    ดงแดง (หมู่ 16) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-3-94
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านดงมัน
    ดงมัน (หมู่ 3) ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุโมงและป่าหนองแวง จ.ร้อยเอ็ด
600-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านดงแดง
    ดงแดง (หมู่ 1) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
102-3-94
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    หนองสิม (หมู่ 11) ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
337-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนศรีทอง
    โนนศรีทอง (หมู่ 7) ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
305-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านภูเขาทอง
    ภูเขาทอง (หมู่ 1) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านอุดรชัย
    อุดรชัย (หมู่ 14) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านเหล่าขุมมัน
    เหล่าขุมมัน (หมู่ 7) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด
700-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 4) ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
231-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 10) ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
231-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านเหล่าขุมมัน
    เหล่าขุมมัน (หมู่ 5) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหิน
    หนองหิน (หมู่ 9) ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด
300-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ดงยาง (หมู่ 14) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
128-3-50
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองคำ
    หนองคำ (หมู่ 2) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองคำน้อย
    หนองคำน้อย (หมู่ 3) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านกกโพธิ์
    กกโพธิ์ (หมู่ 6) ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด
225-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 4) ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านท่าสะอาด1
    ท่าสะอาด (หมู่ 6) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านบาโค
    บาโค (หมู่ 4) ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านทรายทอง
    ทรายมูล (หมู่ 4) ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
804-0-0
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านท่าสะอาด
    ท่าสะอาด (หมู่ 1) ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,300-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองจอก
    หนองจอก (หมู่ 5) ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้า จ.ร้อยเอ็ด
82-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองผักตบ
    หนองผักตบ (หมู่ 3) ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้า จ.ร้อยเอ็ด
50-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านวังเข
    วังเข (หมู่ 4) ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้า จ.ร้อยเอ็ด
40-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านผาน้ำย้อย
    ผาน้ำย้อย (หมู่ 9) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด
350-0-0
2549 ป่าชุมชน บ้านศาลา
    ศาลา (หมู่ 10) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
216-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านมะกอก
    มะกอก (หมู่ 14) ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านมะกอก
    มะกอก (หมู่ 10) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทองหลาง
    ทองหลาง (หมู่ 7) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเหล่าสูง
    เหล่าสูง (หมู่ 8) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
115-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกระจาย
    กระจาย (หมู่ 16) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
351-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกระจาย
    กระจาย (หมู่ 9) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
375-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่าน
    หนองหมื่นถ่าน (หมู่ 5) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
329-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    หนองยาง (หมู่ 4) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
574-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านแขม
    แขม (หมู่ 12) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
150-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวคน
    หนองหัวคน (หมู่ 15) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
422-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่าน
    หนองหมื่นถ่าน (หมู่ 13) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
329-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวคน
    หนองหัวคน (หมู่ 6) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
422-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทองหลาง
    ทองหลาง (หมู่ 17) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองยางน้อย
    หนองยางน้อย (หมู่ 12) ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
332-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเป้า
    เป้า (หมู่ 7) ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
175-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแขม
    แขม (หมู่ 11) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
150-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    เหล่าป่าแคน (หมู่ 11) ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ฝายใหญ่ (หมู่ 4) ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนวัดเก่า
    หนองบาก (หมู่ 10) ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองผาย
    โคกก่อง (หมู่ 5) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
153-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านข่าน้อย
    ข่าน้อย (หมู่ 8) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกหนองสิม
    จานใต้ (หมู่ 9) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
73-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองส้มโฮง
    ส้มโฮง (หมู่ 5) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ยางโนนฝ้าย
    โนน (หมู่ 7) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านบักตู้
    บักตู้ (หมู่ 2) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
280-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนสนามม้าและดอนปู่ตา
    หัวช้าง (หมู่ 6) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนหนองดูน
    ดูน (หมู่ 9) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
310-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองแซงแพง
    ดอนดู่ (หมู่ 5) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนวัดเก่า
    เขวาพัฒนา (หมู่ 17) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนท่อนสระบัว
    โนนท่อน (หมู่ 11) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    เขวาทุ่ง (หมู่ 8) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองสวนม่อน
    โนนจาน (หมู่ 7) ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านนาแค
    นาแค (หมู่ 7) ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 9) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
289-0-0
2548 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองสำราญ
    หนองสำราญ (หมู่ 13) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
289-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าสี
    ท่าสี (หมู่ 3) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
289-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงบ้านแคน
    ยางเลิง (หมู่ 6) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    โคกทับเก่า (หมู่ 7) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ยางเลิง (หมู่ 14) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนคุโพธิ์
    ดอกไม้ (หมู่ 1) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนป่าเป้า
    ไร่ (หมู่ 2) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
88-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ค้อ (หมู่ 10) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าบ้านแคน
    ยางเลิง (หมู่ 12) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงแสนน
    นาน้อย (หมู่ 2) ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
171-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงหัวสวน
    ป่าม่วง (หมู่ 10) ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนอีตู่
    ดงหัวเรือ (หมู่ 8) ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองใหญ่
    ส้มโฮง (หมู่ 7) ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ส้มโฮงเหนือ (หมู่ 11) ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ทุ่งหนองแซง
    ตัดเค้า (หมู่ 6) ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
315-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองยางเครือ
    ยางเครือ (หมู่ 2) ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
365-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ดงเมือง (หมู่ 7) ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองจอกสาธารณประโยชน์
    หนองอีควาย (หมู่ 1) ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-2-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    หนองสิม (หมู่ 5) ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    โคก (หมู่ 4) ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    หนองแวง (หมู่ 4) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    หนองแล้ง (หมู่ 1) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองนาน้อย
    ขี้เหล็ก (หมู่ 2) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-99
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงหนองกระยอม
    บ้านคำแม่แส่ง (หมู่ 5) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้า
    หนองบัว (หมู่ 6) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ขี้เหล็กเหนือ (หมู่ 11) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์คำบอล
    ขี้กา (หมู่ 4) ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ทำเลดอนใหญ่
    หนองบั่ว (หมู่ 5) ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,062-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาดงสิงห์
    ดงสิงห์ (หมู่ 1) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านดงสิงห์
    ดงสิงห์ (หมู่ 15) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนบ้านแมด
    แมด (หมู่ 3), แมด (หมู่ 5), แมด (หมู่ 4) ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านเปลือยตาล
    เปลือยตาล (หมู่ 5) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
201-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้า
    สังข์ (หมู่ 8), สังข์ (หมู่ 15) ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนจาน
    เล้า (หมู่ 3), เล้า (หมู่ 4), หนองแก้ว (หมู่ 2), ดอนก่อ (หมู่ 5) ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองซ้ง
    ซ้ง (หมู่ 1) ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านแคน
    แคน (หมู่ 1) ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านเหล่า
    เหล่า (หมู่ 9) ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    หนองดง (หมู่ 3) ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงเหล่าล้อ
    เหล่าล้อ (หมู่ 3) ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    งิ้วเหนือ (หมู่ 5) ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงหนองยาง
    หลุบเลา (หมู่ 5) ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงบ้านเก่า
    เมืองน้อย (หมู่ 12) ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านไผ่
    ไผ่ (หมู่ 8), ไผ่ (หมู่ 9) ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
172-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนเสือโคก
    โนนราษี (หมู่ 10), สังข์ (หมู่ 6), สังข์ (หมู่ 7) ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านดอนม่วย
    ดอนม่วย (หมู่ 10) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารขุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกบักหำ
    โนนสว่าง (หมู่ 3) ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนเจ้าปู่กุดยางเมย
    โนนทอง (หมู่ 15) ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกเหล่าใหญ่
    ชัยวารี (หมู่ 2) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านสนามม้า
    สนามม้า (หมู่ 14) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านจำปา
    จำปา (หมู่ 19) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองสิม
    พระอุ้ย (หมู่ 4) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองไฮ
    หนองไฮ (หมู่ 9) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์อวยศรี
    อวยศรี (หมู่ 10) ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    เกษตรสมบูรณ์ (หมู่ 10), โนนใหญ่ (หมู่ 1) ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองบก
    ธาตุจอมศรี (หมู่ 2) ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ดงยาง (หมู่ 4) ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนยาง
    ดอนยาง (หมู่ 4) ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงสงเปลือย
    ดอนเจริญ (หมู่ 2), ดอนโอง (หมู่ 5), โปโล (หมู่ 7) ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกหนองลาดควาย
    รุ่งแสงทอง (หมู่ 4), หนองขุมเงิน (หมู่ 8), หนองนกทา (หมู่ 3), เหล่าสูง (หมู่ 5) ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองนกทา
    หนองนกทา (หมู่ 3) ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านรุ่งแสงทอง
    รุ่งแสงทอง (หมู่ 4) ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองขุมเงิน
    หนองขุมเงิน (หมู่ 8) ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าสูง
    เหล่าสูง (หมู่ 5) ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองขา
    บุ่งเบา (หมู่ 3) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    สำราญ (หมู่ 4) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    หงษ์ทอง (หมู่ 6) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตายางโง๊ะ
    ยางโง๊ะ (หมู่ 11) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านน้ำคำ
    น้ำคำ (หมู่ 8) ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    สามัคคี (หมู่ 13) ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    โนน (หมู่ 12) ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ธาตุ (หมู่ 10) ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านโนนค้อ
    โนนค้อ (หมู่ 5) ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงบักดอก
    ป่าเม้า (หมู่ 2) ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกดอนโบม
    ดอนทราย (หมู่ 2), หนองใหญ่ (หมู่ 1), หนองใหญ่ (หมู่ 10) ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-2-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกดอนดู่
    กลาง (หมู่ 3) ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
496-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ดงขวาง (หมู่ 8), โนนสีดา (หมู่ 4) ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านโนนขวางและบ้านหนองใหญ่
    โนนขวาง (หมู่ 7), หนองใหญ่ (หมู่ 9) ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกดอนดู่
    ป่าเว่อ (หมู่ 17), หนองไฮ (หมู่ 11) ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
248-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านสวนจิก
    สวนจิก (หมู่ 1) ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านสนามชัย
    สนามชัย (หมู่ 13) ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดอนปู่ตาบ้านดอนน้ำคำ
    ดอนน้ำคำ (หมู่ 10) ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงตาแอก
    หัววัว (หมู่ 11) ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงพันชาติ
    โต้น (หมู่ 6), เม้ก (หมู่ 13) ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-2-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านเปลือยตาล
    เปลือยตาล (หมู่ 16) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
101-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาน้อยและดอนปู่ตาใหญ่
    แพง (หมู่ 11) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านโคกล่าม
    โคกล่าม (หมู่ 7), โคกล่าม (หมู่ 18) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-2-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองเลิงเปลือยและปู่ตาบ้านหนองอ้อ
    หนองอ้อ (หมู่ 8) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
49-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ปู่ตาบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 10) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าและดอนปู่ตา
    ดงหวาย (หมู่ 12) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-2-54
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านสงยาง
    สงยาง (หมู่ 7), สงยาง (หมู่ 16) ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองจิก
    หนองจิก (หมู่ 12) ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนขี้เหล็ก
    หมูม้น (หมู่ 8) ต. อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนหนามแท่ง
    สระทอน (หมู่ 3) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงทรายมูล
    ทรายมูล (หมู่ 4) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปอหู
    แห่ (หมู่ 9) ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 4) ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงลิ้นฟ้า
    ขี้เหล็ก (หมู่ 12) ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองยางเคย
    ดงเมืองจอก (หมู่ 5) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านดงเมืองจอก
    ดงเมืองจอก (หมู่ 6) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนเมืองเก่า
    สำโรง (หมู่ 7) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนเมืองเก่า
    หว่านไฟ (หมู่ 8) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกหนองม่วงร้าง
    เหล่ากลาง (หมู่ 6) ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน บ้านดอนแดง (บุ่งเชียงขวัญ)
    ดอนแดง (หมู่ 4) ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน บ้านหมูม้น
    หมูม้ (หมู่ 8) ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านดอนแดง (บุ่งเชียงขวัญ)
    ดอนแดง (หมู่ 4) ต. อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านดอนเงิน (บุ่งเชียงขวัญ)
    ดอนเงิน (หมู่ 5) ต. อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านโพธิ์ศรี (บุ่งเชียงขวัญ)
    โพธิ์ศรี (หมู่ 12) ต. อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ทุ่งบ่อ
    หนองขาม (หมู่ 10) ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านคานหัก
    สีแก้ว (หมู่ 11) ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 โครงการป่าชุมชน บ้านชุมพร
    ชุมพร (หมู่ 8) ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองสิมบ้านปอภาร
    ปอภาร (หมู่ 7) ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองใหญ่และดอนปู่ตาบ้านปอภาร
    ปอภาร (หมู่ 8) ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงหลวงคางทู
    ดู่ (หมู่ 5) ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    โนนสูง (หมู่ 5) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    ดงยาง (หมู่ 1) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    ติ้ว (หมู่ 4) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    ดงยาง (หมู่ 3) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกหนองโปร่งไผ่
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 16) ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์วัดป่าบ้านหนองโก
    หนองโก (หมู่ 8) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกอิสาน
    มะอึ (หมู่ 5) ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกสนาม
    กุดสระ (หมู่ 7) ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนหนองผีพวยและดอนปู่ตาบ้านดู่
    บ้านดู่ (หมู่ 2) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองอาราม
    หนองอาราม (หมู่ 3) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาและรอบหนองบ้านดงคุย
    ดงคุย (หมู่ 14) ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหลุบ
    หนองหลุบ (หมู่ 2) ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวารีเกษม
    วารีเกษม (หมู่ 2) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,131-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าม่วง
    ท่าม่วง (หมู่ 3) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์น้อย
    โพธิ์น้อย (หมู่ 6) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสวายโดด
    สวายโดด (หมู่ 8) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสระแบง
    สระแบง (หมู่ 2) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสระบัว
    สระบัว (หมู่ 1) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านภูดิน
    ภูดิน (หมู่ 10) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงช้าง
    ดงช้าง (หมู่ 2) ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-3-47
2544 ป่าชุมชนบ้านหัวบ่อ
    หัวบ่อ (หมู่ 3) ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสนามชัย
    สนามชัย (หมู่ 10) ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 8) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านผักแว่น
    ผักแว่น (หมู่ 8), ผักแว่น (หมู่ 12) ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนวิเวก
    ดอนวิเวก (หมู่ 4) ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขวา
    เขวา (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-3-41
2543 โครงการป่าชุมชนดอนแดง
    ไม้ล่าว (หมู่ 9) ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    วังใหญ่ (หมู่ 4) ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,238-1-46
2543 โครงการป่าชุมชนป่าช้าหนองไส้เทียน
    งูเหลือม (หมู่ 5) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนดงโสก
    ดงยาง (หมู่ 2) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
137-2-31
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    บ้านหนองแสงทุ่ง (หมู่ 8) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    สองพี่น้อง (หมู่ 5) ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    หนองใหญ่ (หมู่ 1) ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    หนองแวงน้อย (หมู่ 9) ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    บะเค (หมู่ 10) ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
600-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    งิ้ว (หมู่ 10) ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนโคกหนองน้ำขาว
    คำผักกูด (หมู่ 9) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    ดงมัน (หมู่ 4) ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    สุขสมบูรณ์ (หมู่ 11) ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    ใหม่โชคชัย (หมู่ 6) ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนโคกสองคอง
    โคกกลาง (หมู่ 5) ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
 
รวม
66,651-3-35 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :