หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 192 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนกบ้านไทรพัฒนา
    บ้านไทรพัฒนา (หมู่ 9) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองมดแดง
    ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
170-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านแสงตะวัน
    ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเนินมะกอกน้อย
    ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
140-0-0
2562 บ้านเกาะไผ่ล้อม
    บ้านเกาะไผ่ล้อม (หมู่ 7), บ้านประชาสุขสันต์ (หมู่ 3), บ้านหนองกรด (หมู่ 5) ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-3-69
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองยายเภา
    หนองยายเภา (หมู่ 6) ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
80-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดงซ่อม
    ดงซ่อม (หมู่ 17) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
500-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองยาว
    หนองยาว (หมู่ 10) ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
500-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาแก้วสวรรค์
    เขาแก้วสวรรค์ (หมู่ 17) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าระแนะ
    บ้านท่าระแนะ (หมู่ 8), บ้านแม่นารีนอก (หมู่ 3), บ้านแม่นารี (หมู่ 5) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
700-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านศรีไกรลาศ
    บ้านศาลาโป่งแดง (หมู่ 19), บ้านศรีไกรลาศ (หมู่ 7) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
1,152-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านลานศิลา
    บ้านลานศิลา (หมู่ 11) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านมอเจริญ
    มอเจริญ (หมู่ 13) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
120-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเนินสว่าง
    เนินสว่าง (หมู่ 21) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
165-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองนกกระทา
    บ้านหนองนกกระทา (หมู่ 12) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
75-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสวน
    ทุ่งสวน (หมู่ 7) ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองลึก
    คลองลึก (หมู่ 5) ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
50-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านลานดอกไม้
    ลานดอกไม้ (หมู่ 2) ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
60-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังไร่
    ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านฟ้าเกื้อ
    ฟ้าเกื้อ (หมู่ 21), มอสมบูรณ์ (หมู่ 6), แดนพุทธ (หมู่ 20) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
200-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปางเจริญ
    ปางเจริญ (หมู่ 13) ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
110-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองทอง
    เนินกรอย (หมู่ 2), จักคันซ้อน (หมู่ 3), หนองทอง (หมู่ 1), โคกเจริญ (หมู่ 4), ศรีบุญส่ง (หมู่ 7) ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนใหญ่พัฒนา
    โนนใหญ่พัฒนา (หมู่ 10), ลานกระดี่ (หมู่ 5), โนนใหญ่ (หมู่ 6), สี่หลัง (หมู่ 8), สมบูรณ์พัฒนา (หมู่ 9) ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองพลู
    คลองพลู (หมู่ 9) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
880-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเลิงกะพงษ์
    เลิงกะพงษ์ (หมู่ 6) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าข้ามสามัคคี
    บ้านท่าข้ามสามัคคี (หมู่ 5) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านมอมะค่าพัฒนา
    มอมะค่าพัฒนา (หมู่ 10) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
15-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าตะคล้อ
    บ่้่านท่าตะคล้อ (หมู่ 8), บ้านวังน้ำ (หมู่ 4) ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนิคมใหม่
    นิคมใหม่ (หมู่ 7), นิคม (หมู่ 5) ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปลักมะหว้า
    ปลักมะหว้า (หมู่ 8), เขาแก้ว (หมู่ 3), นาเหนือ (หมู่ 10), หนองหินเตาปูน (หมู่ 11) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
30-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านวังไม้แดง
    วังไม้แดง (หมู่ 5) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
140-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านขุนแผนพัฒนา
    ขุนแผนพัฒนา (หมู่ 11) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
105-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเก่า
    เก่า (หมู่ 8) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
15-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองมะคึก
    หนองมะคึก (หมู่ 14) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
310-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาคีริส (แปลง 1-2)
    บ้านเขาคีริส (หมู่ 1), บ้านหนองโสน (หมู่ 3), บ้านบึงลูกนก (หมู่ 9), บ้านคลองสำราญ (หมู่ 12) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
130-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าแดงกลาง (แปลงที่ 1-2)
    ป่าแดงกลาง (หมู่ 8) ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
70-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองทอง (แปลงที่ 1-2)
    นาถัง (หมู่ 7), ทุ่งบ่อสะเดา (หมู่ 13), หนองทอง (หมู่ 10), หนองดุก (หมู่ 5) ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
2,700-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองตากล้า
    หนองตากล้า (หมู่ 2), บ่อโพง (หมู่ 14) ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    หนองหลวง (หมู่ 5), บึงมาลย์ (หมู่ 4), ใหม่สามัคคี (หมู่ 6), หนองไม้แดง (หมู่ 7), วังสระทอง (หมู่ 10), บึงม่วง (หมู่ 11), สุรเดชสามัคคี (หมู่ 12) ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-1-68
2561 ป่่าชุมชนบ้านประดาเจ็ดรัง
    บ้านประดาเจ็ดรัง (หมู่ 8), บ้านปรึอกระเทียม (หมู่ 13), บ้านหนองเดื่อ (หมู่ 14) ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-1-70
2561 ป่าชุมชนบ้านบัวทอง
    บัวทอง (หมู่ 11), ลานตาบัว (หมู่ 2), ก้าวเจริญพร (หมู่ 8), หนองปลาไหล (หมู่ 9), พรานอบ (หมู่ 10) ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-3-24
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    หนองจิก (หมู่ 1) ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-2-45
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
    บ้านหนองหล่ม (หมู่ 2), บ้านหนองไผ่ (หมู่ 11) ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านตากฟ้าพัฒนา (แปลงที่ 1-2)
    ตากฟ้าพัฒนา (หมู่ 5) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
450-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านคลองปลาสร้อย
    คลองปลาสร้อย (หมู่ 7) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
200-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านปางเหนือ
    ปางเหนือ (หมู่ 6) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านมะเดื่อชุมพร
    มะเดื่อชุมพร (หมู่ 4), คลองแตงโม (หมู่ 20) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านอ่างหิน
    อ่างหิน (หมู่ 16) ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
300-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนา
    บ้านไร่พัฒนา (หมู่ 12) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
155-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปางมะละกอ (แปลงที่ 1-3)
    บ้านปางมะละกอ (หมู่ 8) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,550-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปางตาไว (แปลงที่ 1-3)
    ปางตาไว (หมู่ 4) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,060-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านคลองลึก (แปลงที่ 1-3)
    คลองลึก (หมู่ 2) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,050-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนานอก (แปลงที่ 1-2)
    บ้านนานอก (หมู่ 3) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
315-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านลานทอง
    บ้านลานทอง (หมู่ 7) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
530-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม
    บ้านเขาวังเยี่ยม (หมู่ 9) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
165-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่วงค์เขาทอง (แปลงที่ 1-7)
    บ้านใหม่วงค์เขาทอง (หมู่ 11) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,058-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านรวงผึ้งพัฒนา
    บ้านรวงผึ้งพัฒนา (หมู่ 17) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
1,300-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหล่มชัย
    หล่มชัย (หมู่ 23), ใหม่วงศ์เจริญ (หมู่ 20), สุขสำราญ (หมู่ 8) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
672-0-78
2558 ป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม
    สามัคคีธรรม (หมู่ 16) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
1,300-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบึงหล่ม
    บึงหล่ม (หมู่ 6) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
1,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคลองสมบูรณ์
    คลองสมบูรณ์ (หมู่ 5) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
1,645-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่ากระบาก
    บ้านท่ากระบาก (หมู่ 6) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
211-0-33
2558 ป่าชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน
    โป่งน้ำร้อน (หมู่ 2) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
2,736-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคลองไพร
    บ้านคลองไพร (หมู่ 4) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแปลงสี่
    บ้านแปลงสี่ (หมู่ 8) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
435-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเพชรนิยม
    เพชรนิยม (หมู่ 2) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
459-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองราง (แปลงที่ 1-3)
    บ้านหนองราง (หมู่ 5) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
365-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส (แปลงที่ 1-3)
    บ้านหนองน้ำใส (หมู่ 6) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่โพธิ์พัฒนา
    ใหม่โพธิ์พัฒนา (หมู่ 9), ใหม่โพธิ์พัฒนา (หมู่ 9) ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
4,584-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเพชรเจริญ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเพชรเจริญ (หมู่ 3) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
279-3-34
2558 ป่าชุมชนบ้านคลองใหญ่ใหม่
    บ้านคลองใหญ่ใหม่ (หมู่ 24) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
300-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านปางเรือ
    ปางเรือ (หมู่ 7) ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
700-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านยางเลียง
    ยางเลียง (หมู่ 8) ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
1,800-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านใหม่แม่บอน
    ใหม่แม่บอน (หมู่ 12) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า :
3,957-2-74
2557 ป่าชุมชนบ้านนเขาชัยโพธิ์
    เขาชัยโพธิ์ (หมู่ 8) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
800-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านมอวรรณทอง
    มอวรรณทอง (หมู่ 5) ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
600-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสลักจันทร์
    ทุ่งสลักจันทร์ (หมู่ 16) ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านบึงกอก
    บึงกอก (หมู่ 8) ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
720-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองตะเคียน
    หนองตะเคียน (หมู่ 5) ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,100-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองเตาอิฐ
    หนองเตาอิฐ (หมู่ 11) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
3,100-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านเขาสว่างอารมณ์
    เขาสว่างอารมณ์ (หมู่ 9), หัวถนน (หมู่ 4), พรานกระต่าย (หมู่ 2), สว่างราษฎร์พัฒนา (หมู่ 13) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ แปลงที่ 2
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
220-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านใหม่เขาดงรื่น
    ใหม่เขาดงรื่น (หมู่ 12) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
90-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน
    บ้านโป่งน้ำร้อน (หมู่ 1) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
40-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสวนส้ม
    บ้านสวนส้ม (หมู่ 2) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
230-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านมอตะแบก
    มอตะแบก (หมู่ 14) ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
120-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านมอแสงทอง
    มอแสงทอง (หมู่ 17) ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านกะเหรี่ยงน้ำตก
    (หมู่ ), บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก (หมู่ 18) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
70-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านปากคลองลาน
    ปากคลองลาน (หมู่ 4) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
612-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านคลองสมุย (แปลงที่ 1-4)
    บ้านคลองสมุย (หมู่ 7) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
4,450-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองขาม
    บ้านหนองขาม (หมู่ 11) ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
200-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าสน
    บ้านป่าสน (หมู่ 17) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านทุ่งธารทอง
    บ้านทุ่งธารทอง (หมู่ 16) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังใหม่
    บ้านวังใหม่ (หมู่ 19) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านไหล่ประดา
    บ้านไหล่ประดา (หมู่ 5) ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
189-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล
    บ้านใหม่ชัยมงคล (หมู่ 24) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านบุ่งตะคร้อ
    บุ่งตะคร้อ (หมู่ 13) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
470-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคลองแต้ว
    บ้านคลองแต้ว (หมู่ 4) ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านมอรังงาม (แปลงที่ 1-2)
    บ้านมอรังงาม (หมู่ 22) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
129-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านลานกระทิง
    บ้านลานกระทิง (หมู่ 4) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,300-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคุยป่ารัง
    บ้านวังควง (หมู่ 2), บ้านคุยป่ารัง (หมู่ 5) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
1,200-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองเสือ
    บ้านหนองเสือ (หมู่ 8), บ้านลานสะเดา (หมู่ 1), บ้านจันทร์มณี (หมู่ 9) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
1,000-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    บ้านใหม่พัฒนา (หมู่ 6) ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
57-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองบง
    บ้านหนองบง (หมู่ 21) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่าคูณ
    บ้านท่าคูณ (หมู่ 1) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านลานทองน้อย
    บ้านลานทองน้อย (หมู่ 12) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
900-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านมอสำราญ
    มอสำราญ (หมู่ 15) ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแม่สอด
    แม่สอด (หมู่ 3) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    ทรัพย์เจริญ (หมู่ 8) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังพึง
    วังพึง (หมู่ 8), หนองหัววัว (หมู่ 1), บ่อฟ้า (หมู่ 6) ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสักงาม
    ปางลับแล (หมู่ 4), มอมะนาว (หมู่ 6), สักงาม (หมู่ 1), ท่ามะเขือ (หมู่ 3) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองขมิ้น
    หนองหัววัว (หมู่ 7) ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,263-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบางลาด
    บางลาด (หมู่ 4), ทุ่งน้ำตก (หมู่ 3), น้ำโก้ (หมู่ 5) ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 9), หนองน้ำขุ่น (หมู่ 5), คลองแขยง (หมู่ 7) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
42-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    สันติสุข (หมู่ 7) ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
190-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านพิณทอง
    พิณทอง (หมู่ 12) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านปางช่างยม
    ปางช่างยม (หมู่ 14) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
20-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเตาขนมจีน
    เตาขนมจีน (หมู่ 16) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านมอสูง
    มอสูง (หมู่ 1) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดงดำ
    ดงดำ (หมู่ 10) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
61-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านชัยพฤกษ์
    ชัยพฤกษ์ (หมู่ 3), มอสมบัติ (หมู่ 4), คลองใหญ่ (หมู่ 7), มอมะนาว (หมู่ 13), ทุ่งเอื้อง (หมู่ 17) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาแก้ว
    เขาแก้ว (หมู่ 11) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศรีสวัสดิ์
    ศรีสวัสดิ์ (หมู่ 15) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
51-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าไม้แดงใต้
    ท่าไม้แดงใต้ (หมู่ 8) ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
206-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังชมภู
    วังชมภู (หมู่ 1) ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
85-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าไม้แดง
    ท่าไม้แดง (หมู่ 3) ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
66-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกัลปพฤกษ์
    กัลปพฤกษ์ (หมู่ 10) ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองกวักมือ
    หนองกวักมือ (หมู่ 9) ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
35-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพรึ้ม
    บ้านทุ่งพรึ้ม (หมู่ 7), บ้่้านแหลมยาง (หมู่ 6) ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
1,078-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสุวรรณภูมิ
    สุวรรณภูมิ (หมู่ 5) ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่คลองธานี
    ใหม่คลองธานี (หมู่ 10) ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวงฆ้อง
    วงฆ้อง (หมู่ 9), มอฝ้าย (หมู่ 10) ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาน้ำเพชร
    เขาน้ำเพชร (หมู่ 6) ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
240-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองละแวก
    คลองละแวก (หมู่ 1), ประชารัฐ (หมู่ 2), คลองแม่ลาย (หมู่ 3), สันติสุข (หมู่ 4) ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
235-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเนินสำราญ
    เนินสำราญ (หมู่ 2) ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ไทรงาม (หมู่ 3) ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคล้า และป่าดงฉัตร จ.กำแพงเพชร
25-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีมงคล
    ศรีมงคล (หมู่ 15) ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่ธงชัย
    ใหม่ธงชัย (หมู่ 21) ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,101-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวสามัคคี
    หนองบัวสามัคคี (หมู่ 14) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
3,017-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเกาะน้ำโจน
    เกาะน้ำโจน (หมู่ 4) ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่
    หนองปิ้งไก่ (หมู่ 2) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองคล้า
    คลองคล้า (หมู่ 7) ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งขวัญ
    ทุ่งนาขวัญ (หมู่ 10) ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำโท้ง
    น้ำโท้ง (หมู่ 8) ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
270-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหัวฝายเหนือ
    หัวฝายเหนือ (หมู่ 9) ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเทพประทาน
    เทพประทาน (หมู่ 10) ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่บัว
    แม่บัว (หมู่ 3) ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมหาศาล
    ทุ่งมหาศาล (หมู่ 7) ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนทุ่งพัฒนา
    ทุ่งพัฒนา (หมู่ 12) ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองจระเข้
    หนองจระเข้ (หมู่ 7) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
347-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาคีริส
    เขาคีริส (หมู่ 1), บ้านหนองโสน (หมู่ 3), บ้านบึงลูกนก (หมู่ 9), บ้านคลองสำราญ (หมู่ 12) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนขมิ้น
    ดอนขมิ้น (หมู่ 6) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองทอง
    หนองทอง (หมู่ 10) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขานางทอง
    บ้านเขานางทอง (หมู่ 17), บ้านตะแบกงาม (หมู่ 15), บ้านหนองตะเข้ (หมู่ 16) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคุยป่ายาง
    คุยป่ายาง (หมู่ 2) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังพาน
    บ้านวังพาน (หมู่ 4), บ้านวังแม่พาย (หมู่ 11), บ้านทุ่งรวงทอง (หมู่ 14) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองวัวดำ
    หนองวัวดำ (หมู่ 7) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ แปลงที่ 1
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองเจริญ
    ครองเจริญ (หมู่ 18) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
600-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านลานดอกไม้
    ลานดอกไม้ (หมู่ 1) ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเกาะพิมูล
    เกาะพิมูล (หมู่ 3) ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านลานดอกไม้
    ลานดอกไม้ (หมู่ 1) ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาบ่อคำ
    นาบ่อคำ (หมู่ 1) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
180-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    สันติสุข (หมู่ 7) ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
190-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองเป้า
    คลองเป้า (หมู่ 23) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
110-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบุ่งตะคร้อ
    บุ่งตะคร้อ (หมู่ 13) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
470-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่เขานิยม
    ใหม่เขานิยม (หมู่ 7) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
375-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวควาย
    หนองหัวควาย (หมู่ 2) ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
680-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    ทุ่งยาว (หมู่ 8) ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
440-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองปล้อง
    หนองปล้อง (หมู่ 7) ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
180-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองช้างงาม
    หนองช้างงาม (หมู่ 8) ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
47-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    ทรัพย์เจริญ (หมู่ 9) ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
173-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสามแยก
    สามแยก (หมู่ 7) ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองแม่ระกา
    คลองแม่ระกา (หมู่ 2) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าไม้
    ท่าไม้ (หมู่ 4) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบมะพร้าว (แปลงที่ 1-2)
    น้ำดิบมะพร้าว (หมู่ 6), คลองสงกรานต์ (หมู่ 10), นาทองคำ (หมู่ 13) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
2,300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสมอโคน
    สมอโคน (หมู่ 1) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
680-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองทราย
    หนองทราย (หมู่ 10) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังตะกู
    วังตะกู (หมู่ 11) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเฟือง
    ท่ามะเฟือง (หมู่ 7) ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลานไผ่ (แปลงที่ 1 - 2)
    ลานไผ่ (หมู่ 9), หนองหัววัว (หมู่ 1), บ่อฟ้า (หมู่ 6) ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
920-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาพริก
    เขาพริก (หมู่ 3) ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
525-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านใหม่นาบ่อคำ
    ใหม่นาบ่อคำ (หมู่ 16) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
1,600-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปางขนุน (แปลงที่ 1-3)
    บ้านปางขนุน (หมู่ 6) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,210-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองกอง (แปลงที่ 1-2)
    หนองกอง (หมู่ 10) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
510-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองกอง
    หนองกอง (หมู่ 4) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,970-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านมอเสือดุ
    มอเสือดุ (หมู่ 3) ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
450-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยกลุ่ม
    ห้วยกลุ่ม (หมู่ 11) ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
35-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเขาชุมแสง
    บ้านเขาชุมแสง (หมู่ 15) ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
306-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านไร่พิจิตร
    ไร่พิจิตร (หมู่ 15) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
3,873-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแดน
    หนองแดน (หมู่ 2) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
691-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านป่าแดง
    ป่าแดง (หมู่ 14) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
170-0-0
 
รวม
106,285-1-95 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :