หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 280 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    บ้านหนองผือ (หมู่ 6) ต.หว้านใหญ่ อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 5) ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-3-16
2561 ป่าชุมชนบ้านป่งขาม
    บ้านป่งขาม (หมู่ 1) ต.ป่งขาม อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
75-3-49
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    บ้านโพธิ์ทอง (หมู่ 10) ต.บางทรายน้อย อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-3-42
2561 ป่าชุมชนบ้านพาลุกา ม.4
    บ้านพาลุกา (หมู่ 4) ต.ชะโนด อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-3-86
2561 ป่าชุมชนบ้านพาลุกา ม.3
    พาลุกา (หมู่ 3) ต.ชะโนด อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-3-1
2561 ป่าชุมชนบ้านนาหนองแคน
    บ้านาหนองแคน (หมู่ 5) ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
156-0-32
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าเม็ก
    บ้านป่าเม็ก (หมู่ 5) ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-2-37
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองโอ
    บ้านหนองโอ (หมู่ 3) ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
154-2-39
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนยาง
    บ้านโนนยาง (หมู่ 2) ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-2-16
2561 ป่าชุมชนบ้านภู
    บ้านภู (หมู่ 1) ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
274-1-22
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าแสด
    บ้านป่าแสด (หมู่ 6) ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-3-18
2561 ป่าชุมชนบ้านแวง
    บ้านแวง (หมู่ 3) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 2) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-1-64
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแอก
    บ้านหนองแอก (หมู่ 5) ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-2-79
2561 ป่าชุมชนบ้านบางทรายใหญ่
    บ้านบางทรายใหญ่ (หมู่ 1) ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-42
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าไค้
    บ้านท่าไค้ (หมู่ 6) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-4
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนศรี
    บ้านโนนศรี (หมู่ 3) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-49
2561 ป่าชุมชนบ้านนาตะแบง
    บ้านนาตะแบง (หมู่ 4) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-1-8
2561 ป่าชุมชนบ้านเหมืองบ่า
    บ้านเหมืองบ่า (หมู่ 2) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-1-34
2561 ป่าชุมชนบ้านกุดแข้
    บ้านกุดแข้ (หมู่ 5) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-1-22
2561 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    บ้านสมสะอาด (หมู่ 1) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-12
2561 ป่าชุมชนบ้านนาโก
    บ้านนาโก (หมู่ 3) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-2-43
2561 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    บ้านดงยาง (หมู่ 4) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-31
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ไทร
    บ้านโพธิ์ไทร (หมู่ 2) ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-19
2561 ป่าชุมชนบ้านโคก
    บ้านโคก (หมู่ 4) ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-92
2561 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    บ้านนาโพธิื (หมู่ 5) ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-1-84
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าไร่
    บ้านป่าไร่ (หมู่ 2) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-3-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาป่ง
    บ้านนาป่ง (หมู่ 5) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
173-1-67
2561 ป่าชุมชนบ้านป่าชาด
    บ้านป่าชาด (หมู่ 1) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-2-69
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองบอน
    หนองบอน (หมู่ 3) ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-1-67
2561 ป่าชุมชนบ้านภูล้อม
    บ้านภูล้อม (หมู่ 6) ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-2-22
2561 ป่าชุมชนบ้านนาสะโน
    บ้านนาสะโน (หมู่ 3) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-3-11
2561 ป่าชุมชนบ้านก้านเหลืองดง ม.4
    บ้านก้านเหลืองดง (หมู่ 4) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-3-67
2561 ป่าชุมชนบ้านก้านเหลืองดง ม.5
    บ้านก้านเหลืองดง (หมู่ 5) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
91-0-79
2561 ป่าชุมชนบ้านก้านเหลือดง ม.1
    บ้านก้านเหลืองดง (หมู่ 1) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-2-70
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองกะปาด
    บ้านหนองกะปาด (หมู่ 6) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-52
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแอก ม.12
    บ้านหนองแอก (หมู่ 12) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-99
2561 ป่าชุมชนบ้านค้อ
    บ้านค้อ (หมู่ 2) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,067-2-25
2561 ป่าชุมชนบ้านสองคอน
    ต.ป่งขาม อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
279-0-81
2559 ป่าชุมชนบ้านคันแท
    บ้านคันแท (หมู่ 4) ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
66-1-86
2559 ป่าชุมชนบ้านนาตะแบง
    บ้านนาตะแบง (หมู่ 7) ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
86-3-34
2559 ป่าชุมชนบ้านด่านช้าง
    บ้านด่านช้าง (หมู่ 10) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
893-0-71
2559 ป่าชุมชนบ้านเหล่าหมี
    บ้านเหล่าหมี (หมู่ 2) ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
319-0-89
2559 ป่าชุมชนบา้นแก้งช้างเนียม
    บ้านแก้งช้างเนียม (หมู่ 10) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
108-3-59
2559 ป่าชุมชนบ้านบุ่ง
    บ้านบุ่ง (หมู่ 4) ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-0-28
2558 ป่าชุมชนบ้านเป้า
    บ้านเป้า (หมู่ 3) ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
190-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองสูง
    บ้านหนองสูง (หมู่ 7) ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
268-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนป่าแคน
    ดอนป่าแคน (หมู่ 4) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
257-0-49
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ (แปลงที่ ๑-๒)
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 9) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
154-1-64
2558 ป่าชุมชนบ้านสามขา
    สามขา (หมู่ 2) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.มุกดาหาร
178-2-73
2557 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    บ้านโพนงาม (หมู่ 1) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
469-3-10
2557 ป่าชุมชนบ้านภูแผงม้า
    บ้านภูแผงม้า (หมู่ 10) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
268-3-11
2556 ป่าชุมชนบ้านโคกหินกอง
    บ้านโคกหินกอง (หมู่ 5) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
908-3-1
2556 ป่าชุมชนบ้านคำชะอี
    บ้านคำชะอี (หมู่ 14) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-79
2556 ป่าชุมชนบ้านคำอาฮวน
    คำอาฮวน (หมู่ 1) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,130-1-53
2554 ป่าชุมชนบ้านนาถ่อนน้อย
    บ้านนาถ่อนน้อย (หมู่ 10) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
458-3-34
2554 ป่าชุมชนบ้านนาโด่น้อย
    บ้านนาโด่น้อย (หมู่ 12) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
2,181-2-11
2554 ป่าชุมชนบ้านศรีถาวรพนา
    บ้านศรีถาวรพนา (หมู่ 12) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,733-0-62
2554 ป่าชุมชนบ้านจอมมณีเหนือ
    บ้านจอมมมณีเหนือ (หมู่ 6) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
624-3-58
2554 ป่าชุมชนบ้านคลองน้ำใส
    บ้านคลองน้ำใส (หมู่ 2) ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
383-2-34
2554 ป่าชุมชนบ้านคอนสาย
    บ้านคอนสาย (หมู่ 5) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
54-2-56
2553 ป่าชุมชนบ้านคำพี้
    บ้านคำพี้ (หมู่ 4) ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
103-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านนาตะแบง
    บ้านนาตะแบง (หมู่ 11) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-3-45
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน
    บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 4) ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,575-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองเอียนดง
    บ้านหนองเอียนดง (หมู่ 8) ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
205-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านโคกยาว
    บ้านโคกยาว (หมู่ 7) ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
1,775-0-0
2553 ป่าชมชนบ้านนาดอกไม้
    บ้านนาดอกไม้ (หมู่ 8) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,377-1-56
2553 ป่าชุมชนบ้านโพนไฮ
    บ้านโพนไฮ (หมู่ 3) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
408-3-60
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกป่งเปือย
    บ้านโคกป่งเปือย (หมู่ 7) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-1-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    บ้านโนนสะอาด (หมู่ 7) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-2-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกป่งเปื่อย
    บ้านโคกส่งเปือย (หมู่ 10) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-3-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
    บ้านโพนสว่าง (หมู่ 6), บ้านโพนสว่าง (หมู่ 14) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-0
2552 ป่าชุมชนบ้านกกแดง
    บ้านกกแดง (หมู่ 1) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าแดง
    บ้านป่าแดง (หมู่ 11) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าเตย
    บ้านป่าเตย (หมู่ 3) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำเชียงสา
    บ้านคำเชียงสา (หมู่ 7) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
492-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเหล่านางาม
    บ้านเหล่านางาม (หมู่ 12) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านอุ่มไผ่
    บ้านอุ่มไผ่ (หมู่ 3) ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาม่วง
    บ้านม่วง (หมู่ 6) ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-3-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ไทร
    บ้านโพธิ์ไทร (หมู่ 7) ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-2-0
2552 ป่าชุมชบ้านนายาง
    บ้านนายาง (หมู่ 5) ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-1-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาสะเม็ง
    บ้านนาสะเม็ง (หมู่ 1) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-2-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาสะเม็ง
    บ้านนาสะเม็ง (หมู่ 2) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-2-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำแฮด
    บ้านคำแฮด (หมู่ 4) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนาตะแบง
    บ้านภูวง (หมู่ 6) ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-1-6
2551 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    บ้านดงยาง (หมู่ 7) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
448-3-74
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสวาท
    บ้านโนนสวาท (หมู่ 11) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
163-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนาสมบูรณ์
    บ้านนาสมบูรณ์ (หมู่ 10) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-1-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสวาท
    บ้านโนนสวาท (หมู่ 6) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
87-2-33
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองหมากสุข
    บ้านหนองหมากสุข (หมู่ 9) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-39
2551 ป่าชุมชนบ้านนางนวล
    บ้านนางนวล (หมู่ 12) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
78-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเลื่อนเจริญ
    บ้านเลื่อนเจริญ (หมู่ 4) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-57
2551 ป่าชุมชนบ้านโพนแดง
    บ้านโพนแดง (หมู่ 1) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-1-29
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองขอนแก่น
    บ้านหนองขอนแก่น (หมู่ 6) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-42
2551 ป่าชุมชนบ้านดงหลวง
    บ้านดงหลวง (หมู่ 3) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
89-2-86
2551 ป่าชุมชนบ้านดงหลวง
    บ้านดงหลวง (หมู่ 10) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
148-0-99
2551 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ
    บ้านเหล่าเหนือ (หมู่ 5) ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
302-3-27
2551 ป่าชุมชนบ้านน้ำบ่อ
    บ้านน้ำบ่อ (หมู่ 5) ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
531-2-1
2551 ป่าชุมชนบ้านชะโนดน้อย
    บ้านชะโนดน้อย (หมู่ 3) ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
146-3-54
2551 ป่าชุมชนบ้านชะโนด
    บ้านชะโนด (หมู่ 1) ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
48-1-34
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนทัน
    บ้านโนนทัน (หมู่ 2) ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
180-3-36
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนชาด
    บ้านดอนชาด (หมู่ 4) ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
100-2-22
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองยางน้อย
    บ้านหนองยางน้อย (หมู่ 5) ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
87-3-91
2551 ป่าชุมชนตำบลคำชะอี (ศรีมงคล)
    บ้านศรีมงคล (หมู่ 8) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านค้อ
    บ้านค้อ (หมู่ 11) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
231-1-33
2551 ป่าชุมชนบ้านดงเย็น
    บ้านดงเย็น (หมู่ 1) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนามน
    บ้านนามน (หมู่ 4) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
227-0-15
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยลำโมง
    บ้านห้วยลำโมง (หมู่ 3) ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
312-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคำผักกูด
    บ้านคำผักกูด (หมู่ 6) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
190-3-0
2550 ป่าชุมชนบ้านปากช่อง
    บ้านปากช่อง (หมู่ 9) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
239-1-89
2549 ป่าชุมชนบ้านสุริโย
    บ้านสุริโย (หมู่ 6) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแฝก
    บ้านแฝก (หมู่ 10) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,438-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนบุปผา
    บ้านโนนบุปผา (หมู่ 13) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
1,215-1-58
2549 ป่าชุมชนบ้านคำเขือง
    บ้านคำเขือง (หมู่ 3) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    บ้านโนนสะอาด (หมู่ 7) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเอี่ยน
    บ้านหนองเอี่ยน (หมู่ 2) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านไร่
    บ้านไร่ (หมู่ 9) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,200-3-0
2549 ป่าหมู่บ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 3) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านม่วงไข่
    บ้านม่วงไข่ (หมู่ 2) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองลำดวน
    บ้านหนองลำดวน (หมู่ 9) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 6) ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแสงสว่าง
    บ้านแสงสว่าง (หมู่ 5) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
232-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    บ้านหนองหญ้าปล้อง (หมู่ 4) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
375-3-2
2549 ป่าหมู่บ้านเหล่า
    เหล่า (หมู่ 1) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
262-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านแมด
    แมด (หมู่ 10) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
318-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแพง
    บ้านแพง (หมู่ 6) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
334-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาซิว
    บ้านหนองปลาซิว (หมู่ 9) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
261-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านโพน
    โพน (หมู่ 7) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
386-0-48
2549 ป่าหมู่บ้านแมด ม.5
    แมด (หมู่ 5) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
328-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    บ้านม่วง (หมู่ 8) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
261-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านหนองหอย
    หนองหอย (หมู่ 11) ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-1-86
2547 ป่าชุมชนบ้านป่งเป้า
    บ้านป่งเป้า (หมู่ 2) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
185-1-85
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองไฮ
    บ้านหนองไฮ (หมู่ 4) ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนภูเต่า
    ภูเต่า (หมู่ 7) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
519-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนคำ
    บ้านโนนคำ (หมู่ 13) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
1,268-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านภูทอง
    ภูทอง (หมู่ 13) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
332-0-45
2547 ป่าชุมชนตำบลดงเย็น
    บ้านหนองแคน (หมู่ 2), บ้านนาจาน (หมู่ 8) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
266-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโชคชัย
    บ้านโชคชัย (หมู่ 10) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
402-0-98
2547 ป่าชุมชนบ้านกุดแข้ใต้
    กุดแข้ใต้ (หมู่ 2) ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเหล่าสามัคคี
    เหล่าสามัคคี (หมู่ 14) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
477-2-66
2547 ป่าชุมชนบ้านเหล่าต้นยม
    เหล่าต้นยม (หมู่ 9) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
266-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทรายไหลแล้ง
    บ้านทรายไหลแล้ง (หมู่ 4) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
310-3-6
2547 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง
    บ้านทรายทอง (หมู่ 9) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
186-3-2
2547 ป่าชุมชนบ้านเหล่าดง
    บ้านเหล่าดง (หมู่ 4) ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    บ้านโนนสะอาด (หมู่ 7) ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
430-0-85
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองหนาว
    บ้านหนองหนาว (หมู่ 2) ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแก่งงนาง
    แก่งนาง (หมู่ 11) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
225-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแก่งนาง
    บ้านแก่งนาง (หมู่ 11) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
225-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบางทรายพัฒนา
    บางทรายพัฒนา (หมู่ 6) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
987-1-18
2547 ป่าชุมชนบ้านนาหลัก
    บ้านนาหลัก (หมู่ 4) ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
881-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองคลอง ภูกำพร้า-ภูตาก
    บ้านหนองคลอง (หมู่ 8) ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
921-0-2
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสังข์ศรี-เหล่าสร้างถ่อ
    โนนสังข์ศรี (หมู่ 7) ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
962-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแข้
    บ้านแข้ (หมู่ 6) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
721-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านค้อ
    บ้านค้อ (หมู่ 3) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
962-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคก
    บ้านโคก (หมู่ 1) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
497-3-63
2547 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    บ้านดงยาง (หมู่ 4) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,012-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแฝก
    บ้านแฝก (หมู่ 7) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองสระพัง
    บ้านหนองสระพัง (หมู่ 6) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,101-1-61
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองเอี่ยนดง
    บ้านหนองเอี่ยนดง (หมู่ 3), บ้านหนองเอี่ยนดง (หมู่ 2) ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
546-2-54
2547 ป่าชุมชบ้านหนองไฮ
    หนองไฮ (หมู่ 5) ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโพนทราย
    บ้านโพนทราย (หมู่ 3) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    บ้านนาดี (หมู่ 4) ต.หว้านใหญ่ อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนม่วง
    บ้านดอนม่วง (หมู่ 7) ต.หว้านใหญ่ อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกน้ำสร้าง
    บ้านโคกน้ำสร้าง (หมู่ 9) ต.หว้านใหญ่ อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกสวาท
    บ้านโคกสวาท (หมู่ 9) ต.ป่งขาม อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแก่นเต่า
    บ้านแก่นเต่า (หมู่ 6) ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าหวาย
    บ้านป่าหวาย (หมู่ 8) ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าไซร์
    บ้านหนองหญ้าไซร์ (หมู่ 5) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคำฮี
    คำฮี (หมู่ 7) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาโสกน้อย
    นาโสกน้อย (หมู่ 1) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาซิว
    บ้านหนองปลาซิว (หมู่ 11) ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคำผึ้ง
    คำผึ้ง (หมู่ 4) ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคำผึ้ง
    บ้านคำผึ้ง (หมู่ 13) ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคำป่าหลาย
    คำป่าหลาย (หมู่ 12) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
341-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาสองห้อง
    บ้านนาสองห้อง (หมู่ 8) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาหนองยอ
    บ้สยนาหนองยอ (หมู่ 7) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาเสือหลาย
    บ้านนาเสือหลาย (หมู่ 9) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-3-75
2546 ป่าชุมชนบ้านนากอก
    บ้านนากอก (หมู่ 1) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    นาม่วง (หมู่ 11) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเหล่าต้นยม
    เหล่าต้นยม (หมู่ 9) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
266-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองกกเปือย
    บ้านหนองกกเปือย (หมู่ 5) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเต่าถ่าน
    บ้านเต่าถ่าน (หมู่ 7) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-3-72
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองข่า
    หนองข่า (หมู่ 2) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
112-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบะ
    บ้านบะ (หมู่ 9) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองสระพัง
    บ้านหนองสระพัง (หมู่ 7) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ไทร
    โพธิ์ไทร (หมู่ 7) ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,244-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโสก
    บ้านโสก (หมู่ 8) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ
    บ้านไทยเจริญ (หมู่ 11) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกกตูม
    บ้านกกตูม (หมู่ 1) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกกกอก
    กกกอก (หมู่ 2) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-90
2546 ป่าชุมชนบ้านย้อมพัฒนา
    บ้านย้อมพัฒนา (หมู่ 7) ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านพังแดง
    พังแดง (หมู่ 1) ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาหลวง
    บ้านนาหลวง (หมู่ 8) ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหัวขัว
    บ้านหัวขัว (หมู่ 7) ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาหลวง
    นาหลวง (หมู่ 6) ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาสันทัด
    นาสันทัด (หมู่ 2) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเหล่ากว้าง
    เหล่ากว้าง (หมู่ 7) ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคำบก
    บ้านคำบก (หมู่ 4) ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
231-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแวง
    บ้านแวง (หมู่ 6) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 7 จ.มุกดาหาร
892-2-60
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนม่วงพัฒนา
    บ้านดอนม่วงพัฒนา (หมู่ 11) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
298-0-81
2545 ป่าชุมชนบ้านบัวระภาเหนือ
    บ้านบัวระภาเหนือ (หมู่ 12) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
109-1-99
2545 ป่าชุมชนบ้านาถ่อนใหญ่
    นาถ่อนใหญ่ (หมู่ 4) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
265-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโสก
    บ้านนาโสก (หมู่ 3) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
588-3-52
2545 ป่าชุมชนบ้านพร้านอ้น
    บ้านพรานอ้น (หมู่ 4) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
204-3-45
2545 ป่าชุมชนบ้านพรานอ้น
    บ้านพรานอ้น (หมู่ 4) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
204-2-33
2545 ป่าชุมชนบ้านเหล่าคาม
    เหล่าคาม (หมู่ 12) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
814-2-78
2545 ป่าชุมชนบ้านพรานอ้น ม.13
    บ้านพรานอ้น (หมู่ 13) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
188-3-48
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกขามเลียน
    บ้านโคกขามเลียน (หมู่ 7) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
304-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนสวรรค์
    ดอนสวรรค์ (หมู่ 2) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
728-2-92
2545 ป่าชุมชนบ้านกุดโง้ง
    บ้านกุดโง้ง (หมู่ 2) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาขาม
    บ้านนาขาม (หมู่ 8) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
813-1-42
2545 ป่าชุมชนบ้านคำพอก
    บ้านคำพอก (หมู่ 5) ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
293-3-0
2545 ป่าชุมชนตำบลโชคชัย(ป่าชุมชนภูตูม)
    ชัยมงคล (หมู่ 1), คำบง (หมู่ 4), คำพอก (หมู่ 5), คลองน้ำใส (หมู่ 2), หนองแวงน้อย (หมู่ 3), คำบง (หมู่ 4), หนองหลี่ (หมู่ 7), หนองแวงเหนือ (หมู่ 8) ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
116-0-87
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหลี่
    หนองหลี่ (หมู่ 7) ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 3) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
225-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านศรีมงคล
    บ้านศรีมงคล (หมู่ 8) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-79
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    บ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ 9) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,630-2-4
2545 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    บ้านโพนงาม (หมู่ 2) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,295-1-60
2545 ป่าชุมชนบ้านคำพอก
    คำพอก (หมู่ 10) ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
90-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังนอง
    บ้านวังนอง (หมู่ 6) ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 6 จ.มุกดาหาร
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำบก
    บ้านคำบก (หมู่ 4) ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
380-3-39
2544 ป่าชุมชนบ้านเหล่าน้อย (ป่าภูอ่างเงิน)
    เหล่าน้อย (หมู่ 4) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกุดโง้ง (ป่าภูผาเจี้ย)
    บ้านกุดโง้ง (หมู่ 5) ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
362-2-0
2544 ป่าชุมชนตำบลบ้านโคก
    บ้านหนองบัว (หมู่ 3), บ้านป่ากล้วย (หมู่ 4), บ้านพังคอง (หมู่ 5), บ้านสงเปลือย (หมู่ 6), บ้านโคกหินตั้ง (หมู่ 11), บ้านหนองแวงเหนือ (หมู่ 8), บ้านหนองแวงใต้ (หมู่ 9), บ้านพังคองใต้ (หมู่ 10), บ้านโนนสะอาด (หมู่ 12), บ้านหนงอโจด (หมู่ 13) ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
19,597-1-56
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหัวภู
    บ้านนาหัวภู (หมู่ 9) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
448-0-27
2544 ป่าชุมชนบ้านนาบอน
    บ้านนาบอน (หมู่ 5) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
149-2-70
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองนำ้เต้า
    บ้านหนองน้ำเต้า (หมู่ 2) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
460-2-58
2544 ป่าชุมชนบ้านนาโด่
    บ้านนาโด่ (หมู่ 6) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
1,253-3-85
2544 ป่าชุมชนบ้านาโสก
    บ้านนาโสก (หมู่ 1) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
866-1-85
2544 ป่าชุมชนบ้านส้มป่อย
    บ้านส้มป่อย (หมู่ 2) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
133-3-26
2544 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวน
    บ้านนาสีนวน (หมู่ 1) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
395-0-68
2544 ป่าชุมชนบ้านโค้งสำราญ
    บ้านโค้งสำราญ (หมู่ 10) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
817-0-20
2544 ป่าชุมชนบ้านดงมัน(ภูวัด)
    บ้านดงมัน (หมู่ 5) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
186-1-40
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 11) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
317-1-63
2544 ป่าชุมชนบ้านสงเปือย
    บ้านสงเปือย (หมู่ 3) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
2,005-1-28
2544 ป่าชุมชนบ้านด่านมน
    ด่านมน (หมู่ 4) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
176-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านด่านยาว
    บ้านด่านยาว (หมู่ 8) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
51-2-65
2544 ป่าชุมชนวัดป่าสัก บ้านบังอี
    บ้านบังอี่ (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
118-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่งแดง
    บ้านป่งแดง (หมู่ 4) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
799-0-68
2544 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด (ภูก๋อง)
    บ้านสมสะอาด (หมู่ 6) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขอนแก่น
    บ้านขอนแก่น (หมู่ 2) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มเกล้าผัง 2 หมู่ 1
    บ้านร่มเกล้า (หมู่ 1) ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มเกล้าผัง 1 หมู่ที่ 2
    บ้านร่มเกล้า (หมู่ 2) ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
252-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าชาด หมู่ที่ 1
    ป่าชาด (หมู่ 1) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
78-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกระยัง (ป่าดอนหัวลิง)
    บ้านหนองกระยัง (หมู่ 6) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
139-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า
    นาหว้า (หมู่ 4) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
348-3-15
2544 ป่าชุมชนบ้านภูผาหอม (ป่านิคม)
    ภูผาหอม (หมู่ 8) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
102-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า (ป่านิคม)
    บ้านนาหว้า (หมู่ 9) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
61-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านภูวง
    บ้านภูวง (หมู่ 5) ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
84-3-97
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าไม้พัฒนา
    ป่าไม้พัฒนา (หมู่ 10) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
82-0-8
2544 ป่าชุมชนบ้านนาโคกกุง
    บ้านนาโคกกุง (หมู่ 3) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
1,706-0-34
2544 ป่าชุมชนบ้านแก่งนาง ป่าช้าบ้านแก่งนาง
    แก่งนาง (หมู่ 7) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
44-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
    บ้านโพนสว่าง (หมู่ 6) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
453-0-2
2544 ป่าชุมชนตำบลบ้านซ่ง (ภูจ้อก้อ)
    ซ่ง (หมู่ 2), ซ่ง (หมู่ 6), นาสีนวน (หมู่ 1), โนนก่อ (หมู่ 5), โนนสังข์ศรี (หมู่ 3), โนนสังข์ศรี (หมู่ 7), โพธิ์ศรี (หมู่ 4), ป่าชุมชนอ.บ.ต.บ้านซ่ง (หมู่ ) ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
758-1-57
2544 ป่าชุมชนนาปุ่ง
    นาปุ่ง (หมู่ 7) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,717-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนส่ว่าง (หมู่ 5) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
370-3-89
2544 ป่าชุมชนบ้านตาเปอะ
    บ้านตาเปอะ (หมู่ 8) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,289-0-2
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนป่าแดง
    บ้านโนนป่าแดง (หมู่ 5) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
993-3-94
2544 ป่าชุมชนบ้านตูมหวาน
    ตูมหวาน (หมู่ 3) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,143-2-9
2544 ป่าชุมชนบ้านกกตูมหวาน(ภูขาม)
    บ้านตูมหวาน (หมู่ 7) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
275-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหลุบปึ้ง
    บ้านหลุบปึ้ง (หมู่ 1) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 7 จ.มุกดาหาร
903-2-47
2543 ป่าชุมชนบ้านนาแพง
    บ้านนาแพง (หมู่ 11) ต.หว้านใหญ่ อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2543 ป่าชุมชนวัดป่าสุภัทราวาส บ้านคำชะอี
    บ้านคำชะอี (หมู่ 1) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
163-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเหล่าป่าเป้ด
    บ้านเหล่าป่าเป้ด (หมู่ 11) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
24-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเหล่าล้อม
    บ้านเหล่าล้อม (หมู่ 4) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
18-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาคำน้อย
    บ้านนาคำน้อย (หมู่ 6) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.มุกดาหาร
475-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านศรีชมภู หมู่ที่ 12
    ศรีชมภู (หมู่ 12) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
483-1-28
2543 ป่าชุมชนบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ 4
    นาสองเหมือง (หมู่ 4) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
846-3-61
2543 ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10
    นาอุดม (หมู่ 1), บ้านสมอะอาด (หมู่ 6), บ้านนาเจริญ (หมู่ 10) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
47-2-0
2543 ป่าชุมชนป่าช้า/ดอนปู่ตาบ้านห้วยทราย
    บ้านห้วยทราย (หมู่ 7) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
31-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าห้วยคำ(ป่าช้า)
    บ้านท่าห้วยคำ (หมู่ 7) ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
20-0-0
2543 ป่าชุมชนแหล่งหอยสมัยหิน
    บ้านนายอ (หมู่ 5) ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
39-0-0
2543 ป่าชุมชน(ป่าช้า) ดอนปู่ตา บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 5
    บ้านโคกพัฒนา (หมู่ 5) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองหมู หมู่ที่ 5
    หนองหมู (หมู่ 5) ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
1,128-1-58
2543 ป่าชุมชนบ้านโนนก่อ (ป่าช้า) หมู่ที่ 1
    โนนก่อ (หมู่ 5) ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
75-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรี(ป่าช้า)
    บ้านโพธิ์ศรี (หมู่ 2) ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
12-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวล (ป่าช้า) หมู่ที่ 1
    บ้านนาสีนวล (หมู่ 1) ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
6-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านกกไฮ
    บ้านกกไฮ (หมู่ 2) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,988-1-7
2543 ป่าชุมชนบ้านแก้ง หมู่ที่ 8
    แก้ง (หมู่ 8) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
277-0-87
 
รวม
106,190-3-9 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :