หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 140 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2559 ป่าชุมชนบ้านตะเพรา
    บ้านตะเพรา (หมู่ 8) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
173-1-0
2559 ป่าชุมชนบ้านพยุงสุข
    บ้านพยุงสุข (หมู่ 6) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
162-2-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่
    โคกใหญ่ (หมู่ 18) ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า :
385-2-0
2559 ป่าชุมชนบ้านจลง
    ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
95-2-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
259-2-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านปรีง
    ปรีง (หมู่ 15) ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า :
1,292-1-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเกรียด
    เกรียด (หมู่ 2) ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า :
127-2-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกตะแบง
    โคกตะแบง (หมู่ 8) ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
370-1-0
2555 ป่าชุชมชนบ้านแนงมุด
    ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า :
333-3-88
2555 ป่าชุชมชนบ้านแนงมุด
    ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า :
333-3-88
2555 ป่าชุชมชนบ้านแนงมุด
    ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า :
333-3-88
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านปลาเข็ง
    บ้านปลาเข็ง (หมู่ 3) ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
156-2-67
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวงาม
    หนองบัวงาม (หมู่ 2) ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
65-0-64
2550 ป่าชุมชนบ้านถนน
    ถนน (หมู่ 5) ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 10) ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแยง
    แยง (หมู่ 3) ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
87-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนทราย
    โนนทราย (หมู่ 6) ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบึง
    บึง (หมู่ 9) ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
185-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบัวเสียว
    บัวเสียว (หมู่ 7) ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-3-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดอนแรด
    ดอนแรด (หมู่ 2) ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
350-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบึง (แปลงที่ 2)
    บึง (หมู่ 1) ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบึง (แปลงที่ 1)
    บึง (หมู่ 1) ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหาญฮี
    หาญฮี (หมู่ 12) ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเตาแดก
    เตาแดก (แปลงที่ 1-2) (หมู่ 6) ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านจรูกแขวะ
    จรูกแขวะ (หมู่ 8) ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
131-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านฉลีก
    ฉลีก (หมู่ 5) ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโคกแสลง
    โคกแสลง (หมู่ 7) ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโนนมะยาง
    โนนมะยาง (หมู่ 6) ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
87-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโคกกลาง
    โคกยาว (หมู่ 2), โคกกลาง (หมู่ 1), โคกกลาง (หมู่ 11) ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
47-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนาสนวนพัฒนา
    นาสนวนพัฒนา (หมู่ 9) ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
306-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาโต๊ะ
    นาโต๊ะ (หมู่ 4) ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-2-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหลักชัย
    หลักชัย (หมู่ 14) ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านมะโน
    มะโน (หมู่ 3) ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
568-3-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกปืด
    โคกปืด (หมู่ 9) ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์
    โพธิ์ (หมู่ 5) ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
481-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านถนนชัย
    ถนนชัย (หมู่ 8) ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
225-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโสน
    โสน (หมู่ 7) ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
681-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านพลวง
    โคกเพชร (หมู่ 11), ตาโสร์ (หมู่ 10), กุมพะเนียง (หมู่ 12), พลวงใต้ (หมู่ 2), พลวงเหนือ (หมู่ 1), หนองพลวง (หมู่ 14) ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
269-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านจีกแดก
    จีกแดก (หมู่ 7) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-3-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดัจสันตุจ
    สระ (หมู่ 18), ดัจสันตุจ (หมู่ 12), โคลด (หมู่ 6), สวายซอ (หมู่ 13) ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
271-3-0
2549 ป่าชุมชนบ้านน้อย
    น้อย (หมู่ 7) ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-1-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านตราด
    ตราด (หมู่ 5) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-2-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 7) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านทัพกระบือใหม่
    ทัพกระบือใหม่ (หมู่ 15) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-1-0
2548 ป่าชุมชนบ้านทัพกระบือ
    ทัพกระบือ (หมู่ 2) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-1-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านกะลันทะ
    กะลันทะ (หมู่ 11) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2548 ป่าชุมชนบ้านตะคร้อ
    ตะคร้อ (หมู่ 9) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-2-0
2548 ป่าชุมชนบ้านประสิทธิ์ธนู
    ประสิทธิ์ธนู (หมู่ 6) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
87-2-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดีแท้
    ดีแท้ (หมู่ 12) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตะมะ
    ตะมะ (หมู่ 3) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอาลอ
    อาลอ (หมู่ 10) ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
670-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเชิงอะ
    เชิงอะ (หมู่ 5) ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
393-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตะแบก
    ตะแบก (หมู่ 6) ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
268-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านภูมิสตึง
    ภูมิสตึง (หมู่ 7) ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
337-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอำปึล
    อำปึล (หมู่ 3) ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
443-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโชคเหนือ
    โชคเหนือ (หมู่ 1) ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
425-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกตะเคียน
    โคกตะเคียน (หมู่ 11) ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี
    โคกตะเคียนสามัคคี (หมู่ 13) ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
168-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ไทรงาม (หมู่ 8) ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    โนนทอง (หมู่ 7) ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
256-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 5) ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกตะเคียน
    โคกตะเคียน (หมู่ 3) ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบักจรัง
    บักจรัง (หมู่ 2) ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
268-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบักจรัง
    บักจรัง (หมู่ 16) ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเดื่อพัฒนา
    เดื่อพัฒนา (หมู่ 9) ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
218-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกเพนาว์
    โคกเพนาว์ (หมู่ 4) ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
375-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 3) ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
337-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตะเพรา
    ตะเพรา (หมู่ 8) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
168-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพยุงสุข
    พยุงสุข (หมู่ 6) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
156-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอลงกรณ์
    อลงกรณ์ (หมู่ 15) ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกูน
    กูน (หมู่ 2) ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
225-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตาเมาะ
    ตาเมาะ (หมู่ 17) ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
231-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตายัวะ
    ตายัวะ (หมู่ 5) ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตาวร
    ตาวร (หมู่ 4) ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
256-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกจ๊ะ
    โคกจ๊ะ (หมู่ 8) ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
193-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองยาว
    หนองยาว (หมู่ 7) ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอันโนง
    อันโนง (หมู่ 3) ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกระหาด
    กระหาด (หมู่ 2) ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
137-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านจลง
    จลง (หมู่ 14) ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
137-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเกรียด
    เกรียด (หมู่ 2) ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลำชี
    ลำชี (หมู่ 9) ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,362-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตะเตียว
    ตะเตียว (หมู่ 10) ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแสงตะวัน (แปลงที่ 1-2)
    แสงตะวัน (หมู่ 4) ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตาอ็อง
    ตาอ็อง (หมู่ 1) ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
987-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองหมี
    หนองหมี (หมู่ 5) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
225-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเสม็ด
    เสม็ด (หมู่ 7) ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
516-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านขนาดปริง
    ขนาดปริง (หมู่ 8) ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,242-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองซูง
    หนองซูง (หมู่ 9) ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
487-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเชื้อเพลิงสามัคคี
    เชื้อเพลิงสามัคคี (หมู่ 12) ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
262-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโสนกพัฒนา
    โสนกพัฒนา (หมู่ 11) ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
587-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองเหล็กตาช้าง
    หนองเหล็กตาช้าง (หมู่ 16) ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
350-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทวารไพร
    ทวารไพร (หมู่ 3) ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 3) ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
187-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกเพชร
    โคกเพชร (หมู่ 6) ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหว้าน
    หว้าน (หมู่ 4) ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
393-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านตระแสง
    ตระแสง (หมู่ 1) ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านระกำ
    ระกา (หมู่ 3) ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
881-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าด่าน
    ท่าด่าน (หมู่ 10) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะแก้วพัฒนา(แปลงที่1-3)
    เกาะแก้วพัฒนา (หมู่ 11) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
131-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสองหนอง
    สองหนอง (หมู่ 4) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าเวย
    ป่าเวย (หมู่ 8) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
187-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเสม็ด
    เสม็ด (หมู่ 4), บ้านเกาะแก้ว (หมู่ 1) ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกระออม
    กระออม (หมู่ 1) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
556-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะแก้ว
    เกาะแก้ว (หมู่ 1) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก
    หนองเหล็ก (หมู่ 3) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 4) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
581-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองอีเลิง
    หนองอีเลิง (หมู่ 7) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
187-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาทุ่ง
    นาทุ่ง (หมู่ 6) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านอาเลา
    อาเลา (หมู่ 3) ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกกลางสามัคคี
    โคกกลางสามัคคี (หมู่ 5) ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปราสาทเบง
    ปราสาทเบง (หมู่ 7) ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอู่โลก
    อู่โลก (หมู่ 6) ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-1-0
2544 จังหวัดวา
    จังหวัดวา (หมู่ 7) ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเมืองทอง
    เมืองทอง (หมู่ 10) ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านมะลูจรุง
    มะลูจรุง (หมู่ 5) ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลำดวน
    ลำดวน (หมู่ 7) ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหัวตะพาน
    หัวตะพาน (หมู่ 11) ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
312-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโชค
    โชค (หมู่ 1) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
337-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกจราบ
    โคกจราบ (หมู่ 8) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
337-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปะปูล
    ปะปูล (หมู่ 13) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
431-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกะเพอโร
    กะเพอโร (หมู่ 7) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
625-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลำพุก
    ลำพุก (หมู่ 14) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
187-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขวาว
    ขวาว (หมู่ 12) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
381-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอังกัญโพธิ์
    อังกัญโพธิ์ (หมู่ 4) ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหัวตะพาน
    หัวตะพาน (หมู่ 5) ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
325-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนโคกปรู
    บ้านสำโรง (หมู่ 3) ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านตาปาง
    บ้านตาปาง (หมู่ 6) ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านสะพานหัน
    บ้านสะพานหัน (หมู่ 7) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-2-0
2543 โครงการป่าชุมชมป่าลุมพินีหงษ์อนุรักษ์
    บ้านหนองลำพุก (หมู่ 11) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
87-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าหลวงพ่อดิน
    บ้านพลับ (หมู่ 10) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนเขาคีรีวงคต
    บ้านทุ่งมน (หมู่ 1) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนห้วยจลีก
    บ้านทุ่งมน (หมู่ 2) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
668-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนหนองกก
    บ้านตาเจียด (หมู่ 3) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
293-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกำใสจาน
    บ้านกำใสจาน (หมู่ 4) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
128-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าสวนพระ
    บ้านตันเลือบ (หมู่ 6) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านหนองหรี่
    บ้านหนองหรี่ (หมู่ 8) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนพนมยายจรู๊ก-โปวเดียน
    บ้านหนองโบสถ์ (หมู่ 9) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
193-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าประกายเพชร
    บ้านโชคบรันพัฒนา (หมู่ 2) ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
81-1-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าโคกเต็ง
    บ้านโคกเพชร (หมู่ 4), บ้านโคกสวาย (หมู่ 18) ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-1-0
2543 โครงการป่าชุมชนระนามพลวง
    บ้านตาอี (หมู่ 5) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-0-0
 
รวม
32,922-3-95 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :