หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 188 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 ป่าชุมชนบ้านลาด หมู่ที่ 7
    บ้านลาด (หมู่ 7) ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
135-2-55
2560 ป่าชุมชนบ้านลาด หมู่ที่ 13
    บ้านลาด (หมู่ 13) ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า :
149-3-66
2560 ป่าชุมชนบ้านกกมะค่า
    บ้านกกมะค่า (หมู่ 6) ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า :
96-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านคำไผ่
    บ้านคำไผ่ (หมู่ 14) ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
297-0-87
2560 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    บ้านทรัพย์เจริญ (หมู่ 11) ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
370-0-50
2560 ป่าชุมชนบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 2
    ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงด่านแย้ จ.กาฬสินธุ์
744-3-25
2560 ป่าชุมชนบ้านสวนผึ้ง หมู่ที่ 4
    บ้านสวนผึ้ง (หมู่ 4) ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
706-0-54
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    บ้านหนองเม็ก (หมู่ 5) ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.กาฬสินธุ์
2,214-3-94
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 12) ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.กาฬสินธุ์
2,336-2-73
2560 ป่าชุมชนบ้านกุดหว้า
    บ้านกุดหว้า (หมู่ 13) ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า :
1,616-3-97
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยแดง
    บ้านห้วยแดง (หมู่ 10) ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
611-3-60
2560 ป่าชุมชนบ้านสวนผึ้ง
    บ้านสวนผึ้ง (หมู่ 8) ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.กาฬสินธุ์
605-2-60
2559 ป่าชุมชนบ้านลาด หมู่ที่ 13
    บ้านลาด (หมู่ 13) ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
149-3-66
2559 ป่าชุมชนบ้านลาด หมู่ที่ 7
    บ้านลาด (หมู่ 7) ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
135-2-55
2559 ป่าชุมชนบ้านกกมะค่า
    บ้านกกมะค่า (หมู่ 6) ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-0-0
2559 ปาชุมชนบ้านห้วยแดง หมู่ที่ 10
    บ้านห้วยแดง (หมู่ 10) ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงด่านแย้ จ.กาฬสินธุ์
611-3-60
2559 ป่าชุมชนบ้านคำไผ่
    บ้านคำไผ่ (หมู่ 14) ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงนามน จ.กาฬสินธุ์
297-0-87
2559 ป่าชุมชนบ้านโนนเสียว
    บ้านโนนเสียว (หมู่ 6) ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงนามน จ.กาฬสินธุ์
340-1-31
2559 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    บ้านทรัพย์เจริญ (หมู่ 11) ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า :
370-0-50
2558 ป่าชุมชนบ้านโพนแพง
    โพนแพง (หมู่ 10) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาบอน
    บ้านนาบอน (หมู่ 1) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,570-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคำเมย
    คำเมย (หมู่ 5) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 11) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2558 ป่าชุมชนภูถ้ำพระ
    หัวนาคำ (หมู่ 6) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคำสมบูรณ์
    คำสมบูรณ์ (หมู่ 4) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2556 ป่าชุมชนอ่างมโนราห์
    ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านงิ้วงาม
    บ้านงิ้วงาม (หมู่ 3) ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านนามล
    บ้านนามล (หมู่ 1) ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
181-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนภูผาวัว
    ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,700-0-0
2556 ป่าชุมชนโคกป่าซี หมู่ที่ 6
    ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2556 ป่าชุมชนภูทะเม้น
    โคกโก่ง (หมู่ 5) ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,800-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองกุงไทย
    หนองกุงไทย (หมู่ 4) ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2556 ป่าชุมชนโคกป่าซี หมู่ที่ 8
    หนองห้าง (หมู่ 8) ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2556 ป่าชุมชนภูป้อ
    ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2556 ป่าชุมชนโคกป่าซี หมู่ที่ 1
    ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2556 ป่าชุมชนโคกป่าซี หมู่ที่ 2
    ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านขาม
    ขาม (หมู่ 3) ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2556 ป่าชุมชนโคกป่าซี หมู่ที่ 7
    บ้านหนองห้าง (หมู่ 7) ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านหว้าน
    หว้าน (หมู่ 5) ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
775-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านขาม
    บ้านขาม (หมู่ 3) ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ไทร
    โพธิ์ไทร (หมู่ 2) ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
325-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านโสกทราย
    บ้านโสกทราย (หมู่ 8) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
535-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเก่าเดื่อ
    บ้านเก่าเดื่อ (หมู่ 7) ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,075-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเก่าเดื่อ
    บ้านเก่าเดื่อ (หมู่ 6) ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
925-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านภูเงิน
    ภูเงิน (หมู่ 7) ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
475-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านโนนอำนวย
    บ้านโนนอำนวย (หมู่ 8) ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2553 บ้านโคกกลาง
    ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
928-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านด่านช้าง
    บ้านด่านช้าง (หมู่ 10) ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองอิเฒ่า
    บ้านหนองอิเฒ่า (หมู่ 1) ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
408-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดงเค็ง
    บ้านดงเค็ง (หมู่ 4) ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
299-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านบ้านวังฝั่งแดง
    บ้านวังฝั่งแดง (หมู่ 8) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
189-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านปลาขาว
    บ้านปลาขาว (หมู่ 6) ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,425-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านถ้ำปลา
    บ้านถ้ำปลา (หมู่ 11) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกใส
    บ้านโคกใส (หมู่ 5) ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
82-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังมะพลับ
    บ้านวังมะพลับ (หมู่ 7) ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาเชือก
    บ้านนาเชือก (หมู่ 11) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงเหนือ
    บ้านหนองแวงเหนือ (หมู่ 5) ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
300-0-0
2551 ป่าชุมชนป่าโคกบักบาด-ดอนเจ้าปู่
    หนองอิเฒ่า-ดงน้อย (หมู่ 1) ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
408-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโพนแพง
    บ้านโพนแพง (หมู่ 5) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,700-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่านาเลา
    บ้านท่านาเลา (หมู่ 9) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,450-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 14) ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,550-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบัวสามัคคี
    บ้านบัสามัคคี (หมู่ 12) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,400-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์คำ
    บ้านโพธิ์คำ (หมู่ 9) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,175-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโป่งนกแซว
    บ้านโป่งนกแซว (หมู่ 15) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,925-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง
    บ้านผึ้ง (หมู่ 4) ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
112-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบัวสามัคคี
    บ้านบัสามัคคี (หมู่ 6) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,250-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    บ้านโนนสูง (หมู่ 7) ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
425-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 12) ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านแดนสามัคคี
    บ้านแดนสามัคคี (หมู่ 13) ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
425-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยฝา
    บ้านห้วยฝา (หมู่ 13) ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,750-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    บ้านหนองผือ (หมู่ 9) ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
575-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคำม่วง
    บ้านคำม่วง (หมู่ 14) ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,900-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองกว้าง
    บ้านหนองกว้าง (หมู่ 7) ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนาคำน้อย
    บ้านนาคำน้อย (หมู่ 15) ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านกุงเก่า
    บ้านกุงเก่า (หมู่ 8) ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10,425-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านไทยเจริญ
    บ้านไทยเจริญ (หมู่ 9) ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านยางอุ้ม
    บ้านยางอุ้ม (หมู่ 1) ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
775-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านแสนสุข
    แสนสุข (หมู่ 7) ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,950-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองชุมแสง
    บ้านหนองชุมแสง (หมู่ 5) ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนาคำน้อย
    บ้านนาคำน้อย (หมู่ 6) ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
375-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองแข้
    บ้านหนองแข้ (หมู่ 2) ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
400-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโคกกลาง
    บ้านโคกกลาง (หมู่ 4) ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโคกกลาง
    บ้านโคกกลาง (หมู่ 6) ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
375-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านภูฮัง
    บ้านภูฮัง (หมู่ 8) ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองหิน
    หนองหิน (หมู่ 8) ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
225-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองหิน
    บ้านหนองหิน (หมู่ 1) ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านตูม
    ตูม (หมู่ 1), ตูม (หมู่ 2) ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัยพัฒนา จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังยูง
    วังยูง (หมู่ 5) ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนหนามแท่ง
    โนนหนามแท่ง (หมู่ 9) ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบึงวิชัย
    บึงวิชัย (หมู่ 5) ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนหัวบึง
    โนนหัวบึง (หมู่ 8) ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาขาม
    นาขาม (หมู่ 9) ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกสำราญ
    โคกสำราญ (หมู่ 6) ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าลำดวน
    ท่าลำดวน (หมู่ 7) ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาคอกควาย
    นาคอกควาย (หมู่ 1) ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวนาคำ
    หัวนาคำ (หมู่ 4) ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยตูม
    ห้วยตูม (หมู่ 6) ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
611-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านขมิ้น
    ขมิ้น (หมู่ 1) ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาอินทร์แปลง
    นาอินทร์แปลง (หมู่ 5) ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
440-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคำปลาฝา
    คำปลาฝา (หมู่ 7) ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,400-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ
    เหล่าเหนือ (หมู่ 2) ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 1) ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านถ้ำปลา
    ถ้ำปลา (หมู่ 3) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาคูณ
    นาคูณ (หมู่ 4) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาสมบูรณ์
    นาสมบูรณ์ (หมู่ 9) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคำน้ำแซบ
    คำน้ำแซบ (หมู่ 6) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเฉลิมชัยศรี
    เสรืมชัยศรี (หมู่ 1) ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคำประถม
    คำประถม (หมู่ 6) ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 8) ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนบุรี
    โนนบุรี (หมู่ 10) ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่ากล้วย
    ป่ากล้วย (หมู่ 8) ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่านาเลา
    ท่านาเลา (หมู่ 9) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดินจี่
    ดินจี่ (หมู่ 11) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2547 ป่าชุมชนภูโป่ง
    ดินจี่ (หมู่ 6) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
600-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสว่างพัฒนา
    ทุ่งสว่างพัฒนา (หมู่ 8) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบึง
    บึง (หมู่ 6) ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 5) ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าโคกหนองกุง บ้านหนองแสง
    หนองแสง (หมู่ 7) ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
176-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองอิดุ่ม
    หนองอิดุ่ม (หมู่ 6) ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวล
    นาศรีนวล (หมู่ 3) ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านจอมศรี
    จอมศรี (หมู่ 1) ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเชียงเครือ
    เชียงเครือ (หมู่ 1) ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2546 ป่าชุมชนป่ากกไม้แดง
    บ้านสิมลี (หมู่ 2) ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2546 ป่าชุมชนป่าโคกสีทา
    ม่วงใต้ (หมู่ 3) ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคำชมภู
    คำชุมภู (หมู่ 7) ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนปลาขาว
    โนนปลาขาว (หมู่ 8) ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองฝาย
    หนองฝาย (หมู่ 5) ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนดู่
    ดอนดู่ (หมู่ 3) ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยเตย
    ห้วยเตย (หมู่ 7) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสิงห์สะอาด
    สิงห์สะอาด (หมู่ 6) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคำหม่วย
    คำหม่วย (หมู่ 5) ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกอก
    กอก (หมู่ 2) ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
108-0-0
2546 ป่าชุมชนป่าภูทอง บ้านขมิ้น
    ขมิ้น (หมู่ 9) ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาง
    ห้วยยาง (หมู่ 4) ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2546 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านด่านแต้
    ด่านแต้ (หมู่ 5) ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกุดครอง
    กุดครอง (หมู่ 7) ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
104-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกหนองแวงฮีบ้านนาจำปา
    นาจำปา (หมู่ 8) ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคงอุดม
    คงอุดม (หมู่ 12) ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
325-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนกกจิก
    โนนกกจิก (หมู่ 6) ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านม่วงกลาง
    ม่วงกลาง (หมู่ 1) ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกหนองกุงบ้านนา (บ้านนา)
    นา (หมู่ 6) ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าศรี
    ท่าศรี (หมู่ 6) ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าโคกใหญ่ บ้านงิ้วงาม
    งิ้วงาม (หมู่ 3) ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนามะเขือ
    นามะเขือ (หมู่ 1) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
73-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกสีทาบ้านโนนอุดม
    โนนอุดม (หมู่ 10) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
129-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสายป่าแดง
    สายป่าแดง (หมู่ 4) ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกเจริญ
    โคกเจริญ (หมู่ 10) ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคำเม็ก
    คำเม็ก (หมู่ 7) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสาธารณะหนองผือ บ้านโคกก่อง
    โคกก่อง (หมู่ 4) ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโปโล
    ดอนยูง-โปโล (หมู่ 9), ดอนยูง-โปโล (หมู่ 10), ดอนยูง-โปโล (หมู่ 13), ดอนยูง-โปโล (หมู่ 17) ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-1-0
2544 ป่าชุมชนป่าดอนเจ้าปู่/ป่าช้าและป่าหนองบัว(แปลงที่1-3)
    อู้ (หมู่ 4) ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกใหญ่บ้านนามล
    นามล (หมู่ 2) ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
181-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกป่าทรีย์
    หนองห้าง (หมู่ 1), หนองห้าง (หมู่ 2), หนองห้าง (หมู่ 6), หนองห้าง (หมู่ 7), หนองห้าง (หมู่ 8) ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
253-2-0
2544 ป่าชุมชนป่าโคกบักบาด-ดอนเจ้าปู่
    หนองอิเฒ่า-ดงน้อย (หมู่ 2), หนองอิเฒ่า-ดงน้อย (หมู่ 4), หนองอิเฒ่า-ดงน้อย (หมู่ 5), หนองอิเฒ่า-ดงน้อย (หมู่ 9) ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
105-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนกำ
    นาเชือก (หมู่ 11) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนกำ
    นาเชือก (หมู่ 2), นาเชือก (หมู่ 11) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
54-2-0
2544 ป่าชุมชนป่าดอนกู่
    วังฝั่งแดง (หมู่ 8), (หมู่ ) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
186-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่ากุง แปลงที่ 1-2
    ป่ากุง (หมู่ 5) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
574-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านคำมะโฮ
    คำมะโฮ (หมู่ 7) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านหนองรัง หมู่ 8
    คำมะโฮ (หมู่ 7) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 3
    คำเหมือดแก้ว (หมู่ 3) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านคำมันปลา หมู่ 6
    คำมันปลา (หมู่ 6) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9
    คำเหมือนแก้ว (หมู่ 9) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 1
    โคกดินแดง (หมู่ 1) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2544 ป่าโคกดินแดงบ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 2
    โนนศิลาอาสน์ (หมู่ 2) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2544 ป่าโคกดินแดงบ้านป่าหวาย หมู่ 4
    โคกป่าหวาย (หมู่ 4) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
    โพนสว่าง (หมู่ 4) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าช้าหนองมันปลา
    โพนสวาง (หมู่ 4) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าช้าโคกบ่ะลวงชัย/ดอนเจ้าปู่(แปลงที่1-2)
    ห้วยเสือเต้น (หมู่ 2) ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-1-0
2544 ป่าชุมชนป่าช้าคำต่างล่าง
    โจด (หมู่ 4) ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าเกาะมหาราช
    หนองสามขา (หมู่ 5) ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
193-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าบ่ะเติ่งเลิ่ง
    คำไผ่ (หมู่ 6) ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
178-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกศรี
    โคกศรี (หมู่ 3) ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
875-0-0
2543 ป่าชุมชนด่านสะคามบ้านป่านกขาบ
    บ้านป่านกขาบ (หมู่ 4) ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
113-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคำบก
    บ้านคำบก (หมู่ 8) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
825-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคำโพน
    คำโพน (หมู่ 6) ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2543 ป่าชุมชนอ่างมโนราห์บ้านดงสยาม
    บ้านดงสยาม (หมู่ 14) ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกใหญ่บ้านดอนสวรรค์
    บ้านดอนสวรรค์ (หมู่ 4) ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
155-0-0
2543 ป่าชุมฃนโคกหนองผักหวานบ้านหนองกาว
    บ้านหนองกาว (หมู่ 5) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
83-2-0
2543 ป่าชุมชนโนนอิตาเลียนบ้านพุทธรักษา
    บ้านพุทธรักษา (หมู่ 4) ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-0-0
2543 ป่าชุมชนภูท่าช้างบ้านโพนแพง
    บ้านโพนแพง (หมู่ 4) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,150-0-0
2543 ป่าชุมชนด่านอ่างตะไก้บ้านโคกสนาม
    บ้านโคกสนาม (หมู่ 3) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
325-0-0
2543 ป่าชุมชนภูปอบ้านนาอุดม
    บ้านนาอุดม (หมู่ 10) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,753-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ (โคกคำบากบ้านไทยเจริญ)
    บ้านไทยเจริญ (หมู่ 9) ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
362-3-0
2543 ป่าชุมชนโคกหนองแสนพันบ้านนาบง
    บ้านนาบง (หมู่ 8) ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
221-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าภูน้อยบ้านเหล่าภูพาน
    บ้านเหล่าภูพาน (หมู่ 4) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
127-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าภูน้อยบ้านหนองหญ้าปล้อง
    บ้านหนองหญ้าปล้อง (หมู่ 10) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าภูปอบ้านโนนสวรรค์
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 3) ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
126-0-0
 
รวม
90,657-3-70 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :