หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 240 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่วังเงิน
    บ้านไร่วังเงิน (หมู่ 24), บ้านไร่วังเงิน (หมู่ 24) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
843-2-2
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    บ้านทุ่งยาว (หมู่ 1) ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-1-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนา
    บ้านไร่พัฒนา (หมู่ 13), บ้านไร่พัฒนา (หมู่ 13) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
949-1-78
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่งผำ
    บ้านบุ่งผำ (หมู่ 7), บ้านบุ่งผำ (หมู่ 7) ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
2,259-1-48
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยกอก
    บ้านห้วยกอก (หมู่ 1), บ้านห้วยกอก (หมู่ 1) ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
1,195-3-72
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแก่งลาด
    แก่งลาด (หมู่ 7) ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
17-2-15
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ
    บ้านห้วยทรายเหนือ (หมู่ 6) ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
771-0-64
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยเฮี้ย
    บ้านห้วยเฮี้ย (หมู่ 3) ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
70-1-21
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยเหิน
    บ้านห้วยเหิน (หมู่ 9), บ้านห้วยเหิน (หมู่ 9), บ้านห้วยเหิน (หมู่ 9) ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,083-1-36
2561 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    บ้านไทรงาม (หมู่ 4), บ้านไทรงาม (หมู่ 4) ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-2-53
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำภาคน้อย
    บ้านน้ำภาคน้อย (หมู่ 7) ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคน้อย จ.พิษณุโลก
26-3-65
2561 ป่าชุมชนบ้านนาล้อม
    บ้านนาล้อม (หมู่ 10) ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
553-3-72
2561 ป่าชุมชนบ้านนา
    บ้านนา (หมู่ 2) ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
363-1-71
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยท่าเนื้อ
    บ้านห้วยท่าเนื้อ (หมู่ 11) ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
735-0-32
2561 ป่าชุมชนบ้านใหม่ไทยเจริญ
    บ้านใหม่ไทยเจริญ (หมู่ 12) ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
876-0-13
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดง
    บ้านดง (หมู่ 1) ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
1,060-0-10
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านนาชาน
    บ้านนาชาน (หมู่ 2) ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
1,020-2-12
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านตีนตก
    บ้านตีนตก (หมู่ 13) ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
1,182-0-13
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินพยอม
    บ้านเนินพยอม (หมู่ 7) ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
664-2-81
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญทรัพย์
    บ้านใหม่เจริญทรัพย์ (หมู่ 14), บ้านใหม่เจริญทรัพย์ (หมู่ 14) ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
2,433-0-89
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินสุวรรณ
    บ้านเนินสุวรรณ (หมู่ 15), บ้านเนินสุวรรณ (หมู่ 15), บ้านเนินสุวรรณ (หมู่ 15) ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
2,034-3-67
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินต้อง
    บ้านเนินต้อง (หมู่ 16), บ้านเนินต้อง (หมู่ 16), บ้านเนินต้อง (หมู่ 16) ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงตีนตก จ.พิษณุโลก
5,908-0-30
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาไร่ศรีราชา
    บ้านเขาไร่ศรีราชา (หมู่ 6), บ้านเขาไร่ศรีราชา (หมู่ 6) ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
589-2-8
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแก่งเจ็ดแคว
    บ้านแก่งเจ็ดแคว (หมู่ 11) ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
39-2-59
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านสามเส้า
    บ้านสามเส้า (หมู่ 9) ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
385-2-20
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองลวก
    บ้านหนองลวก (หมู่ 2), บ้านหนองลวก (หมู่ 2) ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-5
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแก่งกุลา
    บ้านแก่งกุลา (หมู่ 2), บ้านแก่งกุลา (หมู่ 2) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำเข็ก จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
422-0-76
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    บ้านทรัพย์เจริญ (หมู่ 8), บ้านทรัพย์เจริญ (หมู่ 8) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำเข็ก จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
284-2-50
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโป่งปะ
    บ้านโป่งปะ (หมู่ 10) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำเข็ก จ.พิษณุโลก
1,347-1-29
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านทรัพย์ไพรวัลย์
    บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ (หมู่ 7) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-2-54
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยพลู
    บ้านห้วยพลู (หมู่ 3) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำเข็ก จ.พิษณุโลก
340-2-2
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านวังตาด
    บ้านวังตาด (หมู่ 6) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
98-1-61
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านวังดินสอ
    บ้านวังดินสอ (หมู่ 1) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,405-2-77
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านวังนกแอ่น
    บ้านวังนกแอ่น (หมู่ 2) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
239-3-90
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินคลี
    บ้านเนินคลี (หมู่ 7) ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,233-1-58
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยบ่อทอง
    บ้านห้วยบ่อทอง (หมู่ 5) ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,332-1-10
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำขมึน
    บ้านน้ำขมึน (หมู่ 17) ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
976-3-42
2560 ป่าชุมชนบ้านทองหลาง
    บ้านทองหลาง (หมู่ 1) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า :
12-0-91
2560 บ้านหินประกาย
    หินประกาย (หมู่ 8) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
423-3-36
2560 บ้านน้ำคบ
    บ้านน้ำคบ (หมู่ 4) ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4,212-0-58
2559 บ้านแหลมซ่าน (วุ้งไพร)
    วุ้งไพร (หมู่ 8) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-7
2559 บ้านห้วยไผ่
    ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
4,523-2-4
2559 บ้านบางยางพัฒนา
    บางยางพัฒนา (หมู่ 16) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,720-2-27
2559 บ้านกกม่วง
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
479-3-16
2559 บ้านนาซำหวาย
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
555-2-22
2559 บ้านบุ่งตารอด
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
445-1-0
2559 บ้านฟากน้ำ
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
1,947-0-38
2559 บ้านน้ำพริก
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
1,490-3-48
2559 ป่าชุมชนบ้านกกมะโมง
    กกมะโมง (หมู่ 3) ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,126-0-52
2559 บ้านโนนมะค่า
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
299-3-79
2559 บ้านยางโกลน
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
385-0-76
2559 บ้านบุ่งปลาฝา
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
556-0-94
2559 บ้านกกกะบาก
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,039-0-63
2559 ป่าชุมชนบ้านป่ารวก
    ป่ารวก (หมู่ 3) ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-2-63
2559 บ้านน้อยใน
    บ้านน้อยใน (หมู่ 3) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
312-2-4
2559 บ้านหนองกระบาก
    ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
9,972-0-83
2559 บ้านน้ำโจน
    ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6,069-3-91
2559 บ้านโป่งแค
    ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
6,781-0-29
2559 บ้านไพรงาม
    บ้านไพรงาม (หมู่ 23) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
973-2-34
2559 บ้านทรัพย์คลองกลาง
    ทรัพย์คลองกลาง (หมู่ 18) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
76-0-98
2559 บ้านป่าขนุน
    บ้านป่าขนุน (หมู่ 14) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
2,608-0-44
2559 บ้านทองหลาง
    บ้านทองหลาง (หมู่ 1) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-91
2558 บ้านร้องหวายฝาด
    ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
327-2-5
2558 บ้านวังยาง
    ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,677-3-43
2558 บ้านห้วยเซิม
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
827-0-60
2558 บ้านหลังเขา
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,229-1-92
2558 บ้านเนินกลาง
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,237-3-40
2558 บ้านแก่งไฮ
    แก่งไฮ (หมู่ 11) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,118-3-67
2558 บ้านนาหนอง
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
3,310-3-36
2558 บ้านหนองกะท้าว
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-0-35
2558 บ้านน้ำตาก
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
5,272-1-13
2558 บ้านแก่งหว้า
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
95-1-98
2558 บ้านน้ำดั้น
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
81-2-82
2558 บ้านบางกลางท่าวพัฒนา
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
276-0-45
2558 บ้านถ้ำพริก
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
263-2-38
2558 บ้านเกษตรสมบูรณ์
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
293-0-86
2558 บ้านเกษตรสุข
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
42-0-81
2558 บ้านหนองหิน
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
29-3-42
2558 บ้านโคกเนินทอง
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
251-0-0
2558 บ้านโคกคล้าย
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
507-1-28
2558 บ้านน้ำเลา
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
9,382-0-4
2558 บ้านใหม่อนามัย
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-0-61
2558 บ้านใหม่ไทยเจริญ
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
4,993-2-86
2558 บ้านป่าบง
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
10,825-0-6
2558 บ้านเนินหนองบัว
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
765-2-15
2558 บ้านน้อย
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
37-3-96
2558 บ้านโคกใหญ่
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
778-3-92
2558 บ้านหนองขาหย่าง
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
2,151-3-41
2558 บ้านเนินช้างแทง
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
132-0-10
2558 บ้านห้วยหมากหล่ำ
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
89-1-24
2558 บ้านสวนเมี่ยง
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
91-0-35
2558 บ้านแก่งบัวคำ
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
461-3-40
2558 บ้านนาตาจูม
    ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
1,320-3-56
2558 บ้านทับยายเชียง
    ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
308-0-0
2558 บ้านไร่
    ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
142-0-0
2558 บ้านชาน
    บ้านชาน (หมู่ 5) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
564-0-0
2558 บ้านดอนม่วง
    ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-57
2558 บ้านซำทองพัฒนา
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
3,685-2-72
2558 บ้านน้ำยาง
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,976-3-36
2558 บ้านนาเหนือ
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,646-1-51
2558 บ้านใหม่พนมทอง
    ใหม่พนมทอง (หมู่ 11) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
6,683-3-49
2558 บ้านทุ่งเอี้ยง
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
3,625-2-6
2558 บ้านเขาชี
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
4,492-1-11
2558 บ้านใหม่ชัยมงคล
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,480-0-52
2558 บ้านแก่งกุลาเหนือ
    ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำเข็ก จ.พิษณุโลก
324-2-31
2558 บ้านแก่งจูงนาง
    ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
2,462-3-19
2558 บ้านวังกะบาก
    ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,774-0-67
2558 บ้านบ่อ
    ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
1,273-3-70
2558 บ้านหนองเต่า
    ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,001-1-72
2558 บ้านชมพูเหนือ
    ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,405-2-81
2558 บ้านน้ำปาด
    ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
2,511-1-24
2558 บ้านชมพูใต้
    ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,130-3-62
2558 บ้านปลวกง่าม
    ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,859-0-4
2558 บ้านเนินคล้อ
    ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
850-3-61
2558 บ้านทุ่งนาดี
    ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,432-3-63
2558 บ้านคลองตะเคียน
    ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,254-2-73
2558 บ้านเนินพลวง
    เนินพลวง (หมู่ 22) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,632-2-75
2557 บ้านบุ่ง
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
2,283-1-90
2557 บ้านนาโพธิ์
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
706-0-18
2557 บ้านนาจาน
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
959-2-53
2557 โพธิ์เจริญ
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
2,376-3-52
2557 บ้านตะโม่
    ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-1-15
2557 บ้านเขาเขียว
    ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,580-2-33
2557 บ้านซำหวาย
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
555-2-22
2557 บ้านซำต้อง
    ซำต้อง (หมู่ 16) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
292-2-24
2557 บ้านชุมแสง
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
34-1-34
2557 บ้านนาพราน
    นาพราน (หมู่ 5) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
627-1-81
2557 บ้านทุ่งพระ
    บ้านทุ่งพระ (หมู่ 8) ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
3,343-2-37
2557 บ้านคลองอ้ายกาบ
    ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-3-80
2556 บ้านป่าปอบิด
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
8,275-3-72
2556 ดงงูใหม่ (แปลง 1-2)
    ดงงูใหม่ (หมู่ 8) ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
92-2-89
2556 บ้านแก่งทุ่ง
    บ้านแก่งทุ่ง (หมู่ 4) ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
4,684-3-79
2555 บ้านศรีเจริญ
    ศรีเจริญ (หมู่ 2) ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
1,049-2-22
2555 ใหม่ชัยเจริญ
    ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
2,112-2-94
2555 บ้านเขาน้อย
    ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
686-0-38
2553 บ้านหนองหญ้าคมบาง
    ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
496-1-28
2552 บ้านนาลานข้าว
    ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
941-3-8
2552 บ้านน้ำกุ่ม
    ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
517-3-56
2552 บ้านนาวงฆ้อง
    ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
278-2-11
2552 บ้านโป่งสอ
    ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
566-2-8
2552 บ้านโปร่งเบี้ย
    ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
195-1-35
2551 บ้านเขาฟ้า
    เขาฟ้า (หมู่ 13) ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,228-2-11
2551 บ้านวังดินเหนียว
    วังดินเหนียว (หมู่ 3) ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
19-2-36
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาไร่
    ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า :
18-1-21
2551 บ้านโป่งดินดำ
    โป่งดินดำ (หมู่ 26) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,099-0-94
2551 บ้านนาคล้อ
    บ้านนาคล้อ (หมู่ ) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
485-1-72
2551 นาทุ่งใหญ่
    บ้านนาทุ่งใหญ่ (หมู่ 1) ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,899-2-36
2551 บ้านโนนนาซอน
    บ้านโนนนาซอน (หมู่ 4) ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
257-0-40
2551 บ้านนาตาด
    ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
689-3-37
2551 บ้านนาเมือง
    บ้านนาเมือง (หมู่ 3) ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
451-0-4
2551 บ้านบ่อโพธิ์
    บ้านบ่อโพธิ์ (หมู่ 1) ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
1,485-1-10
2551 บ้านนาหล่ม
    ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค จ.พิษณุโลก
8,743-3-14
2551 บ้านเขาน้อย (แปลงที่ 1,2)
    ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,397-2-17
2551 บ้านหนองตะแบก
    ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,038-1-70
2551 บ้านดินทองพัฒนา
    ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
351-1-50
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหินลาด
    ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า :
98-1-10
2550 ป่าหมู่บ้านบ้านเขาน้ำสุด
    เขาน้ำสุด (หมู่ 6) ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
877-0-60
2550 บ้านเขาปรัง
    เขาปรัง (หมู่ 9) ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
728-1-27
2550 บ้านหัวคงคา
    หัวคงคา (หมู่ 10), หัวคงคา (หมู่ 10) ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
779-1-99
2550 บ้านหนองสลุง
    หนองสลุง (หมู่ 13) ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
348-3-62
2550 บ้านซำบอน
    ซำบอน (หมู่ 6) ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
116-1-53
2550 บ้านหินลาด
    หินลาด (หมู่ 2) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
4,521-3-76
2550 บ้านท่าขอนเบน
    ท่าขอนเบน (หมู่ 8), ท่าขอเบน (หมู่ 8) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
899-3-0
2550 บ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 9) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
3,805-3-65
2550 บ้านหนองยาง
    หนองยาง (หมู่ 8) ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
815-3-80
2549 บ้านบุ่งสีเสียด
    บุ่งสีเสียด (หมู่ 2) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
352-3-22
2549 บ้านไผ่ใหญ่
    ไผ่ใหญ่ (หมู่ 10) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
143-3-40
2549 บ้านตอเรือ
    ตอเรือ (หมู่ 13) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
76-0-86
2549 บ้านมุงเหนือ
    มุงเหนือ (หมู่ 1) ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
97-0-60
2549 บ้านเขาหนองกบ
    เขาหนองกบ (หมู่ 10) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
200-1-56
2549 บ้านดินทอง
    ดินทอง (หมู่ 3) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
703-1-25
2549 บ้านซำนกเหลือง
    ซำนกเหลือง (หมู่ 14) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
40-2-21
2548 บ้านนาจาน
    นาจาน (หมู่ 5) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
347-0-87
2548 บ้านน้ำทวน
    น้ำทวน (หมู่ 6) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
440-2-14
2548 บ้านนาคล้าย
    นาคล้าย (หมู่ 1) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
575-0-59
2548 บ้านซำเตย
    บ้านซำเตย (หมู่ 2) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
922-3-34
2548 บ้านเนินสะอาด
    เนินสะอาด (หมู่ 2) ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
513-1-26
2548 บ้านทุ่งน้อย
    ทุ่งน้อย (หมู่ 8) ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
354-2-72
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านป่าคาย
    ป่าคาย (หมู่ 2) ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
176-1-42
2547 ป่าชุมชนบ้านลาดบัวขาว
    ลาดบัวขาว (หมู่ 2) ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบึงทุ่งหงษ์
    บึงไทร (หมู่ 2), ป่า (หมู่ 6), ป่า (หมู่ 8), หนองจอก (หมู่ 1) ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านมะขามสูง
    มะขามสูง (หมู่ 4) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-2-3
2547 ป่าชุมชนบ้านหัววังกร่าง
    หัววังกร่าง (หมู่ 7) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าพร้าว
    บ้านท่าพร้าว (หมู่ 6) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-2-11
2547 ป่าชุมชนบ้านละมุ
    บ้านละมุ (หมู่ 9) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพิกุลทอง
    พิกุลทอง (หมู่ 7) ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสะพาน 4
    สะพาน 4 (หมู่ 8) ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเนินขามป้อม
    เนินขามป้อม (หมู่ 11) ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านร้องกอก
    ร้องกอก (หมู่ 11) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังชมพู
    บ้านวังชมพู (หมู่ 9) ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-1-79
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนอภัย
    ดอนอภัย (หมู่ 10) ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสาน
    ทุ่งสาน (หมู่ 15) ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-3-35
2547 ป่าชุมชนบ้านหอกลอง
    หอกลอง (หมู่ 1) ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่หอกลอง
    หอกลอง (หมู่ 6) ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าสำโรง (แปลงที่ 1-2)
    ท่าสำโรง (หมู่ 7) ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองตก
    คลองตก (หมู่ 2) ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านฟากบึง (แปลงที่ 1-2)
    ฟากบึง (หมู่ 7) ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าแดง
    บ้านป่าแดง (หมู่ 4) ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,028-2-35
2547 ป่าชุมชนเขาสมอแคลง
    บ้านโรงบ่ม (หมู่ 11) ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,107-2-40
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่เขาน้อย
    บ้านใหม่เขาน้อย (หมู่ 13) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
723-1-60
2547 ป่าชุมชนบ้านเหล่าหญ้า
    บ้านเหล่าหญ้า (หมู่ 6) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
437-1-41
2547 ป่าชุมชนบ้านโป่งแค
    บ้านโป่งแค (หมู่ 14) ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
776-0-90
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองเตาอิฐ
    บ้านหนองเตาอิฐ (หมู่ 3) ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
724-3-26
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าคาย
    บ้านป่าคาย (หมู่ 11) ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
768-1-90
2547 ป่าชุมชนเนินมะเกลือ
    ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
316-2-63
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองตาคง
    คลองตาคง (หมู่ 1) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกกไม้แดง
    กกไม้แดง (หมู่ 9) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงงู
    ดงงู (หมู่ 7) ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
26-0-0
2545 ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนบ้านบอนแดง
    บอนแดง (หมู่ 5) ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองอีป๋อง
    หนองอีป๋อง (หมู่ 10) ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-1-48
2545 ป่าชุมชนบ้านผารังหมี
    ผารังหมี (หมู่ 3) ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า :
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพัฒนาดงน้อย
    พัฒนาดงน้อย (หมู่ 5) ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
31-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองแสลงใหม่
    คลองแสลงใหม่ (หมู่ 8) ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
5-0-0
2545 ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนบ้านนาหมัน แปลงที่ 1-2
    นาหมัน (หมู่ 6) ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านซำต้อง
    ซำต้อง (หมู่ 9) ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,005-3-43
2545 ป่าชุมชนบ้านรักไทย
    รักไทย (หมู่ 7) ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-0-0
2545 ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนบ้านท่ามะเกลือ
    ท่ามะเกลือ (หมู่ 7) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองไร่
    คลองไร่ (หมู่ 7) ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
33-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านมณเฑียรทอง
    มณเฑียรทอง แปลงที่ 1-2 (หมู่ 15) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบึงพิง
    บึงพิง แปลงที่ 1-2 (หมู่ 10) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองหนองนา
    หนองนา (หมู่ 8) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบึงบอน
    บึงบอน แปลงที่ 1-2 (หมู่ 6) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    หนองหลวง (หมู่ 5) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงกวาง
    ดงกวาง (หมู่ 3) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองตะเคียน
    หนองตะเคียน (หมู่ 9) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังแร่
    บ้านวังแร่ (หมู่ 3) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบางบ้า
    บ้านบางบ้า (หมู่ 1) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2543 ป่าชุมชนวัดรุ่งวิไลวราราม
    บ้านวัดแตน (หมู่ 5) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อ
    บ้านหนองอ้อ (หมู่ 7) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแพงพวย
    บ้านหนองแพงพวย (หมู่ 8) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2543 ป่าชุมชนริมคลองแพงพวย
    บ้านฟากคลอง (หมู่ 11) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองประดา
    บ้านประดา (หมู่ 8) ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองเสวยซุง
    บ้านเสวยซุง (หมู่ 7) ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองเตยไชยศรี
    บ้านคลองเตย (หมู่ 6) ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2543 ป่าชุมชนคลองตามุ่ย
    บ้านหล่ายโพธิ์ (หมู่ 7) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแขม
    บ้านหนองแขม (หมู่ 4) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบึงขาม
    บ้านปลักแรต (หมู่ 3) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดงโคกขาม
    บ้านดงโคกขาม (หมู่ 2) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปลักแรต
    บ้านปลักแรต (หมู่ 1) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบึงหนองตาอินทร์
    บ้านหนองพยอม (หมู่ 4) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
 
รวม
254,307-0-57 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :