หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 207 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2555 ป่าชุมชนบ้านสามแยกเขาน้อย (ซับน้อย)
    บ้านสามแยกเขาน้อย (ซับน้อย) (หมู่ 6) ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
1,083-1-92
2555 ป่าชุมชนบ้านปรางค์น้อยพัฒนา
    ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
58-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านนิคมเขต
    ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี จ.บุรีรัมย์
2,731-0-70
2555 ป่าชุมชนบ้านดอนหวาย
    ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี จ.บุรีรัมย์
146-0-18
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองกราด
    ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี จ.บุรีรัมย์
244-2-5
2555 ป่าชุชมชนบ้านแนงมุด
    ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า :
333-3-88
2555 ป่าชุชมชนบ้านแนงมุด
    ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า :
333-3-88
2555 ป่าชุชมชนบ้านแนงมุด
    ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า :
333-3-88
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านขุนชำนาญ
    บ้านขุนชำนาญ (หมู่ 2) ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
179-2-39
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ 7
    ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
308-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขายายชุม หมูที่ 1
    ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
207-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า
    ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
127-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเกาะขวาง
    บ้านเกาะขวาง (หมู่ 6) ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
146-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านแสนสุข
    บ้านแสนสุข (หมู่ 9) ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองตะแบก
    หนองตะแบก (หมู่ 7) ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
22-0-48
2555 ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน
    สะพานหิน (หมู่ 5) ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-1-0
2555 ป่าชุมชนบ้านพร้าว
    พร้าว (หมู่ 1) ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,026-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านนางาม
    นางาม (หมู่ 3) ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวัฒนานคร จ.สระแก้ว
274-1-22
2555 บ้านใหม่ซับระวิง
    บ้านใหม่ซับระวิง (หมู่ 9) ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
215-0-20
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองหลุม
    ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า :
100-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านคลองโพฺธฺ์ศรี
    คลองโพธิ์ศรี (หมู่ 8), หนองหลุม (หมู่ 9) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านกลำ
    บ้านกลำ (หมู่ 5) ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,069-2-7
2555 บ้านธรรมามูลเหนือวัด
    ธรรมมามูลเหนือวัด (หมู่ 2) ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
623-0-84
2555 ป่าชุมชนบ้านเชียน
    บ้านเชียน (หมู่ 6) ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
376-3-74
2555 ป่าชุมชนบ้านย่าสร้อย
    ย่าสร้อย (หมู่ 8) ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
387-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาแหลม
    บ้านเขาแหลม (หมู่ 5) ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
647-3-90
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านค้อ (แปลงที่ 2)
    ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-1-46
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านแข้ด่อน
    แข้ด่อน (หมู่ 1) ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-2-30
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านค้อ (แปลงที่ 1)
    บ้านค้อ (หมู่ 7) ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-2-65
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยทราย (แปลงที่ 1)
    บ้านห้วยทราย (หมู่ 14) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
642-0-84
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยทราย (แปลงที่ 2)
    บ้านห้วยทราย (หมู่ 4) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
53-1-89
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านคอแลน
    คอแลน (หมู่ 18) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,502-3-17
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านท่างอยตก (แปลง 2)
    บ้านท่างอยตก (หมู่ 15) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-48
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนชาด (แปลง 2)
    บ้านดอนชาด (หมู่ 3) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
478-3-34
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านท่างอยตก (แปลง 1)
    ท่างอยตก (หมู่ 15) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-1-82
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านห่องซัน (แปลง 1)
    ห่องซัน (หมู่ 9), ห่องซัน (หมู่ 9) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
117-0-64
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนชาด (แปลง 1)
    ดอนชาด (หมู่ 3) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-3-79
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านท่างอยตก (แปลง 3)
    บ้านท่างอยตก (หมู่ 15) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-3-64
2555 บ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 9) ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
218-2-45
2555 บ้านนากลาง-นากลางพัฒนา
    นากลางพัฒนา (หมู่ 9), นากลาง (หมู่ 1) ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
367-3-28
2555 บุตาต้อง
    บุตาต้อง (หมู่ 7) ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
230-0-65
2555 ป่าชุมชนบ้านอุบลพัฒนา
    บ้านอุบลพัฒนา (หมู่ 14) ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
374-2-42
2555 ป่าชุมชนบ้านหินกอง
    หินกอง (หมู่ 4) ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
215-2-19
2555 ป่าชุมชนบ้านผักหนามชัย
    บ้านผักหนามชัย (หมู่ 12) ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
188-0-68
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองโอง
    บ้านหนองโอง (หมู่ 7) ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
223-1-56
2555 ป่าชุมชนบ้านวังโพน
    บ้านวังโพน (หมู่ 3) ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-56
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองสะแบง
    หนองสะแบง (หมู่ 14), หนองสะแบง (หมู่ 5) ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
28-2-32
2555 ป่าชุมชนบ้านโคกไม้งาม
    หนองกุงธนสาร (หมู่ 7) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
116-0-73
2555 ป่าชุมชนบ้านวังขอนแดง
    วังขอนแดง (หมู่ 15) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
448-3-64
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองกุงธนสาร
    บ้านหนองกุงธนสาร (หมู่ 16) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
110-0-50
2555 ป่าชุมชนบ้านโนนตุ่น
    โนตุ่น (หมู่ 3) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
103-1-98
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเชือก
    เชือก (หมู่ 5) ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
446-0-66
2555 ป่าชุมชนบ้านท่าสนามชัย
    ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
257-1-17
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยซันใต้
    ห้วยซันใต้ (หมู่ 12) ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-1-83
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่
    โคกใหญ่ (หมู่ 14) ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
145-2-47
2555 ป่าชุมชนบ้านตุงลอย
    บ้านตุงลอย (หมู่ 4) ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,025-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านยางแก้ว
    บ้านยางแก้ว (หมู่ 10) ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
2,745-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านทุ่งจำเริง
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
1,325-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านผาปูนแพะ
    บ้านผาปูนแพะ (หมู่ 7) ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
3,292-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านยองกือ
    บ้านยองกือ (หมู่ 8) ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
3,983-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านนาเหนือ
    บ้านนาเหนือ (แปลง 1) (หมู่ 11), บ้านนาเหนือ (แปลง 2) (หมู่ ) ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
157-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านหัวนาไทย
    หัวนาไทย (หมู่ 14) ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านไผ่
    ไผ่ (หมู่ 8) ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
172-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนโคกหนองคอม
    คำสมศรี (หมู่ ), สนามเป้า (หมู่ 18), สายฝน (หมู่ 12), น้ำคำ (หมู่ 3), หนองขี้ม้า (หมู่ 4), คำสมศรีเหนือ (หมู่ 8), สายไผ่คำ (หมู่ 15) ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
735-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านทรายมูล
    ทรายมูล (หมู่ 4) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
207-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกุง
    โคกกุง (หมู่ 4) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
430-0-0
2555 โครงการป่าชุมชบ้านโคกมนัส หมู่ 9
    ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านคำน้ำเกี้ยง หมู่ 7
    ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะไฟ จ.ยโสธร
1,043-1-54
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก หมู่ 6
    ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
347-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนหวาย หมู่ 12
    บ้านดอนหวาย (หมู่ 12) ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-1-7
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนชาด (แปลง 2)
    ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
478-3-34
2555 โครงการป่าชุนชนบ้านโคกศรีบุญเรือง
    บ้านโคกศรีบุญเรือง (หมู่ 3) ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-2-9
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านภักดีเจริญ
    ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-1-17
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเมย
    ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
157-1-13
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเกลือ
    ดอนเกลือ (หมู่ 10) ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
149-0-91
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านค้อชา
    ค้อชา (หมู่ 11) ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
227-2-9
2555 ป่าชุมชนบ้านหว้าน
    หว้าน (หมู่ 5) ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
775-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าม่วง
    ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-1-35
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านนาหมาโป้
    ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งมั่ง
    ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-1-79
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านคำสร้างถ่อ
    ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
133-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกพัฒนา
    ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดก้อม
    ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
83-3-16
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
    ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-3-53
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดเรือใหญ่
    ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-3-16
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านวาใหญ่
    ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-2-16
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านบง
    ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกไม้ล้ม
    ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านวาน้อย
    ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดงสาร
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านชุมชนพัฒนา
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเสาวัด หมู่ที่ 6
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเสาวัด หมู่ที่ 12
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าแร่
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดอกไม้
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,271-1-47
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสนุก
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
369-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนทอย
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองสามขา
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านสมสนุก
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
738-1-84
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าเจริญ
    ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
157-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อเดือนห้า
    ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
37-1-50
2555 ป่าชุมชนบ้านบุ่ง หมู่ที่ 11
    บุ่ง (หมู่ 11), บุ่ง (หมู่ 11), บุ่ง (หมู่ 11) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
742-3-94
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหาดทรายเพ หมู่ที่ 5
    หาดทรายเพ (หมู่ 5) ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านพิมาน หมู่ที่ 3
    พิมาน (หมู่ 3) ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-73
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ 7
    หนองดู่ใต้ (หมู่ 7) ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่2 จ.นครพนม
220-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2
    ดอนแดง (หมู่ 2), ดอนแดง (หมู่ 2) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
385-3-18
2555 ป่าชุมชนบ้านท่าพันโฮง หมู่ที่ 14
    ท่าพันโฮง (หมู่ 14) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
337-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหมูม้น หมู่ที่ 5
    หมูม้น (หมู่ 5), หมูม้น (หมู่ 5) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
219-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านท่าพันโฮง หมู่ที่ 9
    ท่าพันโฮง (หมู่ 9) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
790-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 12
    นาสามัคคี (หมู่ 12) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านพันห่าว ม.13
    พันห่าว (หมู่ 13), พันห่าว (หมู่ 13) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-3-6
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าส้มปอย หมู่ที่ 8
    เหล่าส้มปอย (หมู่ 8) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโด หมู่ที่ 7
    ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 6
    โนนอุดมดี (หมู่ 6) ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
124-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสี หมู่ที่ 8
    โคกสี (หมู่ 8), โคกสี (หมู่ 8), โคกสี (หมู่ 8) ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-54
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเตย หมู่ที่ 1
    ดอนเตย (หมู่ 1) ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
144-3-78
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเตย หมู่ที่ 2
    ดอนเตย (หมู่ 2) ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-2-16
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3
    ดอนแฮด (หมู่ 3), ดอนแฮด (หมู่ 3), ดอนแฮด (หมู่ 3) ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
437-3-14
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหมูม้น หมู่ที่ 4
    หมูม้น (หมู่ 4), หมูม้น (หมู่ 4) ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
140-0-16
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7
    ดอนหลวง (หมู่ 7), ดอนหลวง (หมู่ 7) ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
749-2-54
2555 ป่าชุมชนบ้านเงาไผ่
    ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า :
198-1-78
2555 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามยอดดอย
    ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-43
2555 ป่าชุมชนบ้านอุ้มเปี้ยม
    ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า :
1,592-3-16
2555 ป่าชุมชนบ้านกิ่วห้าง (แปลงที่ 1-3)
    กิ่วห้าง (หมู่ 3) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
364-3-85
2555 ป่าชุมชนบ้านประดาง หมู่ที่ 3 ตำบลประดาง
    ประดาง (หมู่ 3), ทุ่งกง (หมู่ 1) ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
148-1-6
2555 ป่าชุมชนบ้านนาเชิงคีรี
    บ้านนาเชิงคีรี (หมู่ 2) ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง จ.สุโขทัย
499-2-4
2555 ป่าชุมชนบ้านนาเค้าหมู
    บ้านนาเค้าหมู (หมู่ 3) ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง จ.สุโขทัย
133-1-77
2555 บ้านโป่งวัว
    โป่งวัว (หมู่ 16) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย จ.สุโขทัย
530-3-66
2555 ป่าชุมชนบ้านยางตอย
    บ้านยางตอย (หมู่ 22) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย จ.สุโขทัย
618-2-69
2555 ป่าชุมบ้านสุเม่นเหนือ
    บ้านสุเม่นเหนือ (หมู่ 21) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสุเม่น จ.สุโขทัย
1,031-0-34
2555 ป่าชุมชนบ้านแม่เทินใต้
    บ้านแม่เทินใต้ (หมู่ 2) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย
51-0-11
2555 ป่าชุมชนบ้านผาคำ
    บ้านผาคำ (หมู่ 7) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย
347-0-22
2555 บ้านศรีเจริญ
    ศรีเจริญ (หมู่ 2) ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
1,049-2-22
2555 ใหม่ชัยเจริญ
    ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
2,112-2-94
2555 บ้านเขาน้อย
    ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
686-0-38
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาพนมพา
    ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาพนมกาว
    ต.หนองพยอม อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
321-0-0
2555 บ้านน้ำเลา
    บ้านน้ำเลา (หมู่ 5) ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2555 บ้านหนองระมาน
    บ้านหนองระมาน (หมู่ ) ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2555 บ้านทวีศักดิ์พัฒนา
    บ้านทวีศักดิ์ (หมู่ ) ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
130-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาตอง
    บ้านเขาตอง (หมู่ 9) ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านน้ำวังหลวง
    บ้านน้ำวังหลวง (หมู่ 10) ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
550-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านผาจักร
    บ้านผาจักร (หมู่ 8) ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,500-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านผาเต่าพัฒนา
    บ้านผาเต่าพัฒนา (หมู่ 3) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านหัวนา
    บ้านหัวนา (หมู่ 7) ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
850-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านชำบุ่น
    บ้านชำบุ่น (หมู่ 7) ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
376-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านท่าโพธิ์
    บ้านท่าโพธิ์ (หมู่ 1) ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
313-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านห้วยก้านเหลือง
    บ้านห้วยก้านเหลือง (หมู่ 1) ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านฟากท่า
    บ้านฟากท่า (หมู่ 1) ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านห้วยเหล่า
    บ้านห้วยเหล่า (หมู่ 2) ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านปางสุด
    ปางสุด (หมู่ 12) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
119-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านมอสวรรค์
    มอสวรรค์หนึ่ง (หมู่ 7) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองพวา (ต่ออายุ ครั้งที่ 1)
    หนองพวา (หมู่ 3) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
30-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาแหลม (แปลงที่ 1-4)
    บ้านเขาแหลม (หมู่ 7) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
9,666-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาแดง
    บ้านเขาแดง (หมู่ 5) ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
176-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านปากด่าน
    ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
117-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านเขานางฟ้า
    บ้านเขานางฟ้า (หมู่ 10) ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
35-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบ
    น้ำดิบ (หมู่ 6) ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
270-0-69
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองแบน
    หนองแบน (หมู่ 8) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
422-3-35
2555 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยกลาง
    ปากห้วยกลาง (หมู่ 7) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,469-3-30
2555 หนองบัวเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวเหนือ
    หนองบัวเหนือ (หมู่ 4) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-3-21
2555 ป่าชุมชนบ้านห้วยนึ่ง
    ห้วยนึ่ง (หมู่ 3) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-2-14
2555 ป่าชุมชนบ้านปางสา
    ปางสา (หมู่ 4) ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-1-68
2555 ป่าชุมชนบ้านชะลาด หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามะม่วง
    ชะลาด (หมู่ 5) ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-3-84
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองตาชื่น
    หนองตาชื่น (หมู่ 7) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
302-2-49
2555 ป่าชุมชนบ้านห้วยทรายสอง
    ห้วยทรายสอง (หมู่ 6) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
966-2-48
2555 ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยทราย
    คลองห้วยทราย (หมู่ 3) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
830-2-47
2555 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลวังประจบ
    ทรัพย์สมบูรณ์ (หมู่ 11) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
171-3-72
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองเสือ
    หนองเสือ (หมู่ 8) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-38
2555 ป่าชุมชนบ้านสักใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลวังประจบ
    สักใหญ่ (หมู่ 14) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-79
2555 ป่าชุมชนบ้านเด่นมะขาม หมู่ที่ 8 ตำบลตลุกกลางทุ่ง
    เด่นมะขาม (หมู่ 8) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,274-3-80
2555 ป่าชุมชนบ้านสระตลุง หมู่ที่ 1 ตำบลตลุกกลางทุ่ง
    สระตลุง (หมู่ 1) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-1-16
2555 ป่าชุมชนบ้านวังไคร้
    วังไคร้ออก (หมู่ 2), วังไคร้ (หมู่ 3) ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,932-0-85
2555 ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงราย
    แม่เชียงราย (หมู่ 7) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
525-3-65
2555 ป่าชุมชนบ้านเด่นกระถิน
    เด่นกระถิน (หมู่ 10) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง จ.ตาก
5,907-2-49
2555 ป่าชุมชนบ้านศานติ
    ศานติ (หมู่ 9) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง จ.ตาก
581-3-88
2555 ป่าชุมชนบ้านอยู่ดี
    อยู่ดี (หมู่ 7) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง จ.ตาก
53-2-15
2555 ป่าชุมชนบ้านดงสามสิบ
    ดงสามสิบ (หมู่ 6) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง จ.ตาก
998-1-38
2555 ป่าชุมชนบ้านแบรอทะ
    ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง จ.ตาก
7,732-3-49
2555 บ้านโคกปรง
    บ้านโคกปรง (หมู่ 1) ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาพลอง
    ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากรวด และป่าเขาพอง จ.ราชบุรี
279-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่
    เขาใหญ่ (หมู่ 2) ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-1-99
2555 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคาดีกัน
    ทุ่งคาดีกัน (หมู่ 2) ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-1-99
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านบางนอนใน
    บางนอนใน (หมู่ 1) ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง
28-1-95
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาถ่าน
    ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านแม่จันหลวง(แม่เต๋อ)
    บ้านแม่จันหลวง(แม่เต๋อ) (หมู่ 10) ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
781-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาเล็บงา
    เขาเล็บงา (หมู่ 15) ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขานางต่วม
    เขานางต่วม (หมู่ 1) ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
208-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านอุดมพัฒนา
    อุดมพัฒนา (หมู่ 7) ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าพงศ์
    บ้านป่าพงศ์ (หมู่ 9) ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,032-0-65
2555 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินเพลิง
    ห้วยหินเพลิง (หมู่ 10) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง จ.เพชรบุรี
369-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านวังมะเดื่อ
    บ้านวังมะเดื่อ (หมู่ 10) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
-
2555 ป่าชุมชนบ้านกม.5
    บ้านกม.5 (หมู่ 7) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
207-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านวังยาง
    บ้านวังยาว (หมู่ 4) ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองยาว
    บ้านหนองยาว (หมู่ 6) ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
89-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
    เนินอินทร์แก้ว (หมู่ 3), ท่าสะท้อน (หมู่ 2), เนินกลาง (หมู่ 5), ท่าเข็น (หมู่ 7) ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,498-0-89
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหน้าทับ
    บ้านหน้าทับ (หมู่ 7) ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-3-40
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาตาว หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว
    บ้านเขาตาว (หมู่ 7) ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
22-1-55
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาวัง
    บ้านเขาวัง (หมู่ 12) ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช
702-0-60
2555 ป่าชุมชนบ้านขุนสมุทร
    ขุนสมุทร (หมู่ 10) ต.เกาะลาปูเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะกลาง จ.กระบี่
649-2-0
2555 ป่าชุมชนบ้านปากคลอง
    ปากคลอง (หมู่ 3) ต.เกาะลาปูเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะกลาง จ.กระบี่
449-0-1
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้น
    บ้านหนองอ้น (หมู่ 4) ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-1-38
2555 บ้านใสหนำสูง,ศาลาเทวดา
    บ้านใสหนำสูง,ศาลาเทวดา (หมู่ 2) ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
1,107-1-94
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านลีลานนท์
    บ้านลีลานนท์ (หมู่ 6) ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-1-60
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านไอร์กาเปาะ
    ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
630-2-0
 
รวม
107,666-1-96 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :