หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 246 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยพลวง
    ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
1,154-1-84
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองตาไก้
    บ้านหนองตาไก้ (หมู่ 6) ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
400-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองกุงดำ
    ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
783-3-35
2558 ป่าชุมชนตำบลธาตุทอง
    ธาตุ (หมู่ 1), หนองกุงใหม่ (หมู่ 3), ธาตุกลาง (หมู่ 9), หนองกุงศรี (หมู่ 7), ธาตุทอง (หมู่ 10) ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
6,500-0-0
2557 ป่าชุมชนโคกป่าช้า
    ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
199-0-10
2557 ป่าชุมชนบ้านบุฉนวน (แปลงที่ 1-3)
    บ้านบุฉนวน แปลงที่ 1 (หมู่ 6), บ้านบุฉนวน แปลงที่ 2 (หมู่ 6), บ้านบุฉนวน แปลงที่ 3 (หมู่ 6) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,530-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านซับห่าง
    ซับห่าง (หมู่ 9) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านวังช้าง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านวังช้าง แปลงที่ 1(เขากลอย) (หมู่ 11), บ้านวังช้าง แปลงที่ 2 (เขากระโจม) (หมู่ 11) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,885-0-0
2557 ป่าชุมชนตำบลภูผักปัง (ภูหยวก)
    แข้ (หมู่ 5), หนองหว้า (หมู่ 6), โนนดินแดง (หมู่ 7), โนนสลวย (หมู่ 11), แข้ (หมู่ 14), หนองบัวทอง (หมู่ 15) ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
6,035-2-77
2557 ป่าชุมชนบ้านซับสมบูรณ์
    ซับสมบูรณ์ (หมู่ 9) ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
365-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้อย (แปลงที่ 1-2)
    ห้วยน้อย (หมู่ 8) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,855-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโคกโป่งขาม
    บัว (หมู่ ), หัวขัว (หมู่ 2) ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,000-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโคกโป่งขาม
    บัว (หมู่ 1), หัวขัว (หมู่ 2), เก่าน้อย (หมู่ 3) ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
333-1-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา
    โนนศิลา (หมู่ 9) ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
450-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโสกเชือก
    โสกเชือก (หมู่ 3) ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
280-0-0
2554 ป่าชุมชนเขาสามพันตา
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 3), หินลาด (หมู่ 4), สงแคน (หมู่ 6), ใหม่หนองแดง (หมู่ 9), หนองกระทุ่ม (หมู่ 11) ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,212-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนกเจ่า
    นกเจ่า (หมู่ 2) ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
760-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 8) ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,216-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านตาดภูทอง
    ตาดภูทอง (หมู่ 12) ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
850-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนข่า
    บ้านโนนข่า (หมู่ 6) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
471-0-0
2554 ป่าชุมชนภูตะเภา
    โนนข่า (หมู่ 3), โจด (หมู่ 6), โจดใต้ (หมู่ 13) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
2,100-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 12) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
1,730-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยทับนาย
    ห้วยทับนาย (หมู่ 8) ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
2,848-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์
    เขาวงศ์พระจันทร์ (หมู่ 15) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
143-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินลับ
    ห้วยหินลับ (หมู่ 11) ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม จ.ชัยภูมิ
775-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพระ
    ทุ่งพระ (หมู่ 2) ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
163-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ เพิ่มเติม แปลง 2
    หนองใหญ่ (หมู่ 5) ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
445-0-0
2553 ป่าชุมชนซับใหญ่พัฒนา
    ซับใหญ่พัฒนา (หมู่ 10) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,615-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านนกเขาทอง
    นกเขาทอง (หมู่ 4) ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
622-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านกุดยม
    กุดยม (หมู่ 3) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
1,124-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านสามสวนเหนือ
    สามสวนเหนือ (หมู่ 4) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
600-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านเรือ หมู่ที่ 2
    เรือ (หมู่ 2) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
650-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านโนนสังข์
    โนนสังข์ (หมู่ 7) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
961-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านโนนฟักทอง
    โนนฟักทอง (หมู่ 4) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
1,490-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านเรือ
    เรือ (หมู่ 9) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
926-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านกุดศรีภูมิ
    กุดศรีภูมิ (หมู่ 8) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
521-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านสามสวนโพธิ์งาม
    สามสวนโพธิ์งาม (หมู่ 17) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
630-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านโนนสาทร
    โนนสาทร (หมู่ 5) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
696-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านสามสวนใต้
    สามสวนใต้ (หมู่ 9) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
650-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านสามสวนกลาง
    สามสวนกลาง (หมู่ ) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
840-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านตาดพัฒนา
    บ้านตาดพัฒนา (หมู่ 13) ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,683-0-0
2551 ป่าชุมชนพนังหินฮาว
    หลุบเพ็ก (หมู่ 4), โสกมูลนาก (หมู่ 5), โคกไม้งาม (หมู่ 6), ห้วยยาง (หมู่ 7), ซับม่วงไข่ (หมู่ 9), ประชาแสนสุข (หมู่ 11), ห้วยยาง (หมู่ 12) ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2551 ป่าชุมชนริมพรม
    โนนทอง (หมู่ 11) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
375-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่นาเจริญ
    ใหม่นาเจริญ (หมู่ 9) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,650-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนหนองไฮ
    โนนหนองไฮ (หมู่ 5) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านแก้งตาดไซ (แปลงที่ 1 เขาตาโกก)
    โนนทอง (หมู่ 7) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
174-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านแก้งตาดไซ (แปลงที่ 2 เขาตาสังข์)
    แก้งตาดไซ (หมู่ 7) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
220-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์(แปลง2)
    บ้านเขาวงพระจันทร์ (หมู่ 15) ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
863-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาวงศ์พระจันทร์(แปลง 2 )
    บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ (หมู่ ) ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
863-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหินราง
    หินราง (หมู่ 12) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
150-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหินราง
    หินราง (หมู่ 12) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
150-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองจะบก
    หนองจะบก (หมู่ 12) ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
412-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ(เขากลอย
    โคกอนุ (หมู่ 9) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,280-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ(เขาพับ)
    โคกอนุ (หมู่ 9) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,400-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์ (แปลง1)
    เขาวงศ์พระจันทร์ (หมู่ 15) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์(แปลง1)
    เขาวงศ์พระจันทร์ (หมู่ 15) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง
    ตาดรินทอง (หมู่ 6) ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ จ.ชัยภูมิ
4,426-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยไห
    ห้วยไห (หมู่ 7) ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม จ.ชัยภูมิ
104-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคลองจันลา-นาเจริญ
    คลองจันลา (หมู่ 6 ), นาเจริญ (หมู่ 11) ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,453-3-11
2551 ป่าชุมชนพนังคำติ้ว
    บ้านหนองใหญ่ (หมู่ 5), โนนศิลาทอง (หมู่ 10) ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2551 ป่าชุมชนภูกระต่าย
    หินเหิบ (หมู่ 4), ซับภูทอง (หมู่ 9) ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
900-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านแหลมทอง
    แหลมทอง (หมู่ 1) ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านท่าหินโงม
    ท่าหินโงม (หมู่ 1) ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสวนป่า
    สวนป่า (หมู่ 8) ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม จ.ชัยภูมิ
3-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านท่าหินโงม
    ท่าหินโงม (หมู่ 1) ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเขียว
    วังน้ำเขียว (หมู่ 5) ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังบายศรี
    วังบายศรี (หมู่ 9) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านประดู่งาม
    ประดู่งาม (หมู่ 8) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขากี่
    เขากี่ (หมู่ 14) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
590-0-0
2550 ป่าขุมชนเขากี่
    เขากี่ (หมู่ 14) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
590-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังคมคาย
    วังคมคาย (หมู่ 6) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
860-0-0
2550 ป่าชุมชนวังคมคาย
    วังคมคาย (หมู่ 6) ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
860-0-0
2550 ป่าชุมชนประดู่งาม
    ประดู่งาม (หมู่ 8) ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2550 ป่าชุมชนวังบายศรี
    วังบายศรี (หมู่ 9) ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 7) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
25-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโคกกระเบี้องไห
    โคกกระเบี้องไห (หมู่ 3) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    โนนสำราญ (หมู่ 2) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2550 ป่าชุมชนโคกกระเบื้องไห
    โคกกระเบื้องไห (หมู่ 3) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 7) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
25-0-0
2550 ป่าชุมชนโนนสำราญ
    โนนสำราญ (หมู่ 2) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
5-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านป่าขนุน
    ป่าขนุน (หมู่ 6) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ จ.ชัยภูมิ
180-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยสนามทราย
    ห้วยสนามทราย (หมู่ 6) ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม จ.ชัยภูมิ
400-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยสนามทราย
    ห้วยสนามทราย (หมู่ 6) ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสวนป่า
    สวนป่า (หมู่ 8) ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม จ.ชัยภูมิ
3-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเขียว
    วังน้ำเขียว (หมู่ 5) ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังตะเฆ่
    วังตะเฆ่ (หมู่ 1) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแจ้งวังทอง
    แจ้งวังทอง (หมู่ 12) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
320-0-0
2549 ป่าชุมชนหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 6) ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
345-0-0
2549 ป่าชุมชนดอนกอก
    ดอนกอก (หมู่ 7) ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
30-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านภูเขาทอง
    ภูเขาทอง (หมู่ 9) ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,750-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศิลาทอง
    ศิลาทอง (หมู่ 6) ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
210-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน
    สะพานหิน (หมู่ 2) ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
200-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งขุนเพชร
    โป่งขุนเพชร (หมู่ 3) ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบุ่งเวียน
    บุ่งเวียน (หมู่ 4) ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,400-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสะพานยาว
    สะพานยาว (หมู่ 5) ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
800-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งนก
    โป่งนก (หมู่ 1) ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
600-0-0
2548 ป่าชุมชนภูกะต่า
    นายายชี (หมู่ 12), โหล่น (หมู่ 6), ชีบน (หมู่ 15), ดอนเขาเขียว (หมู่ 20), ห้วยสามคลอง (หมู่ 21) ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,200-0-0
2548 โคกหนองหิน (ฝายสามล้าน) (เหล่าเกษตร)
    เหล่าเกษตร (หมู่ 6) ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
158-3-69
2548 ป่าชุมชนภูน้อย
    ท่าแจ้ง (หมู่ 15), ห้วยหว้า (หมู่ 6), นาเจริญ (หมู่ 9) ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
470-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้าบ้านใหม่สามัคคี
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 2) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-2-0
2548 ป่าชุมชนเขาฟ้าผ่า
    ห้วยไฮ (หมู่ 3) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
3,000-0-0
2548 ป่าชุมชนน้ำตกเหวน้ำโตน
    ซับหวาย (หมู่ 7), ห้วยยางกลาง (หมู่ 11) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
8,000-0-0
2548 ป่าชุมชนเขาแหลม
    ห้วยแย้ (หมู่ 9) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2548 ป่าชุมชนเขาบ้านโนนสมบูรณ์
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 10) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
277-1-0
2548 ป่าชุมชนวัดบ้านห้วยแย้
    ห้วยแย้ (หมู่ 13) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
27-0-0
2548 ป่าชุมชนเขาหัวโล้น
    โคกยาว (หมู่ 14) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2548 ป่าชุมชนเขาแหลม
    ห้วยแย้ (หมู่ 9) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
150-0-0
2548 ป่าชุมชนเขาหม้อเขาห้วยไฮ
    แจ้งใหญ่ (หมู่ 6) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านคลองงูเหลือม
    คลองงูเหลือม (หมู่ 8) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-2-0
2548 ป่าชุมชนวัดสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
    หนองกองแก้ว (หมู่ 4) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกสาธารณประโยชน์ (สระพัง)
    สระพัง (หมู่ 1) ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกผสมสัตว์
    นายม (หมู่ 8) ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกสาธารณประโยชน์ (นาน้อย)
    นาน้อย (หมู่ 6) ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-0-0
2548 ป่าชุมชนหนองฝายใหม่
    หนองไผ่ (หมู่ 2) ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกสาธารณประโยชน์ (สามพาด,ถนนกลาง)
    สามพาด (หมู่ 5), ถนนกลาง (หมู่ 7) ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
94-1-37
2548 ป่าชุมชนภูฮัง
    หนองทุ่ม (หมู่ 9) ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-0-0
2548 ป่าชุมชนสาธารณประโยชน์ (โสกหว้า)
    โสกหว้า (หมู่ 7) ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
204-2-29
2548 ป่าชุมชนสาธารณประโยชน์ (เหล่ากาดย่า)
    เหล่ากาดย่า (หมู่ 9) ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-3-0
2548 ป่าชุมชนป่าช้าดอนปู่ตา
    หลุบคา (หมู่ 1), ห้วยหวาย (หมู่ 10) ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-1-41
2548 ป่าชุมชนโคกหนองหิน(ฝายสามล้าน) โนนศิลา
    โนนศิลา (หมู่ 4) ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-31
2548 ป่าชุมชนโคกโป่งแจ้ง (แปลงที่1-2)
    โนนดินหอม (หมู่ 8) ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-3-0
2548 ป่าชุมชนโนนหินขาว
    นาเจริญใต้ (หมู่ 18) ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
210-0-0
2547 ป่าชุมชนโนนสาวเอ้
    หนองหญ้ารังกา (หมู่ 9), หนองหญ้ารังกา (หมู่ 10), หนองหญ้ารังกา (หมู่ 4) ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-1-3
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกสนามม้า
    ป่าเสี้ยว (หมู่ 6), หนองโน (หมู่ 11) ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-3-0
2547 ป่าชุมชนโสกดินแดง-หนองขี้เหล็ก
    นางเม้ง (หมู่ 3), นางเม้ง (หมู่ 11) ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-3-12
2547 ป่าชุมชนโสกดินแดง,หนองขี้เหล็ก
    นางเม้ง (หมู่ 3), นางเม้ง (หมู่ 11) ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-3-12
2547 ป่าชุมชนบ้านกุดขมิ้น
    กุดขมิ้น (หมู่ 7) ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนคูณ
    โนนคูณ (หมู่ 8) ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2547 ป่าชุมชนพนังกลาง
    โนนพระคำ (หมู่ 12) ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนมะเกลือ
    โนนมะเกลือ (หมู่ 13) ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2547 ป่าชุมชนพนังน้อย
    คร้อ (หมู่ 11) ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-3-0
2547 ป่าชุมชนจิกหนา
    กุดเหม่ง (หมู่ 2), ชีลอง (หมู่ 1) ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
152-2-21
2547 ป่าชุมชนโนนขามแป
    ท่าขามแป (หมู่ 9) ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 11) ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-2-0
2547 ป่าชุมชนจิกหนา
    ชีลอง (หมู่ 1), กุดเหม่ง (หมู่ 2) ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
152-2-2
2547 ป่าชุมนบ้านนาวัง
    นาวัง (หมู่ 2) ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกเหล่ามะกอ
    นาไก่เขา (หมู่ 6) ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2547 ป่าชุมชนพนังสร้างไฮ
    ไทรงาม (หมู่ 3) ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
181-2-0
2547 ป่าชุมชนโคกสาธารณะ
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-3-0
2547 ป่าชุมชนโคกขามป้อม
    ศรีสำราญ (หมู่ 2), ศรีสำราญ (หมู่ 8) ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
497-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านจมื่น
    จมื่น (หมู่ 3) ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
285-0-0
2547 ป่าชุมชนภูกระแต (ตำบลบ้านเดื่อ)
    บ้านเดื่อ (หมู่ 1), บ้านเดื่อพัฒนา (หมู่ 16) ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
734-0-0
2547 ป่าชุมชนภูกระแต (ตำบลหนองข่า)
    หนองข่า (หมู่ 1), ท่าคร้อ (หมู่ 3), หนองแดง (หมู่ 5), นาสมบูรณ์ (หมู่ 6), ห้วยยางคำ (หมู่ 7), หนองโสน (หมู่ 11), โจด (หมู่ 12) ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,085-0-0
2547 ป่าชุมชนภูกระแต (ตำบลโนนกอก)
    บ้านโนนกอก (หมู่ 1), บ้านโนนสุขสันต์ (หมู่ 9) ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
890-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    สันติสุข (หมู่ 8) ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
720-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขวา (เดิ่นขวาง)
    เขวา (หมู่ 5) ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2547 ป่าชุมชนภูกระแต(ตำบลบ้านบัว) บ้านหามแห
    หามแห (หมู่ 8) ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
324-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนงิ้ว
    โนนงิ้ว (หมู่ 6) ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านหนองแก
    สระแต้ (หมู่ 5), หนองแก (หมู่ 4) ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-0
2547 ป่าชุมชนซับม่วง (แปลงที่ 1-2)
    ซับม่วง (หมู่ 8) ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
243-2-35
2546 ป่าชุมชนบ้านนาเสียว
    นาเสียว (หมู่ 5) ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-2-86
2546 ป่าชุมชนโคกสนามม้า
    หนองโน (หมู่ 11), ป่าเสี้ยว(ตำบลช่องสามหมอ) (หมู่ 6) ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-3-22
2546 ป่าชุมชนบ้านนาเสี่ยว
    บ้านนาเสียว (หมู่ 5) ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
48-2-86.4
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์
    บ้านโนนโพธิ์ (หมู่ 6) ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-3-57.7
2546 ป่าชุมชนบ้านนาโจด
    บ้านนาโจด (หมู่ 6) ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-1-52
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองโก
    หนองโก (หมู่ 10) ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-2-0
2546 ป่าชุมชนเกาะแซงใหญ่
    ยางหวาย (หมู่ 9), ยางหวาย (หมู่ 2), ยางหวาย (หมู่ 3), ยางหวาย (หมู่ 4), ยางหวาย (หมู่ 1) ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
206-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
    โนนเขวา (หมู่ 5) ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-31.8
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองมะกุด
    หนองมะกุด (หมู่ 7) ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-24.1
2546 ป่าชุมชนเกาะแซงใหญ่
    บ้านยางหวาย (หมู่ 1), ยางหวาย (หมู่ 2), ยางหวาย (หมู่ 3), ยางหวาย (หมู่ 4), ยางหวาย (หมู่ 9) ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
206-0-1
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
    บ้านโนนเขวา (หมู่ 5) ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-31.8
2546 ป่าชุมชนบ้านสงแดง
    บ้านสงแดง (หมู่ 6) ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
15-2-10
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองมะกุด
    บ้านหนองมะกุด (หมู่ 7) ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-24.1
2546 ป่าชุมชนหนองบัวบานเย็น
    หนองบัวบานเย็น (หมู่ 7) ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-3-81.9
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    โคกก่อง (หมู่ 1), โคกก่อง (หมู่ 8) ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-2-78
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนหัน
    ดอนหัน (หมู่ 2) ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
117-1-93
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนสงเปลือย
    โนนสงเปลือย (หมู่ 3) ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-56
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนพันชาติ
    บ้านโนนพันชาติ (หมู่ 5) ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6-0-51.5
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนพันชาติ
    โนนพันชาติ (หมู่ 5) ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-51.5
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาปึ่ง
    หนองปาปึ่ง (หมู่ 1) ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกหนองบก
    นาฮี (หมู่ 4), นาฮี (หมู่ 9) ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาโจด
    นาโจด (หมู่ 6) ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-1-52
2546 ป่าชุมชนหนองบัวบานเย็น
    หนองบัวบานเย็น (หมู่ 7) ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-3-81.9
2546 ป่าชุมชนโคกหนองบก
    นาฮี (หมู่ 4), นาฮี (หมู่ 9) ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
104-0-86
2546 ป่าชุมชนโคกขามป้อม
    บ้านศรีสำราญ (หมู่ 2), บ้านศรีสำราญ (หมู่ 8) ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
995-3-13
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสว่าง
    บ้านทุ้งสว่าง (หมู่ 8) ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสว่าง
    ทุ่งสว่าง (หมู่ 8) ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาวง
    ท่าโป่ง (หมู่ 4), โนนม่วง (หมู่ 8), วังน้ำเขียว (หมู่ 10), วังอุดม (หมู่ 13), โป่งนคร (หมู่ 17) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
4,428-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกหนองแก - สระแต้
    บ้านหนองแก (หมู่ 4), สระแต้ (หมู่ 5) ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-2-60
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์
    โนนโพธิ์ (หมู่ 6) ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-3-57.7
2545 ป่าชุมชนบ้านกุดยาง
    กุดยาง (หมู่ 3) ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาดพัฒนา
    ตาดพัฒนา (หมู่ 13) ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2545 ป่าชุมชนซับใหญ่พัฒนา
    ซับใหญ่พัฒนา (หมู่ 1) ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,615-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโสกเชือก
    โสกเชือก (หมู่ 3) ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
600-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา
    โนนศิลา (หมู่ 9) ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    โนนทอง (หมู่ 1) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
450-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงสวรรค์
    ดงสวรรค์ (หมู่ 5) ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
    โนนเขวา (หมู่ 2) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนตูม
    โนนตูม (หมู่ 7) ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-0-0
2545 ป่าชุมชนภูตะเภา
    โจดใต้ (หมู่ 13), โจด (หมู่ 6), โนนข่า (หมู่ 2) ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
666-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 8) ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 12) ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
    โนนเขวา (หมู่ 2) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาจอมจ้อง
    นาอินทร์แต่ง (หมู่ 4), หว้าเฒ่า (หมู่ 1), ชีบน (หมู่ 6) ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับสายออ
    ซับสายออ (หมู่ 5) ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
15-0-0
2544 ป่าชุมชนเขาหินเทิบ-เขาสมอฆ่า
    วังกำแพง (หมู่ 2) ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,315-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านยางนาดี
    ยางนาดี (หมู่ 5) ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำคำ
    ห้วยน้ำคำ (หมู่ 3) ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับปลากั้ง
    ซับปลากั้ง (หมู่ 5) ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-0
2544 ป่าชุมชนวัดป่าปอแดง
    ป่าปอแดง (หมู่ 8) ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
2544 ป่าชุมชนภูคำเป้า
    ห้วยคลองนา (หมู่ 9), หัวนาคำ (หมู่ 7) ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหลักแคน
    หลักแคน (หมู่ 9) ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2544 ป่าชุมชนโนนม่วง
    บ้านโนนม่วง (หมู่ 8) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนภูเขาคอก
    บ้านหัวสะพาน (หมู่ 6) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
3,000-0-0
2544 ป่าชุมชนพนังใหญ่
    บ้านสำนักดูมกา (หมู่ 5) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
587-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายจีด
    บ้านวังอ้ายจีด (หมู่ 3) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
58-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญผล
    ใหม่เจริญผล (หมู่ 15) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,072-0-0
2544 ป่าชุมชนโสกปลาดุก
    ดอนชุมช้าง (หมู่ 7), โสกปลาดุก (หมู่ 2), ท่าช้าง (หมู่ 1) ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-0-0
2544 ป่าชุมชนเขาช่องแคบ
    ท่าบอน (หมู่ 8) ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
506-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวน้อย
    หนองบัวน้อย (หมู่ 4) ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
44-0-0
2544 ป่าชุมชนโนนแจ้ง
    หนองคลอง (หมู่ 5) ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับหมี (แปลงที่ 1 )
    บ้านซับหมี (หมู่ 6) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
42-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับหมี (แปลงที่ 2 )
    บ้านซับหมี (หมู่ 6) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านช่องสำราญ
    ช่องสำราญ (หมู่ 8) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนวังคก-เขาซ่าเลือด
    หนองหิน ต.วะตะแบก (หมู่ 10), โคกรัง (หมู่ 5), ยางเตี้ย (หมู่ 7), คลองสระแก้ว (หมู่ 17), โนนสง่า (หมู่ 19), โนนสน (หมู่ 22), ไร่พัฒนา ต.บ้านไร่ (หมู่ 11) ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
2,626-1-87
2544 ป่าชุมชนบ้านมะกอกงาม
    บ้านมะกอกงาม (หมู่ 3) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
75-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังตาท้าว
    บ้านวังตาท้าว (หมู่ 3) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำลาด
    บ้านน้ำลาด (หมู่ 4) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
570-0-0
2544 ป่าชุมชนเขาหวด
    บ้านนายางกลัก (หมู่ 1) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
324-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายโพธิ์
    บ้านวังอ้ายโพธิ์ (หมู่ 4) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
621-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายโพธิ์ (แปลงที่ 2 )
    สวนสวรรค์ (หมู่ 12) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังตาเทพ (แปลงที่ 1-6)
    วังตาเทพ (หมู่ 5) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
4,368-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ไทรงาม (หมู่ 7) ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกระถินพัฒนา
    บ้านทุ่งกระถินพัฒนา (หมู่ 10) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังขื่อ
    วังขื่อ (หมู่ 4) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
96-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังกุง
    วังกุง (หมู่ 4) ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนเขาท่างอย
    หนองอ้อ (หมู่ 1), โนนนาพวง (หมู่ 8) ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
346-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านชีลองกลาง
    ชีลองกลาง (หมู่ 7) ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
24-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกหนองห้าง
    บ้านซำมลนาก (หมู่ 3), บ้านสระแคน (หมู่ 8), บ้านสระปทุม (หมู่ 9) ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
145-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังเดือนห้า
    วังเดือนห้า (หมู่ 9) ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านชีลองเหนือ
    ชีลองเหนือ (หมู่ 4) ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านชีลองใต้
    ชีลองใต้ (หมู่ 6) ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่ 2 จ.ชัยภูมิ
180-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองคอม
    กระพี้ (หมู่ 3) ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
87-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแจ้งน้อย
    แจ้งน้อย (หมู่ 5) ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
213-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยตะแคง
    บ้านห้วยตะแคง (หมู่ 6) ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่ 2 จ.ชัยภูมิ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
273-0-0
2543 ป่าชุมชนลาดน้อย-ห้วยยาง
    บ้านห้วยยาง (หมู่ 4) ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
319-0-0
2543 ป่าชุมชนแจ้งยาว
    แจ้งยาว (หมู่ 2) ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
20-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกหนองเชือก
    บ้านหัวสระ (หมู่ 2) ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    หนองโสน(หนองดง) (หมู่ 7) ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
218-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกหนองขาม-โคกหนองแห้ว-โคกหนองเกต
    หัวทะเล (หมู่ 1), หนองประดู่ (หมู่ 4), หัวสระเก่า (หมู่ 8), หัวสะพาน (หมู่ 10) ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
384-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโนนเหลื่อม
    ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
177-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกโนนกลาง
    บ้านหนองแต้ (หมู่ 5) ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
200-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าช้าหนองบก
    บ้านหนองสังข์ (หมู่ 6) ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
16-0-0
2543 ป่าชุมชนโสกหัวควาย
    บ้านโคกม่วง (หมู่ 9) ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าช้าหนองบก
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 6) ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสามพันตา
    สามพันตา (หมู่ 8) ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
41-0-0
 
รวม
147,956-1-85.4 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :